Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Керівництво для авторів

 Журнал «Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences» є науковим періодичним виданням, в якому публікуються результати сучасних епістемологічних досліджень у галузі філософських, соціальних і політичних наук.

Науковий журнал був заснований у 1993. З 1993 по 2017 рр. видавався під назвою «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: філософія, соціологія, політологія». ISSN 2312-2714 (print). Журнал змінив назву на «Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences» у 2018 р.

Журнал видається 2 рази на рік (липень, грудень).

Всім статтям журналу присвоюється DOI ідентифікатор, який дозволяє однозначно ідентифікувати працю автора в мережі Інтернет.

Редакційна колегія постійно приймає оригінальні, без елементів плагіату, раніше не опубліковані наукові статті, які представляють результати досліджень, носять проблемно-дослідницький характер, показують рішення конкретної наукової задачі, а також оглядово-узагальнюючу аналітику.

Стаття повинна бути написана спеціально для видання «Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences» («Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія. Політологія. Соціологія») англійською, українською або російською мовами: вченими і дослідниками, які представляють результати своїх оригінальних наукових або практичних досліджень. Вітаються статті англійською мовою і рецензія доктора наук до пропонованого матеріалу. 
Рішення про публікацію, термін публікації і номер випуску, в якому буде опубліковано статтю, автору (авторам) повідомляють після проходження процедури рецензування. При відборі статей в випуск перевага віддається англомовним статтям і спільним статям авторів з двох і більше країн.

Всі авторські рукописи проходять подвійне сліпе рецензування і перевірку на плагіат.

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче.
В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

Редакція приймає до друку статті виключно за умови їх відповідності наступним вимогам.

Мінімальний обсяг статті - 20 000 знаків з пробілами (без врахування анотацій та списку літератури).
Вимоги для оформлення тексту: всі поля 20 мм; шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал – 1,5; абзацний відступ – 10 мм.

Редакційна колегія рекомендує при написанні статті дотримуватися такої структури:

 1. На першій сторінці вказують УДК.
 2. На наступному рядку – назва статті англійською, українською і російською мовами.
 3. На наступному рядку вказують інформацію про автора (авторів) англійською, українською і російською мовами - ім’я, по батькові, прізвище автора, посада, місце роботи, місто, країна, контактний телефон (для розміщення в журналі), електронна адреса (для розміщення в журналі), ORCID ID.
 4. Анотації. З нового рядка вказують анотації трьома мовами (українською, російською, англійською - анотація англійською мовою повинна бути розширеною, не менше 2000 символів; вимоги див. нижче).

Структура та зміст анотації
Анотація відображає структуру рукопису і має містити такі обов'язкові елементи:
- мета дослідження;
- метод / підхід дослідження;
- результати дослідження (використовують терміни здійснено, наведено, сформульовано, встановлено, охарактеризовано, доведено, виявлено, оцінено, запропоновано, розроблено рекомендації, пропозиції та ін.);
- теоретичне значення дослідження (якщо результати дослідження можна застосувати);
- практичне значення дослідження (якщо результати дослідження можна застосувати);
- оригінальність / цінність / наукова новизна дослідження;
- перспективи подальших досліджень / обмеження дослідження;
- тип статті (емпірична, теоретична).

      5. Інформація про виконання дослідження у межах держбюджетної теми та фінансування. Якщо дослідження виконано у межах держбюджетної теми або фінансувалося за рахунок фонду (наприклад, TEMPUS), про це вказують останнім реченням у анотації.

 1. Ключові слова. Подають на наступному рядку – до 5 ключових слів англійською, українською і російською мовами. Ключові слова не повторюють слова назви наукової статті (дослідження).
 2. Текст статті з результатами дослідження розміщують через рядок.

Наукові статті повинні містити такі необхідні елементи:
- постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Щодо символів. В тексті необхідно використовувати лише лапки такого зразка «», розрізняти дефіс і тире. Не потрібно ставити зайві пробіли, особливо перед квадратними чи круглими скобками, а також в них. Для запобігання потрібно використовувати функцію «Недруковані знаки».
Рисунки й таблиці оформляються згідно з ДСТУ.

 1. References - перелік інформаційних джерел, використаних при проведенні дослідження і написанні статті. Розміщують з нового рядка. На наступному рядку розміщують транслітеровані латиницею або англійською мовою бібліографічні інформаційні джерела в міжнародному стилі оформлення АРА (American Psychological Association Style). При наявності у цитованій статті ідентифікатора DOI - необхідно його вказувати. Перевагу в цитуванні віддають англомовним науковим джерелам. Посилання на інформаційні джерела в тексті статті дають у круглих дужках в стилі АРА.

Для оформлення посилань можно використовувати автоматичний генератор: Онлайн-генератор бібліографічного опису в стилі APA.

9. Відомості про автора. Стаття обов'язково супроводжується авторською довідкою із зазначенням прізвища, імені, по батькові (повністю); наукового ступеня, звання, посади, місця роботи; обов'язково - ORCID ID; адреса персональної веб-сторінки (при наявності); поштового індексу, домашньої адреси і телефонів, адреси електронної пошти (особиста інформація не передається третім особам і використовується виключно для комунікації редакції з автором). Інформація подається окремим файлом.

Стаття подається в електронному варіанті у вигляді файлу, виконаного в текстовому редакторі MS Word for Windows на електронну пошту за адресою: vivi.dp@ukr.net  или epistems@ukr.net

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОЗШИРЕНОЇ АНГЛОМОВНОЇ АНОТАЦІЇ

Анотація англійською мовою повинна мати обсяг не менше 2000 знаків.
Анотації англійською мовою служать для іноземних учених основним і, як правило, єдиним джерелом інформації про зміст. Зарубіжні фахівці з анотації оцінюють публікацію, можуть використовувати її в своїй публікації та зробити на неї посилання, відкрити дискусію з автором.
За бажанням авторів на сайті можуть бути розміщені англомовні версії статей, якщо автори нададуть у розпорядження редакції якісні англомовні версії своїх статей.

Анотації мають бути:

 • інформативними (не містити загальних слів);
 • оригінальними (не копіювати скорочену анотацію, подану мовою оригіналу);
 • змістовними (відображати основний зміст статті і результати досліджень);
 • структурованими (повторювати порядок опису результатів в статті);
 • «англомовними» (написані якісною англійською).

Анотація повинна викладати істотні факти роботи, і не повинна перебільшувати або містити матеріал, який відсутній в основній частині публікації. Вітається структура анотації, що повторює структуру статті, і включає вступ, мету і завдання, методи, результати, висновок. Але: предмет, тема, мета роботи вказуються у тому випадку, якщо вони не зрозумілі з назви статті; методи проведення роботи доцільно описувати, якщо вони відрізняються новизною.
Результати роботи описують максимально точно й інформативно. Наводять основні теоретичні та експериментальні результати, фактичні дані, визначені закономірності.
При цьому надають перевагу новим результатами і даним довгострокового значення, важливим відкриттям, висновкам, які спростовують існуючі теорії, а також даним, які, на думку автора, мають практичне значення.
Висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними в статті.
Відомості, що містяться в заголовку статті, не повинні повторюватися в тексті анотації.
Текст анотації повинен бути лаконічний і чіткий, вільний від другорядної інформації, зайвих вступних слів, загальних і незначущих формулювань.
Необхідно використовувати активний, а не пасивний стан, тобто «The study tested», але не «It was tested in this study» , що є розповсюдженою помилкою в англомовних анотаціях).
Бажано уникати у тексті анотації застосування транслітерованих термінів, слів.
У англомовному тексті слід застосовувати термінологію, властиву іноземним спеціальним текстам і уникати слів із місцевого сленгу, які не набули інтернаціонального поширення. Скорочення та умовні позначення, крім загальновживаних (в тому числі в англомовних спеціальних текстах), застосовують у виняткових випадках або дають їх визначення при першому вживанні.

На сайті видавництва EMERALD наведені приклади того, як не треба і як треба писати анотацію.

Увага!
- Авторські рукописи і відомості про авторів (окремими файлами), файл графічних об’єктів надсилають на електронну адресу наукового видання vivi.dp@ukr.net  або  epistems@ukr.net
- Авторські рукописи обов’язково проходять процедуру подвійного сліпого внутрішнього й зовнішнього рецензування. Рукописи, що не відповідають профілю видання або вимогам, наведеним вище, редакційна колегія повертає на доопрацювання або відхиляє.
- Відповідальність за зміст рукопису і достовірність наукової інформації (точність назв, прізвищ та цитат) несуть автори. Висловлені у статтях думки та пропозиції не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії.
- Редакційна колегія залишає за собою право редагувати статті в ході підготовки випуску журналу до друку.
- Подані редколегії матеріали до публікації не можуть бути надруковані в інших наукових виданнях.
-  У разі передруку посилання на «Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences» обов’язкове.

Витрати на обробку / подання статей

Публікація у виданні є платною. Після рецензування і прийняття рукопису до друку автору надсилають інформацію стосовно вартості публікації.
Після прийняття статті до публікації (стаття пройшла перевірку на плагіат та внутрішнє рецензування) автор надсилає до редакційної колегії скановану квитанцію або сфотографовану електронну копію чека про оплату видавницьких послуг публікації.

З організаційних питань звертатися до відповідального секретаря Вершини Вікторії Анатоліївни
e-mail: vivi.dp@ukr.net,  epistems@ukr.net
Контактні телефони: +38-050-481-74-20

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.