Неурядові громадські організації як інститут грома- дянського суспільства в Україні

  • A. Lyasota Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара
Ключові слова: громадянське суспільство, неурядові громадські організації.

Анотація

Розглянуто актуальну проблематику становлення українського громадянського суспільства в умовах політичних, соціально-економічних, правових та духовних трансформацій. Особливу увагу приділеноє діяльності неурядових громадських організацій як одного з головних інститутів громадянського суспільства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Вінніков О. Фінансування організацій громадянського суспільства (ОГС) в Україні [Текст] / О. Вінніков // Пріоритети розвитку громадянського суспільства України. – К., 2008. – 341с.

Громадські організації в Україні у 2007 році : стат. бюл. [Текст] / Державний комітет статистики України. – К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2008. – 117с.

Закон України «Про громадські організації» [Текст] // Відом. Верхов. Ради України. – 2013. – № 1. – Ст.1

Закон України «Про громадські організації» [Текст] // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 34. – Ст.504

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» [Текст] // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 31–32. – Ст. 263.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (дата підписання: 04.11.1950 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.liga.kiev.ua/l_doc2.nsf/alldocact2/

MU50K02U?OpenDocument – Заголовок з екрану.

Лациба М.В. Чому нам потрібен новий закон «Про громадські організації» [Текст] / М.В. Лациба, О.Ю. Вінніков, М.М. Слюсаревський ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – К., 2008. – 387с. .

Лациба М. В. Як розуміти новий закон «Про громадські об’єднання» [Електронний ресурс] / М. В. Лациба, А. О. Шимчук. – Режим доступу : http://www.ucipr.kiev.ua – Заголовок з екрану.

Стан та динаміка розвитку неурядових організацій України. 2002-2006 роки: звіт за даними дослідження [Текст] / Л. Паливода, О. Кікоть. – К. : БФ «Творчий центр Каунтерпарт», 2006. – 255с.

Українське суспільство 1992 – 2008. Соціологічний моніторинг [Текст] / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2008. – 530 с.

Фундаментальні принципи щодо статусу неурядових організацій в Європі. Прийнято учасниками багатосторонньої зустрічі, організованою Радою Європи, Страсбург, 5 липня 2002 р. [Електронний ресур]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_209/

print1389977545882420 - Заголовок з екрану.

Закон України «Про об’єднання громадян» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2460-12 – Заголовок з екрану.

Опубліковано
2014-03-03