Соціокультурні умови концептуалізації естетичного досвіду як основи художньо-естетичної комунікації

  • E. Skorovarova
Ключові слова: естетичний досвід, художньо-естетична комунікація, світопереживання, мистецтво, репрезентація.

Анотація

Поняття естетичного досвіду розглядається як категорія, що виражає специфіку
сучасної художньо-естетичної комунікації. Соціокультурними умовами актуалізації концепту естетичного досвіду виступає суспільна реальність модерністського мистецтва та сформований у ХХ столітті світогляд світопереживання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Fenner D. Aesthetic Experience and Aesthetic Analysis / D. Fenner // Journal of Aesthetic Education. – 2003. – Vol. 37. – No. 1. – P. 40–53.

Carroll N. Aesthetic experience, art and artists / N. Carroll // Aesthetic experience / ed. by R. Shusterman and A. Tomlin. – New York and London : Routledge, 2008. – P. 145–165

Shusterman R. The End of Aesthetic Experience / R. Shusterman // Journal of Aesthetics and Art Criticism. – 1999. – Vol.55. – P. 29–41.

Делез Ж. Различие и повторение / Ж. Делез / пер. с фр. Н.Б. Маньковской, Э.П. Юровской. – СПб. : ТОО ТК «Петрополис», 1998. – 384 с.

Сарабьянов Д.В. Стиль модерн / Д.В. Сарабьянов. – М. : Искусство, 1989. – 294 с.

Андреева Е. Постмодернизм. Искусство второй половины ХХ – начала XXI века / Е. Андреева. – СПб. : Азбука-классика, 2007. – 499 с. – (Новая история искусства).

Dewey J. Art as experience / J. Dewey. – New York : Capricorn Books, 1958. – 355 p.

Герман М. Модернизм. Искусство первой половины XX века / М. Герман. – СПб. : Азбука- классика, 2008. – 480 с. – (Новая история искусства).

Каган М.И. О живом смысле искусства / М.И. Каган // О ходе истории / ред.-сост. В.Л. Махлин. – М. : Языки славянской культуры, 2004. – С. 483–519.

Льовкіна О.Г. Відчуження людини у соціокультурному просторі: минуле і сучасність / О.Г. Льовкіна. – К. : Вид. ПАРАПАН, 2006. – 168 с.

Личковах В. Авангард – постмодернізм – універсалізм: зміна парадигм некласичної естетики / В. Личковах // Дивосад культури: вибрані статті з естетики, культурології, філософії мистецтва. – Чернігів : РВК «Деснянська правда», 2006. – С. 56–74

Вельш В. Наш постмодерний модерн / В. Вельш / пер. з нім. А.Л. Богачова, М.Д. Култаєвої, Л.А. Ситніченко. – К. : Альтпрес, 2004. – 328 с. – (Сучасна гуманітарна бібліотека).

Воеводин А.П. Эстетическое регулирование социальной активности людей / А.П. Воеводин // Філософські дослідження. Зб. наук. пр. Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / від. ред. Суханцева В.К. – Луганськ, 2004. – Випуск 5. – С. 263–272.

Личковах В. Світовідношення як переживання (онтологія, феноменологія та естетика «життя миттєвістю») / В. Личковах // Дивосад культури. – Чернігів : РВК «Деснянська правда», 2006. – С. 15-27.

Опубліковано
2012-03-03