Історія як предмет постмодерністської філософської рефлексії

  • N. Shakun
Ключові слова: історія, постмодернізм, ризома, хаос, плюралізм, релятивізм.

Анотація

Розглядаються особливості інтерпретації історії в контексті постмодерністської
філософії. Авторка вважає, що аналіз філософсько-методологічних питань функціонування світоглядного плюралізму сприятиме виробленню ефективних стратегій рефлексії над історією, дозволить переглянути її монологічне розуміння і уможливить осмислення проблем історичного пізнання з позицій різнорідності й множинності подій у світі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бартосяк М. Застосування теорії хаосу в літературознавчих дослідженнях /М.Бартосяк; [пер. з польськ. С.Яковенка] // Література. Теорія. Методологія. /Упор. і наук ред. Д.Уліцька. – К.: «Києво-Могилянська академія». – 2006. – С.447-469.

Бауман З. Текучая современность /З.Бауман; [пер. с англ. под ред. Ю.В.Асочакова]. – СПб.: Питер, 2008. – 240 с.

Волошин Ю. Передмова наукового редактора // Топольський Єжи. Як ми пишемо і розуміємо історію. Таємниці історичної нарації. – К., «К.І.С.», 2012. – 400 с.

Всемирная энциклопедия: Философия / Ред. и сост. А. Грицанов. – М.: АСТ, Минск: Харвест, Современный литератор, 2001. – 1312 с.

Дашкевич Я. Постмодернізм та українська історична наука. // Урок української. – 2001. – № 5. – С. 5-10.

Делез Ж. Ризома / Ж. Делез, Ф. Гваттари [пер. с франц. Т.Зарубиной]. // Герменея. – 2009. – № 1 (1) – С. 141-207.

Деррида Ж. О почтовой окрытке. От Сократа до Фрейда и не только / Ж. Деррида; [пер. с франц. Г.А.Михалкович]. – Минск: Современный литератор, 1999. – 832 с.

Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна /Ж.-Ф. Лиотар; [пер. с франц. Н.А.Шматко]. – М.: Ин-т экспериментальной социологии, СПб.: Алетейя, 1998. – 160 с.

Пазенок В. До проблеми становлення сучасної світоглядної парадигми / В. Пазенок // Наукові записки НаУКМА. – Том 20. – 2002. – С.10-19.

Топольський Єжи. Як ми пишемо і розуміємо історію. Таємниці історичної нарації. / Топольський Єжи. – К., «К.І.С.», 2012. – 400 с.

Шакун Н. Плюралізм інтерпретацій як принцип тлумачення історії в українській філософії / Н.Шакун // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. – Чернівці. – 2007. – Вип. 350-351. – С.62-66.

Шакун Н. Українська філософія як методологія історії України / Н.Шакун // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова: зб. наук. пр. – К. –

– № 18 (31). – С.303-310.

Опубліковано
2012-03-03