Українсько-польські відносини: ретроспективний погляд на витоки релігійної толерантності

  • S. Humeniuk Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)
Ключові слова: релігійна толерантність, острозькі книжники, католицизм, православ’я.

Анотація

У статті здійснено аналіз історико-філософського періоду кінця ХVI-го початку – ХVII ст. та перших тенденційних спроб римокатоликів, серед яких математик Ян Лятош, поет Симон Пекалід, канцлер Лев Сапіга і письменник Ян Щасний-Гербрут, котрі, не втрачаючи власних релігійних переконань, укорінених у християнство західного взірця, толерантно ставились до своїх опонентів з православного табору. Автор апелює до поняття толерантність і його специфіки у час ренесансних теоантропоцентричних та антропоцентричних світоглядних пошуків.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Яковенко Н. Паралельний світ : (дослідж. з історії уявлень та ідей в Україні ХVІ–ХVІІ ст.) / Наталія Яковенко. – К. : Критика, 2002. – 416 с.

Tomkiewicz W. Wołyn w Koronie, 1569-1795 / W. Tomkiewicz // Rocznik Wołynski. – Rόwne, 1931. – Т. 1. – S. 25–67.

Wawzhenjuk Р. Social Disciplining and Social Control in the L’viv diocese during the Episcopate of Iosyf Shumlians’kyi in the European context / Piotr Wawzhenjuk // Україна XVII століття: суспільство, філософія, культура : зб. наук. пр. / ред. М. Попович. – К., 2005. – С. 347-367.

Cholynicki K. Z dziejow prawosławia na Wołyniu (992=1596) / K. Cholynicki // Rocznik Wołynski. – Rόwne, 1937. – T. 5/6. – S. 53-106.

Melnuk М. Polityłczno-społeczny wymiar myśli i dzałalności Pіotra Mohły (1596-1647) jako problem badawczy / Marek Melnuk // Хроніка–2000. – 2000. – № 39/40 : Україна: філософський спадок століть. – С. 207-226.

Грушевський М. С. Історія України-Руси : в 11 т., 12 кн. / М. С. Грушевський. – К. : Наук. думка, 1995. – Т. 6. – 667 с.

Там само

Саух П. Ю. Князь Василь-Костянтин Острозький / Петро Саух. – Рівне : Волин. обереги, 2002. – 224 с.

Мицько І. З. Острозька слов’яно-греко-латинська академія (1576-1636) / І. З. Мицько. – К. : Наук. думка, 1990. – 190 с.

Литвинов В. «Католицька Русь» : іст.- філософ. нарис / В. Литвинов. – К. : Укр. центр духов. культури, 2005. – 276 с.

Там само

Там само

Антонович В. Що принесла Україні унія : стан укр. православ. церкви від половини XVII до кінця XVIII ст. / В. Б. Антонович. – Вид. 2-ге, з доповн. – Вінніпег : Екклезія, 1991. – 132 с.

Шевченко В. Україна духовна: Постаті, події, явища // Віталій Шевченко : Монографія. – К. : «Світ Знань», 2008. – 527 с.

Новик В. Духовный смысл толерантности (Толерантность: сила или слабость?) [електронний ресурс] / В. Новик. – Режим доступу: http: // www. gumer. info / bogoslov_Buks / Philos / Article /nov_tol. php

Деларация принципов толерантности [електронний ресурс]. – Режим доступу http: www. un. org / ru / documents /decl_conv/declarations/toleranc. shtml

Опубліковано
2013-06-03