Політичні інститути в нестабільному середовищі: дефініції, чинники, системність

  • I. Ishchenko Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: політичні інститути, нестабільність, чинники стабільності, політична наступність, криза, динамічна стабільність, стагнаційна стабільність.

Анотація

Аналізуються базові терміни, стан наукової розробки та системність проблеми
функціонування політичних інститутів у нестабільному середовищі

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Булыко А. Н. Современный словарь иностранных слов [Текст] / А. Н. Булыко. – М.: Мартин, 2004. – 848 с.

Бутовська-Ілюшко І. О. Політичне прогнозування як засіб забезпечення ефективності функціонування сучасного суспільства [Текст] : автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / І. О. Бутовська-Ілюшко; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2007. – 33 с.

Вознесенська О. Політичний текст і електоральна поведінка населення [Текст] / О. Вознесенська // Соціальна психологія. – 2007. – № 5. – С. 209.

Волинець В. В. Легітимність влади як фактор політичної стабільності суспільства [Текст]: автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / В. В. Волинець; Одеська нац. юрид. акад. – Одеса, 2008. – 21 с.

Зубченко С. О. Концептуальні засади політики гуманітарної безпеки української держави в умовах демократичних перетворень [Текст] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 21.01.01 / С. О. Зубченко ; Нац. ін.-т стратегічних досліджень. – К., 2011. – 20 с.

Колюх В. В. Інституціональні чинники політичної стабільності в демократичному суспільстві [Текст]: автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / В. В. Колюх; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2007. – 14 с.

Кузьмін П. В. Політична діяльність: теоретичні засади та практика сучасної України [Текст] : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / П. В. Кузьмін; Одеська нац. юрид. акад. – Одеса, 2008. – 34 с.

Кукарцев О. В. Регіональна політика України: відносини «центр – регіони» як фактор забезпечення територіальної цілісності держави [Текст]: автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / О. В. Кукарцев; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2008. – 24 с.

Кучеренко І. М. Політична етика у сучасних соціотрансформаційних процесах: Український

контекст [Текст]: автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / І. М. Кучеренко; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К., 2007. – 22 с.

Ларченко М. Л. Міжетнічний конфлікт як соціально-політичне явище: теоретичний аналіз [Текст]: автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.01 / М. Л. Ларченко ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2008. – 20 с.

Липсет С. М. Политическая социология [Текст] / С. М. Липсет; пер с англ. В. В. Воронина, Е. В. Зиньковского // Американская социология : Перспективы, проблемы, методы. – М.: Прогресс, 1972. – 392 с.

Мішин А. О. Трансрегіональна стабільність як чинник зовнішньої безпеки України [Текст]: автореф. дис. ... канд. політ. наук: 21.01.01 / Мішин Андрій Олександрович; Нац. ін-т проблем міжнародної безпеки РНБО України. – К., 2006. – 26 с.

Мироненко П. В. Політична стратегія і тактика в умовах нестабільності суспільно- державного розвитку [Текст]: автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / П. В. Мироненко; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2009. – 23

Рс.а йковський Б. С. Вибори та виборчі системи в контексті трансформаційного розвитку українського суспільства [Текст]: автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Б. С. Райковський; Миколаїв. держ. гуманіст. ун-т іменіПетраМогили. – Миколаїв, 2008. – 20 с.

Стулова І. М. Політичні інститути й економіка : взаємодія та взаємозалежність [Текст]: автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Cтулова Інна Михайлівна; Одеський нац. ун-т імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2002. – 18 с.

Тлумачний словник української мови [Текст] / Укл. Т. В. Ковальова, Л. П. Коврига. – Х. : Синтекс, 2002. – 672 с.

Хаврук І. А. Референдуми в перехідних демократіях (На прикладі України, Білорусі та Росії) [Текст]: автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Хаврук Ігор Анатолійович; Чернів. нац. ун-т іменіЮрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – 21 с.

Easton D. A system analysis of political life [Tekst] / D. Easton. – N. Y. – 1965. – P. 23.

Опубліковано
2012-02-03