Політичний вимір правової держави

  • S. Gukov Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: правова держава, верховенство права, поділ влади, система стримувань та противаг.

Анотація

Висвітлюються критерії та принципи правової держави. Автор дав аналіз
політичної значимості та виміру визначених критеріїв та принципів. Детально
розкривається політичний вимір таких принципів, як верховенство права та поділ влади

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Антонов М. В. К вопросу о содержании понятия «правовое государство» / М. В. Антонов // Вопросы экономики и права. – 2010. – № 1. – С. 14–18.

Воронов І. О. Правова держава як предмет політологічного аналізу / І. О. Воронов. – К.: Віра ІНСАЙТ. – 2000. – 375 с.

Гришнова Е. Что есть политического в правовой системе общества? / Елена Гришнова // Власть. – 2008. – № 07. – С. 97–99.

Козюбра М. І. Принципи верховенства права і правової держави: єдність основних вимог / М. І. Козюбра // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Т. 64 : Юридичні науки / Редкол. : В. Брюховецький [та ін.]. НаУКМА. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 3–9.

Оберройтер Г. Парламентаризм: міжнародний досвід / Генріх Оберройтер // Матеріали «Першої міжнародної конференції «Парламентські читання». – К.: Вістка, 2010. – С. 6–10.

Право ХХ века: Идеи и ценности: Сб. обзоров и рефератов / Отв. ред. Ю. С. Пивоваров. – М.: ИНИОН РАН, 2001. – 327 с.

Радченко О. В. Система стримувань та противаг гілок влади як ціннісний імператив українського політикуму [Електронний ресурс] / О. В. Радченко. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e–book/apdu/2008–2/doc/1/08.pdf

Скакун О. Ф. Верховенство права і правова держава: співвідношення понять [Електронний ресурс] / О. Ф. Скакун // Вісник Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. – 2009. – № 841. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/natural/VKhNU/Pravo/

_841/index.htm

Фуллер Л. Мораль права / Лон Фуллер. – М.: ИРИСЭН, 2007. – 306 с.

Футей Б. А. Конституційна реформа і верховенство права / Б. А. Футей // Стратегічні пріоритети. – 2008. – № 2 (7). – С. 194–198.

Хайек Ф. А. фон. Дорога к рабству / Ф. А. фон Хайек. – М.: Экономика, 1992. – 176 с.

Харт Г. Л. А. Понятие права / Г. Л. А. Харт. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. – 302 с.

Опубліковано
2012-03-03