Політичний статус профспілок у сучасній Україні: вимір психології та етнічної ментальності

  • O. Tupitsa Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
Ключові слова: профспілки, політична свідомість, десоціалізація, демократизація, національний характер.

Анотація

Розглядаються психологічні та етноментальні передумови визначення становища
профспілок у політичній системі. Звернено увагу на суб'єктну роль профспілок у
політичних процесах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

ГнатенкоП. И.Украинский национальный характер / П. И. Гнатенко. – К.: ДОК, 1997. – 114 с.

Коляденко В. А. Інфокомунікаційні технології як чинник політичної модернізації : автореф. дис. … канд. політ. наук: спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси / В. А. Коляденко; Одес. нац. ун-т. – Одеса, 2002. – 18 с.

Лага В. Феномени «опозиційності ідеології» та «ідеології опозиційості» / В. Лага // Політичний менеджмент. – 2004. – № 2. – С. 91–100.

Лапин Н. И. Ценности, группы интересов и трансформация российского общества / Н. И. Лапин // Социс. – 1997. – № 3. – С. 14–24.

Левченко Л. О. Тенденції розвитку масової політичної свідомості в сучасній Україні : ввтореф. дис. … канд. політ. наук: спеціальність 23.00.02 / Л. О. Левченко: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 20 c.

Лобок Д. В. Профсоюзное движение: история, теория, практика : [Курс лекцій] / Д. В. Лобок, В. Б. Морозов. – СПб., ГУП, 2007. – 244 с.

Нетеребский О. А. Профсоюзы: время пересмотра приоритетов / О. А. Нетеребский // Профсоюзы. – 2004. – № 4. – С. 64 – 67.

Сало І. С. Політична культура демократичного суспільства: стан і перспективи в Україні / І. С. Сало // Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. 26-27 лютого 1998 р. – К. Гнозис, 1998. – С. 118–120.

Опубліковано
2012-03-03