Проблема приватності: концептуальні траекторії у сучасній соціальній теорії.

  • E. Khodus
Ключові слова: соціальна теорія, епістемологічні повороти, суспільство, приватність, суб’єктність

Анотація

Проаналізовано зміни, що відбуваються в епістемологічних та онтологічних основах сучасного соціального теоретизування. Обгрунтовано ідею про те, що новою «кореневою метафорою», здатну стати теоретичною підставою для розуміння загальних тенденцій, що характеризують актуальний стан соцікультурної реальності, може бути концепт приватності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гофман А. Б. Существует ли общество? От психологического редукционизма к эпифеноменализму в интерпретации социальной реальности [Текст] / А. Б. Гофман // Социол. исслед. – 2005. – № 3. – С. 18–25.

Тenbruck F. Die unbewaltigten Sozialwissenschafter oder die Abschaffung des Menschen / F.Тenbruck. – Graz etc., 1984.

Мальковская И. А. Метаморфозы субьектности в современном мире / И.А. Мальковская [Текст] // Социол. исслед. – 2008. – №5. – С. 16–25.

Ходус Е.В. «Субъекту быть!»: модусы вариативности современной субъектности [Текст] / Е.В. Ходус // Наукові студії Львівського соціологічного форуму «Багатовимірні простори сучасних соціальних змін» : зб. наук. пр. – Л. : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2008. – С. 112–116.

Хабермас Ю. Проблема легитимации позднего капитализма [Текст] / Ю. Хабермас. – М. : Праксис, 2010. – 264 с.

Турен А. Социология после социологии [Текст] / А. Турен // Социальные и гуманитарные науки. Отеч. и зарубеж. лит. – Сер.11, Социология: РЖ /РАН. – М.,2008. – № 3. – С. 5–11.

Козырьков В.П. Регулятивные аспекты частной жизни: обоснование программы спецкурса [Текст] / В.П. Козырьков // Вестник ННГУ. – Вип.1(5). – 2004. – С. 138–148.

Аренд Х. Via active, или О деятельной жизни [Текст] / Х.Аренд. – СПб. : Алетейя, 2000. – 444 с.

Лаваль К. Человек экономический. Эссе о происхождении неолиберализма / К. Лаваль. – М. : Новое литературное обозрение. 2010. – 432 с.

Мещеркина Е.Ю. Частная жизнь как предмет социологического анализа [Элетронный ресурс] / Е. Ю. Мещеркина. – Режим доступа : //http://demoskope.ru/weekly/knigi/konfer/ konfer_018.html; –

Загл. с экрана

Опубліковано
2014-03-03