Феноменологія світосприйняття та світорозуміння

  • G. Mykhaylyshyn Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ключові слова: світосприйняття, світорозуміння, суспільна феноменологія, смисл, семантика, смислові еквіваленти.

Анотація

Висока динаміка трансформації сучасного суперечливого світу, що ставить
кожну людину в складні умови соціального життя, зростаюча напруга, пов’язана з зміною ціннісних орієнтацій, необхідність пошуку і швидкого знаходження рішень, стресові ситуації – все це проблеми людського буття, збереження і розвитку особистості, її внутрішнього світу, світоглядної культури. Зазначений проблемний аспект є доволі показовим у сфері функціонування суспільної феноменології.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. – М.: Искусство, 1986. – 445 с.

Кастанеда К. Отдельная реальность / К. Кастанеда // Учение дона Хуана. Отдельная реальность. Путешествие в Икстлан. Сказки о силе. – К. : Довіра, 1997. – 608 с.

Кримський С. Наука як феномен цивілізації / С. Кримський / Вісник національної академії наук України. – 2003. – Вип. 3. – Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/all/herald/2003-03/3.htm

Лоренц К. Оборотная сторона зеркала / К. Лоренц. – М. : Республика, 1998. – 493 с.

Муляр В. І. Смисложиттєві орієнтири особистості / В. І. Муляр // Вісник ЖДТУ. Сер. «Філософські науки». – 2006. – Вип. 1. – С. 67–80.

Риккерт Г. Философия жизни / Г. Риккерт – К.: Либідь, 1998. – 467 с.

Розумний М. Суспільна ідея в структурі ідентичності / М. Розумний // Ґенеза. Спец. вип. – К., 1999. – С. 4–17.

Фромм Э. Пути из больного общества / Э. Фромм // Проблема человека в западной философии. – М. : Прогресс, 1988.

Ясперс К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. – М. : Республика, 1994. – 527 с.

Ortega y Gasset J. A «Historia de la filosofia» de Emile Brehier / J. Ortega y Gasset // Obras completas. – Madrid, 1960. – T.VI.

Опубліковано
2012-03-03