Природне та позитивне право: компаративний аналіз

  • V. Dzividzins'kiy
Ключові слова: філософія права, природне право, юридичний позитивізм, прагматична юриспрунденція

Анотація

Здійснений аналіз приводить до висновку, що в сучасній філософії права існує
дихотомічний поділ всіх правових вчень, коли природно-правовим називають будь-яке вчення, що пропонує змістовні критерії дійсності права, а інші відносять до позитивізму.
Сучасна ж прагматична юриспруденція базується на новому розумінні дійсності права, відмінному як від позитивістського, так і від природно-правового.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бойко Ю. А. Філософське та етичне осягнення громадянського суспільства у некласичній філософії//Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – К. : Міленіум, 2012. – № 2. – с. 3-7.

Вдовина Г.А. Розвиток філософії права в ХХ ст. (англо-саксонська традиція): Дис. канд. юрид. наук: / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2002. - 16 с.

Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского // Гоббс Т. Сочинения: В 2 т. – Т. 2. – М.: Мысль, 1991. – 736 с.

Тихонравов Ю.В. Основы философии права. - М.: Вестник, 1997. – С. 571.

Трубецкого. Н. С. Письма и заметки – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 608 с.