Перехідні процеси в культурі: теоретико-методологічні аспекти

  • N. Kryvda Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: культура, перехідний тип культури, культурні інваріанти, методологія вивчення переходу.

Анотація

Перехід як культурна епоха є історично обумовленою цілісністю культурних цінностей та феноменів, що знаходиться між стійкими типами культури в стадії її динаміки з притаманними їй системотворчими змінами даних цінностей, процесів та феноменів, з невизначеністю подальшої динаміки. Аналіз культурної динаміки вимагає необхідність використання в якості критеріїв структурування системи інваріантів культурної цілісності. До таких інваріантів відносимо соціально значущі та прийнятні з точки зору соціального досвіду цінності людини і суспільства; суб’єкта/суб’єктів культуротворення та їх діяльність у якості таких; методи трансляції культурної інформації, інструменти соціокультурного досвіду; семіосферу культури. Методологічними принципами осмислення переходу є: діахроний аналіз (взаємодія минулого, сучасного, майбутнього), сінхроний аналіз (міжкультурна взаємодія) та персоналістичний аналіз (комунікативне смислове поле культури як взаємодія суб’єктивного та об’єктивного).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Аверинцев, С. С. Ми покликані у спілкування / С. С. Аверинцев. /Софія – Логос.- Словник – К. : Дух і Літера, 1999. – 464 с.

Ахиезер, А. С. Труды / А. С. Ахиезер. – М. : Новый хронограф, 2006. – 567 с.

Библер, B. C. От наукоучения к логике культуры: два философских введения в XXI век. / В. С. Библер.- М. : Политиздат, 1990.-413 с.

Горелик Н. В. Динамика переходного типа культуры (На примере Республики Беларусь): 24. 00. 01: автореф. дис.... канд. филос. наук /Горелик, Наталья Владимировна; Москва, 2006.- 201 с. (РГБ ОД, 61:06-9/438)

Данилов, А. Н. Переходное общество: Проблемы системной трансформации /А. Н. Данилов.- Мн. : ООО «Харвест», 1998.-432 с.

Кондаков, И. В. Самосознание культуры на рубеже тысячелетий /И. В. Кондаков.- Общественные науки и современность.- 2001.- № 4. С. 138-148.

Кримський С. Б. Инварианты цивилизационного процесса// Цивилизационные модели современности и их исторические корни / Ю. Н. Пахомов, С. Б. Крымский, Ю. В. Павленко и др. Под ред. Ю. Н. Пахомова. – Киев: Наук. думка,2002. – 632 с.

Кун, Т. Структура научных революций: Пер с англ. / Т. Кун; Сост. В. Ю. Кузнецов. М. : ООО «Издательство ACT», 2002. — 608 с.

Курьянова И. А. Системно-синергетические методы исследования культуры переходного типа / И. А. Курьянова // Культура народов Причерноморья. — 2005. — № 61. — С. 74-75.

Махлин В. Л. Философская программа М. М. Бахтина и смена парадигмы в гуманитарном познании.- М., 1997. – 219 с.

Нахлік Є. Євген Маланюк / Є. Нахлік, О. Нахлік. — К. : АртЕк,2001. — 64 с.

Хейзинга Й. Осень средневековья [електронний ресурс] / Й. Хейзинга.- Режим доступу: http://www. gumer. info/bibliotek_Buks/Culture/Huiz/22. php


Переглядів анотації: 121
Завантажень PDF: 56 Завантажень PDF: 30
Опубліковано
2013-06-03
Як цитувати
Kryvda, N. (2013). Перехідні процеси в культурі: теоретико-методологічні аспекти. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках, 2(23), 165-171. вилучено із https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/505