Політична стабільність та конфлікт: дослідження проблеми взаємозв’язку

  • A. Panarin Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: політична стабільність, політичний конфлікт.

Анотація

Політична стабільність, як об’єкт політологічного дослідження є багатоаспектною проблемою. Оскільки у науковій сфері не склалося однозначного трактування взаємозв’язку між конфліктами та стабільністю, однією із важливих сторін дослідження даної проблеми є визначення ролі конфліктів у сучасному суспільстві, а також дослідити їхній вплив на формування політичної стабільності. Важливість дослідження проблеми у такому ракурсі посилюється тим, що він вказує шлях подолання одностороннього, позитивно-негативного ставлення до конфлікту, і надає можливість більш широкого, багатовимірного розуміння його ролі в суспільних відносинах, оскільки парадигма конфліктології дозволяє нам дослідити проблему формування політичної стабільності у протилежній площині.
В ході дослідження виявлено, що конфлікти знижують напругу, сприяючи при цьому стабілізації та інтеграції внутрішньогрупових відносин, надаючи учасникам конфлікту безпосередню можливість вираження суперечливих вимог; запобігають стагнації, стимулюють інтерес і цікавість, виступаючи в ролі медіатора, за допомогою якого артикулюються проблеми, знаходяться їхні вирішення; служать основою соціальних змін; чітко розділяє різні групи і цим сприяють встановленню групової та персональної ідентифікації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Демидов А.И. Основы политологии : учеб. пособие / А.И. Демидов, A.A. Федосеев. – М. : Высш. шк.,1995. –271 с.

Дружинин В. В. Введение в теорию конфликта / В. В. Дружинин, Д. С. Конторов, М. Д. Конторов. – М. : Радио и связь, 1989г. – 288 с.

Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта / Р. Дарендорф // Социс. – 1994. – № 5. – С. 142 –147.

Coser L. The Functions of Social Conflict / Lewis Coser. – New York : The Free Press, 1956. – P.49.

Козер Л. А. Функции социального конфликта / Козер Л.А. // Американская социологическая мысль : тексты. – М. : Изд-во Международ.Ун-та Бизнеса и управления, 1996. – С.542–545.

Soziologie. Leipzig: Duncker and Humblot – 1908. – pp. 610 –611.

Simmel G. Conflict / G. Simmel ; trans. Wolff К. Н. – Glencoe, IL. : The Free Press, 1955. – Р. 4–47.

Мертон Р. Социальная теория и социальная структура / Р. Мертон. – М. : АСТ, Хранитель, 2006. – 880 с.

Rose A. Union Solidarity / A. Rose. – Minneapolis : The University of Minnesota Press, 1952. – Р. 51—54

Freud S. A General Introduction to Psychoanalysis / S. Freud. – Garden City : Garden City Publishing Co., 1938. – P. 370.

Дойч М. Разрешение конфликта (Конструктивные и деструктивные процессы) / М. Дойч // Социально-политический журнал. – 1997. – №1. – С. 202 –212.

Wright Q. Problems of Stability and Progress in International Relations / Q.Wright. – Berkeley and Los Angeles, 1954. – P.144 –145.

Шеллинг Т. Стратегия конфликта : Часть II : Переориентация теории игр : Глава 4. К теории взаимозависимого решения Источник: Теория международных отношений : хрестоматия / сост., науч. ред. и коммент. П.А. Цыганкова. – М. : Гардарики, 2002. – С. 255–266.

Шеллинг Т. Стратегия конфликта / Т. Шеллинг ; пер. с англ. Т. Даниловой ; под ред. Ю. Кузнецова, К. Сонина. – М. : ИРИСЭН, 2007. –366 с.

Галкин А. А. Буржуазное общество в поисках стабильности / А .А. Галкин, А. М. Салмин и др.; отв. ред. А.А. Галкин. – М. : Мысль, 1991. – 267 c.

Kaplan M. Macropolitics: Selected Essays on the Philosophy and Science of Politics / M. Kaplan. – N.-Y., 1969. – P. 38.

Цыганков А. П. Социально-классовые основания стабильных политических режимов / А.П. Цыганков. – США : ЭПИ, 1992. – № 4. – С. 32.

Опубліковано
2013-10-03