Політичне рекрутування в контексті завдань демократизації: напрямки перетворення виконавчої влади

  • V. Scherbak Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
Ключові слова: політичне рекрутування, демократизація, громадськість, вертикальна мобільність, ієрархія, мережний принцип.

Анотація

Розглядаються проблеми і перспективи демократичної трансформації
політичного рекрутування. Аналізуються теоретичні передумови партійного і державного кадрового менеджменту. Встановлюються тенденції взаємодії держави і громадянського суспільства в межах реалізації політичного рекрутування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Баранцева К. К. Еліта як духовно-інтелектуальний феномен (соціально-філософський аналіз): автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / К. К. Баранцева; Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. – К., 2001. – 20 с.

Конотопцева Ю. В. Державно-управлінська еліта як чинник державотворення в Україні: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / Ю. В. Конотопцева; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. – Х., 2009.

Петсрусь С. П. Управління кадровими ресурсами в умовах модернізації Державної мит-

ної служби Ук раїни: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.03 [Електронний ресурс] / С. П. Петрусь; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Д., 2007. – 20 с.

Abramson P. R. Recruitment and Political Participation / Paul Rabramson, William Claggett // Political Research Quarterly. – Dec., 2001. – Vol. 54. – No. 4. – Р. 905–916.

Becquart-Leclercq J. Local Political Recruitment In France And The United States: A Study Of Mayors / Jeanne.Becquart-Leclercq // European Journal of Political Research. – December 1980. – Vol. 8, Issue 4. – Р. 407–422.

Brady H. Prospecting for Participants: Rational Expectations and the Recruitment of Political Activists / Henry Brady, Kay Lehman Schlozman, Sidney Verba // The American Political Science Review. 1999. – Vol. 93. – No. 1. – Р. 153–168.

Guo G. Party Recruitment and Political Participation in Mainland China / G. Guo. – Режим доступу: http://home.olemiss.edu/~gg/paperhtm/dissabst.htm

Norris P. Political recruitment: gender, race, and class in the British Parliament / Pippa Norris, Joni Lovenduski. – Cambridge University Press, 1995. – 320 р.

Omodia M. Elite Recruitment and Political Stability in the Nigerian Fourth Republic / Monday Stephen Omodia // Social Sciences. – 2010. – № 24(2). – Р. 129–133.

Rouyer A. Political Recruitment and Political Change in Kenya / A. Rouyer // The Journal of Developing Areas. – 1975. – Vol. 9. – No. 4. – Р. 539–562.

Опубліковано
2012-03-03