Українська національна ідея як проблема суспільно- політичної думки: поч. ХХ ст. та сучасності

  • A. Kluy Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: національна ідея, держава, історія політичної думки, національний характер, національна ідентичність

Анотація

Досліджено підходи та погляди щодо національної ідеї. Особливу увагу приділено концепції національної ідеї у творчості націонал-державників, зокрема С. Дністрянського та О. Ейхельмана. Також досліджено сучасні погляди стосовно структури та функцій національної ідеї

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Левенець Ю. Теоретико-методологічні засади української суспільно-політичної думки: проблеми становлення та розвитку (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) [Текст] / Ю. Левенець. – К. : Стилос, 2001. – 585 с.

Основні напрямки наукових досліджень О. Ейхельмана: шлях до формування державницького ідеалу [Текст] / Я.Турчин // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – Вип. 22. – 2010.

Клунний П. Наукова діяльність О. Ейхельмана [Текст] / П. Клунний // Суспільство. – Прага, 1926. – Ч. 3–4. – С. 174–177.

Турчин Я.Б. Державотворчі ідеї О. Ейхельмана: еволюція інституційних вимірів політики [Текст] : автореф. дис... д-ра. політ. наук 23.00.01 – теорія та історія політичної науки / Я. Турчин. – Л., 2011. – 22с.

Дністрянський С. Загальна наука права і політики [Текст] / С. Дністрянський. – Прага, 1923. – Т. 1. – 393 с

Кривонос І.В. Психологічна структура українського національного характеру: реконструкція за творами художньої літератури [Текст] : автореф. дис... канд. психол. наук. 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи / І. Кривонос. – К., 2008. – 24с.

Михальченко М.І. Українська національна ідея як регулятивна сила в загальнодержавному і регіональному масштабах [Текст] / М.Михальченко // Регіональні версії української національної ідеї: спільне і відмінне : зб. ст. – К. : Світогляд, 2005. – 186 с.

Чупрій Л. Національна ідея як чинник консолідації української політичної нації [Текст] / Л. Чупрій // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України . – 2012. – № 2 (58). – С. 230–245.

Кресіна І. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси: Етнополітичний аналіз [Текст] / І. Кресіна. – К. : Вища шк., 1998. – 392с.

Пасічник В. Суть та структура поняття «національна ідея» / В.Пасічник // Етнокультурні проблеми політичного процесу в Україні : колективна моногр. – Л., 2001.

Фартушний А. Національна ідея як динамічна система духовних вартостей [Текст] / А. Фартушний // Українська національна ідея: реалії та перспектива розвитку. – Л., 1999. – Вип. 1. – С. 29.

Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст [Текст] / О. Забужко. – К. : Наук. думка,1992. – С. 11.

Бистрицький Є. Національна ідея і громадянське суспільство в українському державотворенні [Текст] / Є. Бистрицький // Моделі державності та державного устрою України на порозі XXI століття : матеріали наук.-прак. семінару. – К., 1996. – 29 січ. – С. 36–40.

Крисаченко В. Українська ідентичність [Текст] / В. Крисаченко // Українознавство. – 2010. – № 3. – С. 209–213.

Опубліковано
2014-03-03