Державне сприяння розвиткові молодіжних громадських організацій як чинник ефективності молодіжної політики

  • Y. Borisova Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: молодіжні громадські організації, ювенальна політика, взаємодія влади й інститутів громадянського суспільства, соціальне замовлення

Анотація

Акцентується важливість державного сприяння розвиткові молодіжних гро-
мадських організацій, окреслюються проблеми участі недержавних утворень у
здійсненні політики щодо молоді на сучасному етапі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Біла книга: реформування законодавчого середовища для розвитку громадянського суспільства в Україні / М. Лациба, А. Красносільська, О. Віннік, Т. Яцків. – К.: ПРООН, 2011. – 28 с.

Борисова Ю. В. Особливості впровадження молодіжної політики в країнах Скандинавії / Ю. В. Борисова // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. «Філософія. Соціологія. Політологія». Вип.14. – Д.: ДНУ, 2006. – с. 228–235.

Головенько В. Готовність молоді до розбудови громадянського суспільства / В. Головенько // Вісник Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту. – 2010. – № 1–2. – С. 124–133.

Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку / за заг. ред. Ф. М. Рудич. – К.: Парламентське видавництво, 2006. – 412 с.

Заєць А. П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду: моногр. / А. П. Заєць. – К.: Парлам. вид-во, 1999. – 248 с.

Колодій А. Чим є і чим не є громадянське суспільство / А. Колодій. – Режим доступу : http: //www.hgi.org.ua

Концепція сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листоп. 2007 р. № 1035-р –

Режим доступу: http: //www.hgi.org.ua

Павленко Р. Динаміка громадянського суспільства в Україні / Р. Павленко // Нова політика. – 1996. – № 5. – с.17.

Патнам Р. Творення демократії. Традиції громадянської активності в сучасній Італії / Р. Патнам, Р. Нанетті. – К. : Основи. 2001. — 300 с.

Положення про гранти Президента України для обдарованої молоді: указ Президента України від 2 серпня 2000 р. № 945. – Режим доступу: http: // zakon1.rada.gov.ua

Порядок проведення конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. №1062. – Режим доступу : http: // zakon1.rada.gov.ua

Правила організації та проведення конкурсу на залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 559. – Режим доступу: http: // zakon1.rada.gov.ua

Про затвердження державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009–2015 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. № 41 // http: // zakon.rada.gov.ua

Про соціальні послуги: Закон України від 19 червня 2003 р. № 966-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 45. – ст.358.

Рябов С. Політологічна теорія держави / С. Рябов. – К.: Тандем, 1996. – 240 с.

Скрипнюк О. В. Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики : [моногр.] / О. В. Скрипнюк. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2000. – 600 с.

Степаненко В. П. Громадянське суспільство: концепція, соціальна практика та проблеми інституалізації / В. П. Степаненко // Загальна соціологія : [хрестоматія] / Уклад.: д-р іст. наук, проф. В.Г.Городяненко, канд. іст. наук С. В. Легеза. – Д.: Вид-во ДНУ, 2006. – 516 с.

Типове положення про соціальне замовлення : додаток 3 до рішення Дніпропетровської обласної ради від 23 грудня 2005 р. № 724-30/ІV.

Щедрова Г. Проблема громадянського суспільства в класичній суспільно-політичній теорії та його роль у становленні й розвитку політичної системи / Г. Щедрова // Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї / Редкол.: М. І. Михальченко, Ф. М. Рудич. – К.: Вид-во Укр.-фінського ін-ту менеджменту і бізнесу.

Рекомендация 128 о пересмотренной Европейской хартии об участии молодежи в общественной жизни на местном и региональном уровне. – Режим доступf : http: // wcd.coe.int.

Опубліковано
2012-03-03
Як цитувати