До питання про суб'єкт етнонаціональної культури

  • L. Chernova
Ключові слова: етноси, етнонаціональна культура, колективні та індивідуальні суб’єкти.

Анотація

Розглянуто різні теоретичні підходи до рішення проблеми суб’єкта етнонаціональної культури. Автор вважає цю проблему основою своєї інтеграційної концепції етнонаціональної культури та моделі її структурних елементів. Опора на діалектику загального, специфічного та унікального у культурі дозволяє розкрити механізм створення, розповсюдження та репродукування етнонаціональної культури в інтеракціях та комунікаціях колективних та індивідуальних суб’єктів. Саме етнонаціональна культура перетворює етноси в суб’єкти історії

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бабаков В. Г. Национальное сознание и национальная культура (методологические проблемы) / В. Г. Бабаков, В. М. Семенов. – М., 1996.

Гаврилюк Ю. М. Філософія вітчизняної культури: навчально-метод. Посіб. / Ю. М. Гаврилюк. – Харків, 2002. – 144 с.

Гнатенко П. И. Национальная психология и бытие общества / П. И. Гнатенко, М. П. Бузский. – Д.: ДНУ, 2002. – 209 с.

Иванова С. Ю. Этническое в культуре человечества: диалектика общего и особенного / С. Ю. Иванова // Этничность, культура, менталитет. Междисциплинарный сборник статей. – Карачаевск: Изд-во КЧГПУ, 2000. – С. 52–60.

Кузин В. И. О роли практического сознания в социокультурном развитии / В. И. Кузин // Современные интерпретации социокультрных процессов: сб. науч. тр. – Кемерово, 1994. – С. 37–56.

Лопуга О. Культура як спосіб існування суспільства і людини / О. Лопуга // Філософські пошуки. – Вип. ХХІ–ХХІІ. – Львів-Одеса, Центр Європи, 2006. – С. 291–297.

Моль А. Социодинамика культуры / А. Моль. – М.: Прогресс, 1973. – 176 с.

Попов Д. Соціокультурна рефлексія над смислом людського життя / Д. Попов // Життя етносу: соціокультурні нариси: Навчальний посібник. – К.: Лібидь, 1997. – С. 10–25.

Скрипник Г. Методологічні засади та проблеми розвитку сучасної української етнології / Г. Скрипник // Етнология. Фольклористика : в 2 т. – Одеса, 1999. – Т. 1. – С. 3–11.

Степико M. T. Буття етносу: витоки, сучасність, перспективи (філософсько-методологічний аналіз) / М. Т. Степико. – К.: Знання, КОО, 1998.

Сурина А. Ю. Воспитательное значение мифологических архетипов / А. Ю. Сурина // Філософські пошуки. Вип. ХХІ–ХХІІ. ІФЛІС-ЛФС «Cogito». – Львів; Одеса, Центр-Європи, 2006. – С. 201–213.

Тарасенко B. I. Концептуальний дефіцит макроструктурних уявлень про суспільство у вітчизнянної соціології / В. І. Тарасенко // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Теоретичні проблеми змін соціальної структури українського суспільства : Наукові доповіді і повідомлення ІІ Всеукраїнської соціолоічної конференції. – К., 2002. – С. 21–30.

Тоидис В. П. Этнонациональный менталитет и этническое самосознание / В. П. Тоидис // Этничность, культура, менталитет. Междисциплинарный сборник статей. – Карачаевск: Изд-во КЧГПУ, 2000. – С. 5–16.

Чернова Л. Є. Поля сенсу та співзвучності понять «Етнічність» і «Національність» / Л. Є. Чернова // Наукове пізнання: методологія та технологія. – Вип. 2. – Одеса, 2006 (18). – С. 125–130.

Geertz Cl. Interpretation of Culture / Cl. Geertz . – N.Y., 1998.

Опубліковано
2010-06-03