Символ та символічне у сучасному політологічному дискурсі

  • E. Mamontova
Ключові слова: символ, політологія, підхід.

Анотація

Робиться спроба систематизації теоретико-концептуальних підходів у вивчення
символічної складової світу політики, накопичених протягом останніх десятиріч у царині політичної теорії. Визначаються на цій основі нові напрямки розвитку знань про місце та роль символу у політичному процесі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Мамардашвили М. О философии М. Мамардашвили / М. Мамардашвили // Вопросы философии. – 1991. – №5. – С. 3-25.

Arnold T. The Preaching of Islam: a history of the propagation of the Muslim faithStosius Inc/ Thomas W. Arnold. – Advent Books Division, 1984. – 580 p.

Гаджиев К. С. Введение в политическую науку: Учебн. для вузов – 2-е изд / К. С. Гаджиев. – М. : Издательская корпорация «Логос», 1997. – 544 с.

Dittmer L. Political Culture Political Culture and Political Symbolism: Toward a Theoretical Synthesis / Lowell Dittmer // World Politics, Vol. 29, No. 4, July 1977. – 552-583.

Гнатюк О. Л. Из истории американской коммуникологии и коммуникативистики: Гарольд Ласуелл (1902–1978) / О. Л. Гнатюк // Актуальные проблемы теории коммуникации. – СПб. : Изд-во СПбГПУ, 2004. – C. 11–20.

Лассвелл Г. Язык власти / Г. Лассвелл; пер. с англ. // Политическая лингвистика. – Вип. 20. – 2006. – С. 264 – 279.

Lasswell H. D. Pre-view of Policy Sciences / H. D. Lasswell. – New York: American Elservier, 1971. – 173 р.

Данн В. Державна політики: вступ до аналізу / Вільям Н. Данн; пер. с англ. – Одеса: АОБАХВА, 2005. – 504 с.

Шайгородський Ю. Ж. Політика: взаємодія реальності і міфу / Ю. Ж. Шайгородський. – К. : Знання України, 2009. – 400 с.

Балабаєва З. Основи аналізу державної політики: конспект лекцій / З. Балабаєва. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. – 56 с.

Бушанский В. Блиск і злиденність символічної політики / В. Бушанський // Віче. – 2008. – № 23. – С. 20-23.

Дубин Б. Симулятивная власть и церемониальная политика. О политической культуре современной России / Б. Дубин // Вестник общественного мнения. – 2006. – №1(81) январь – февраль. – С. 14 – 25.

Meyer T. Inszenierung des Scheins. Voraussetzungen und Folgen symbolischer Politik / T. Meyer. – Frankfurt/Main:Suhrkamp. Mouffe, 1992. – 357 р.

Поцелуев С. П. Символическая политика: констелляция понятий для перехода к проблеме / С. П. Поцелуев // Полис. – 1999. – № 5. – С. 62–75.

Лысюк А. И. Политическое лидерство: символический аспект / А. И. Лысюк // Веснiк Магілёўскага дзяржаўнага унiверсiтэта. – 2004. – № 2–3. – С. 45–50.

Левенець Ю. Політика в Україні: символізація змісту / Ю. Левенець // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – К., 2007. – Вип. 10. – С. 5–10.

Політична філософія: Підручник / Є. М. Суліма, М. А. Шепєлєв, В. В. Кривошеїн, В. Ю. Полянська; За ред. Є. М. Суліми. – К. : Знання, 2006, – 799 с.

Бурлачук В. Ф. Символічні системи і конституювання соціального смислу: автореф. дис... д-ра соціол. наук: спец. 22. 00. 01 «Теорія та історія соціології» / В. Ф. Бурлачук. – К., 2005. – 27 с.

Ковальчук Н. Д. Символічні структури етнокультурного процесу в Україні: автореф. дис... д-ра філософ. наук: 09. 00. 04 «Філософська антропологія, філософія культури» / Н. Д. Ковальчук. – К., 2007. – 32 с.

Дрешпак В. М. Функціонування семіотичних утворень у державному управлінні: теоретико-методологічні основи: автореф. дис. … д-ра наук з держ. упр. : 25. 00. 01 «Теорія та історія держ. упр. » / В. М. Дрешпак. –Х., 2011. – 36 с.

Лисюк А. І. Соціокультурна детермінація політичного лідерства: зміст, способи, еволюція: автореф. дис... . д-ра політ. наук : 23. 00. 02 «Політичні інститути ы процеси» / А. І . Лисюк. – Чернівці, 2010. – 36 с.

Пелагеша Н. Є. Трансформація української національної ідентичності в умовах глобалізації: автореф. дис... канд. політ. наук: 23. 00. 05 «Етнополітологія та етнодержавознавство» / Н. Є. Пелагеша. – К., 2009. – 20 с.

Кравець А. Ю. Влада в сучасному політико-антропологічному дискурсі: теоретико-методологічний аспект: автореф. дис... . канд. політ. наук : 23. 00. 01 «Теорія та історія політичної науки» / А. Ю. Кравець. – Д., 2010. – 19 с.

Кравчук М. А. Політична пропаганда як засіб становлення і трансформації політичних режимів: автореф. дис... канд. політ. наук: 23. 00. 02 «Політичні інститути і процеси» / М. А. Кравчук. – Л., 2006. – 19 с.

Арабаджиєв Д. Ю. Політичний міф як фактор розвитку сучасної політичної свідомості: автореф. дис... канд. політ. наук: 23. 00. 03 «Політична культура та ідеологія» / Д. Ю. Арабаджиєв. – К., 2006. – 19 с.

Олещук П. М. Символічні форми легітимації політичних режимів: автореф. дис... канд. політ. наук: 23. 00. 01 «Теорія та історія політичної науки» / П. М. Олещук. – К., 2008. – 19 с.


Переглядів анотації: 176
Завантажень PDF: 82
Опубліковано
2012-11-03
Як цитувати
Mamontova, E. (2012). Символ та символічне у сучасному політологічному дискурсі. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках, 4(22), 267-272. вилучено із https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/190