Реалізація синергетичної методології освіти в умовах становлення інформаційного суспільства

  • O. Kissel Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: інформатизація суспільства, синергетика, методологія синергетики, синергетична парадигма, синергетичний ефект.

Анотація

Висвітлюється роль інформатизації суспільства, методологія синергетики,
перехід синергетичної парадигми освіти, що цілком відповідає вимогам сучасного інформаційного суспільства. Також у статті наведено принципи синергетики за Будановим, які можуть бути віднесені до онтологічних постулатів

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Буданов В. Т. Трансдисциплинарное образование, технологии и принципы синергетики. Синергетическая парадигма / В. Т. Буданов. – М.: Прогресс-традиция, 2000.

Вознюк О. В. Розвиток вітчизняної педагогічної думки: синергетичний підхід (др. пол. XX ст.) : навч.-метод. посіб. / О. В. Вознюк; за ред. проф. П. Ю. Сауха. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2008. – 128 с.

Информационное образование и информационная культура личности как факторы развития информационного общества. – http://www.gpntb.ru/win/interevents/crimea2001 /tom/sem2/doc33 .html

Кафідов В. В. Теорія організації : [навч. посіб. длявузів] / В. В. Кафідов, Т. В. Скіпетрова. – М.: Академічний Проект; Фонд «Світ», 2005. – 144 с.

Князева Е. Н. Синергетика и новые подходы к процессу обучения / Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов // Синергетика и учебный процесс. – М.: РАГС, 1999. – С. 8–18.

Негодаев И. А. На путях к информационному обществу 1999. –

Режим доступа: http://www.iu.ru/biblio/archive/negodaev_na/05.aspx?search;

Підлісний В. І. Теорія організації : [підруч. для вузів] / В. І. Підлісний. – СПб.: Видавничий дім «Бізнес-преса», 2003. – 336 с.

СмирновЕ. А.Теорія організації : [навч. посіб.] / Е. А. Смирнов. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 248 с.

Химинець В. В. Іноваційна освітня діяльність / В. В. Химинець. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 360 с.

Бацевич Ф. Духовна синергетика рідної мови. Лінгвофілософські нариси : [Моногр.]. – К.: Академія, 2009 – 187 с.

Філософський словник / За ред. В. І. Шинкарука. – К.: Голов. ред. УРЕ, 1986. – 800 с.

Философия : [учебник для высших учебных заведений]. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. – 576 с.

Опубліковано
2012-03-03