Засоби масової інформації як впливовий чинник формування позитивного ставлення до прав людини

  • I. Shirkova
Ключові слова: засоби масової інформації, права людини, правова культура.

Анотація

Розглянуто питання впливу засобів масової інформації на позитивне ставлення до прав людини. Здійснено аналіз соціально – психологічних процесів впливу засобів масової інформації на психіку сучасних підлітків і молоді та факторів негативного впливу на становлення особистості молодого покоління. Досліджено чинники формування позитивного ставлення до прав людини.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учеб. пособие для студ. вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 1997. – 704с.

Бондар Ю. В. Свобода слова: українська мірка / Ю. В. Бондар. − К. : МАУП, 2004. − 144 с.

Брайант Д., Томпсон С. Основы воздействия СМИ. / Д. Брайант., С. Томпсон – Москва, Киев, 2004. – 424 с.

Голіна В., Багатирьова. В. Основні риси сучасної злочинності неповнолітніх: стан та шляхи її попередження: Наук.-практ. семінар // Вісн. Акад. правових наук України. − 2004. − № 1. − С. 256-257.

Головченко В. Особливості формування правової культури молоді // Право України. − 2004. − № 10. − С. 120 -123.

Гончаренко В. И., Пушкарь В. В., Сенчик Н. А. и др. Профилактика правонарушений средствами массовой информации: Метод. рекомендации. − К., 1979. − С. 10–11.

Дойч К. Народи, нації та комунікація // Націоналізм: Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. — К., 2000. – 546 с.

Заросинський Ю. Причини і умови злочинності неповнолітніх потребують теоретичного і практичного розроблення [Текст] / Ю. Заросинський, О. Заросинський // Право України :

Юридичний журнал. − 2004. − N3. − С. 64-68

Зиядова Д. Почему подросток совершает преступление? [Текст] / Д. Зиядова // Воспитание школьников. − 2002. − № 8. − С. 17-21

Конституція України від 28 черв. 1996 р. // Відом. Верховної Ради України. − 1996. − № 30. − Ст. 141.

Пасько І.Т., Пасько Я.І. Громадянське суспільство і національна ідея (Україна на тлі європейських процесів. Компаративні нариси). — Донецьк, 1999. − 58 с.

Процик А. Я. Кримінологічний аналіз особистісних особливостей неповнолітніх агресивних злочинців та основних класифікацій їх типів [Текст] / А.Я. Процик // Наше право. − 2004. − № 2 (1ч.). − С. 88-92

Яременко О., Балакірєва О., Бутенко Н. Роль засобів масової інформації та інших джерел у формуванні здорового способу життя молоді [Текст] : научное издание / О. Яременко, О. Балакірєва, Н. Бутенко та ін. ; Українсько-канадський проект «Молодь за здоров’я», Укр. ін-т соц. досліджень. - Київ, 2000. −111 с.

Опубліковано
2012-03-03