Проблема розвитку мислення людини в процесі її практичної діяльності

  • L. Kalichak
Ключові слова: мислення, мисленнєва діяльність, практика, предметно-чуттєва діяльність, творчість, розвиток

Анотація

Стаття розкриває проблему розвитку мислення людини в процесі її предметно-чуттєвої діяльності як таку проблему сьогодення, що не втрачає своєї актуальності. Особлива увага звернена на розгляд творчого характеру людської діяльності, на висвітлення значення активності людини, її праці для ефективності здійснення процесів мислення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Босенко В. Всеобщая теория развития. // В. Босенко – К., 2001. – 470 с.

Возняк В. Співвідношення розсудку і розуму як філософсько-педагогічна проблема: Монографія. / В. Возняк // – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2008. – 357 с.

Ильенков Э. Вопрос о тождестве мышления и бытия в домарксистской философии / Э. Ильенков // Диалектика – теория познания. Историко-философские очерки. – Москва, 1964. – С. 21-54.

Ильенков Э. О «специфике» искусства / Э. Ильенков // Вопросы эстетики. – М., 1960. – Вып. 4. – С. 213-224.

Лобастов Г. Диалектика определений деятельности как определения бытия и мышления / Г. Лобастов // Мышление и деятельность: Сборник материалов Второй Международной конференции памяти Э. В. Ильенкова (Москва, 10-11 марта 2011 г.). – М.: Изд-во СГУ, 2011. – С. 240-279.

Маркс К. Тезисы о Фейербахе / К. Маркс // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, 2-е изд. – Т.3. – С. 1-4.

Філософський словник / За ред. В. І. Шинкарука. – 2 вид., перероб. і доп. – К. : Головна редакція Української радянської енциклопедії, 1986. – 800 с.

Черепанова С. Поняття «стиль мислення» у науці та філософії освіти / С. Черепанова // Діалог культур: Україна у світовому контексті. Філософія освіти: Зб. наук. праць. – Львів : Українські технології, 2002. – Вип.7. – С. 32-41.

Опубліковано
2012-03-03