Функціональні аспекти кризи політичної участі в перехідних політичних системах

  • D. Chemshit Севастопольський національний технічний університет
Ключові слова: політична участь, перехідна політична система, функція політичної участі, криза політичної участі.

Анотація

Встановлюються основні форми прояву криз політичної участі в перехідних
політичних системах. Визначається характер їхнього впливу на функціональний стан політичної системи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Введение в политологию: словарь-справочник / Под ред. В. П. Пугачева. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 264 с.

Волинець В. В. Легітимність влади як фактор політичної стабільності суспільства: автореф. дис... канд. політ, наук: 23.00.02. – політичні інститути та процеси / В. В. Волинець; Одес. нац. юрид. акад. – О., 2008. – 18 с.

Іовчу Г. М. Політична участь громадян: механізм прояву соціального конфлікту чи інструмент інтеграції суспільства? / Г. М. Іовчу // Вісник Одеського національного університету. Сер. «Соціологія і політичні науки». Вип. 13. – 2009. – Т. 14. – С. 526–532.

Максимова О. М. Місце та роль неконвенційної політичної участі в функціонуванні політичних систем: автореф. дис... канд. політ, наук: 23.00.02 – політичні інститути тапроцеси / О. М. Максимова; Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. П. Могили. – Миколаїв, 2007. – 18 с.

Політологічний енциклопедичний словник / Упорядник В. П. Горбатенко; За ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка. – К.: Генеза, 2004. – 736 с.

Работяжев Н. В. Механизмы рекрутирования и воспроизводства политической элиты в посткоммунистической России / Н. В. Работяжев. – Режим доступа:

http://ecsocman.hse.ru/data/673/685/1219/003Rabotyazhev.pdf

Rosenberger S. K. Participatory Elites? (In-)Equality of Political Participation in Austria / S. K. Rosenberger, F. Walter. – Режим доступу: http://homepage.univie.ac.at/ florian.

walter/PARTEL/Homepage/Texte/Outline Ine qualitv%20oP/o20political%20 Participation%

in%20Austria.pdf

Опубліковано
2012-03-03