Принципи та парадигми екологічного знання як ідейна основа екологічної деонтології

  • A. Matviychuk Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука (м. Рівне)
Ключові слова: екологічна деонтологія, екологічне знання, глобальні проблеми сучасності.

Анотація

Екологічне знання нині постає як складний науковий та соціокультурний феномен. Серед іншого, це відкриває можливості до залучення принципів та парадигм екознання для обґрунтування нової галузі знання – екологічна деонтологія.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гардашук Т. В. Концептуальні параметри екологізму [Текст]: [Моногр] / Т. В. Гардашук; НАН України. Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. – К. : Парапан, 2005. – 196 с.

Дёжкин В. В. Экология природовозрождения (заметки о восстановительном природопользовании). / В. В. Дёжкин, В. В. Снакин, Л. В. Попова // Использование и охрана природных ресурсов в России. – 2007. – № 4. – С. 3–11.

Дэйли Герман. Ради общего блага / Герман Дэйли, Джон Кобб; перевод на русский язык (под редакцией А. Ю. Ретеюма и П. И. Сафонова). – М. : Российское отделение ISEE, 1994. – 323с.

Дэйли Герман. Оценивая нашу Землю. Экономика, экология, этика / Герман Дэйли, Кеннет Таунсенд; перевод на русский язык (под редакцией А. Ю. Ретеюма и П. И. Сафонова). – М. : Российское отделение ISEE, Москва, 1994. – 268 с.

Борисенков В. П. Вызовы современной эпохи и приоритетные задачи педагогической науки / В. П. Борисенков // Педагогика – 2004. – № 1. – С. 3–10.

Кисельов М. Концепція «єдиної науки»: філософсько-методологічний аспект / Микола Кисельов //

Філософсько-антропологічні читання: творча спадщина В. І. Шинкарука та сьогодення (до 80-ліття від дня

народження). Частина 1. // Зб. наук. праць. Філософські діалоги’2010. – К., 2010. – С. 122–138.

Коммонер Б. Замыкающийся круг: природа, человек, технология. [Текст]: [Моногр] / Б. Коммонер – Л. : Гидрометеоиздат, 1974. – 279 с.

Крисаченко В. С. Людина і біосфера: основи екологічної антропології. [Текст]: [Моногр] / В. С. Крисаченко // Міжнародний фонд «Відродження» – К. : Заповіт, 1998. – 687 с.

Кун Томас. Структура научных революций [Текст]: [Моногр] / Томас Кун. – М. : Прогресс, 1977. – 290 с.

Матвійчук А. В. Деонтологічний аспект екологічного знання / А. В. Матвійчук // Мультиверсум. – 2006. – Вип. 59. – С. 39–44.;

Матвійчук А. В. Світоглядно-методологічний потенціал екологічної деонтології. // Мультиверсум – 2009. – Вип. 82. – С. 223–231.;

Матвійчук А. В. Екологічна деонтологія: філософсько-методологічна концепція / А. В. Матвійчук // Нова парадигма: [журнал наукових праць] – 2010. – Вип. 92. – С. 12 20.

Матвійчук О. В. Відновлювальна концепція еколого-економічного оцінювання використання водних ресурсів / О. В. Матвійчук // Схід. – 2010. – № 3 (103) – С. 23–28.

Олейников Ю. В. Экологическое взаимодействие общества с природой (филос. анализ). [Текст]: [Моногр] / Ю. В. Олейников, Т. В. Борзова. – М. : РГСУ, 2008. – 460 с

Олейников Ю. В. Экологические ограничения бытия общества / Ю. В. Олейников // Философия и общество – 2008. – № 3. – С. 90–108.

Попова О. Ю. Економічні механізми забезпечення екологічної спрямованості розвитку суб’єктів господарювання [Текст]: [Моногр] / О. Ю. Попова – Донецьк: ДВНЗ ДонНТУ, 2011. – 430 с.

Снакин В. В. Глобальный экологический кризис: ресурсный и эволюционный аспекты / В. В. Снакин // Век глобализации – 2010. – № 2. – С. 105–114.

Соловій І. Екологізація економіки: нагальні вимоги перебудови стратегій, політики, інституцій та поведінки. Україна і світ: прагнення змін [Текст]: [Моногр] / Ігор Соловій / Відп. ред. Наталія Висоцька. – К.: ДУХ І Літера, 2010. – 448 с.

Степин В. С. Глобализация и диалог культур: проблема ценностей / В. С. Степин // Век глобализации. – 2011. – № 2. – C. 8–17.

Субботина И. В. Экологизация науки и образования: социально-философские аспекты: автореф. дис. на соискание ученой степени кандидата философских наук: спец. 09. 00. 11 «Социальная философия» / Ирина Владимирова Субботина – Пятигорск, 2010. – 25 с.

Чорноморденко І. В. Знання наукове і ненаукове. / І. В. Чорноморденко // Нова парадигма – 2004 р. –

Вип. 40 – С. 144–156.

Costanza R. Ecological Economics: The Science and Management of Sustainability / Costanza Robert.- Columbia University Press, New York, 1991.- рр.. 1-20.

UNEP, 2012. 21 Issues for the 21st Century: Result of the UNEP Foresight Process on Emerging Environmental Issues. // United Nations Environment Programme (UNEP) – Nairobi, Kenya, 56 pp.

Опубліковано
2013-06-03