Роль сім’ї в духовному вихованні майбутнього підприємця

  • R. Oleksenko Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Ключові слова: філософія, мораль, освіта, підприємець, бізнес.

Анотація

У статті розглядається сутність економічного виховання майбутнього підприємця, формування економічної культури у дітей, господарське ставлення до економічних благ, раціональне використання ресурсів, створення умов для альтернативності вибору при задоволенні потреб.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Агеев А. И. Предпринимательство: проблемы собственности и культуры / А. И. Агеев. – М. : Наука, 1991. – 106 с.

Беккер Г. Человеческое поведение: экономический подход : избр. тр. по экон. теории / Гэри Беккер ; науч. ред. пер. Р. И. Капелюшников ; пер. с англ. Е. В. Батракова. – М. : ГУВШЭ, 2003. – 671 с.

Варецька О. Спільна педагогічна діяльність учителя і батьків з економічного виховання молодших школярів / О. Варецька // Молодь і ринок . – 2007. – №8. – С. 85-89

Видиш М. М., Цибулько В. О. Формування моральної культури майбутніх менеджерів / М. М. Видиш, В. О. Цибулько // Педагогічні науки. – 2010. – №55. – С. 11-14.

Грішнова О. Л. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки. – К. : Товариство «Знання», 2001. – 254с.

Ильина И. Ю. Домохозяйство – важнейшая потребительская единица на рынке товаров и услуг / И. Ю. Ильина // Социально-гуманитарные знания. – 2007. – № 5. – С. 117–127.

Касьянов Д. В. Формування ідеології та культури українського підприємця в період утвердження ринкових відносин : дис. … дис. кандидата філософ. наук: 09. 00. 03 – соціальна філософія та філософія історії / Касьянов Дмитро Володимирович. – К., 2010. – 175 с.

Литвак М. Л. Домогосподарство в умовах перехідної економіки інверсійного типу: дис.... канд. екон. наук: 08. 01. 01 – економічна теорія / Литвак Марина Леонідівна. – К., 2005. – 170 с.

Ліщинська О. В. Моральні аспекти підприємницької діяльності / О. В. Ліщинська // Вісник Львівського університету. Філософські науки. – 2008. – Вип. 11. – С. 115-123.

Лопова О. В., Титаренко Ю. И. Социализация и профессиональное образование личности / О. В. Лопова, Ю. И. Титаренко. – Барнаул: Академия экономики и права, 2001. – 335с.

Рижкова А. Ю., Трубавіна І. М. Економічне виховання в сім’ї / А. Ю. Рижкова, І. М. Трубавіна. – Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя:

зб. наук. пр. /редкол. : Л. І. Білоусова та ін. – Х. : «Апостроф», 2011. – Вип. 4. – С. 118-123.

Сазонова Т. В. Економічне виховання дітей старшого дошкільного віку / Т. В. Сазонова // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2009. – № 4. – С. 49–54.

Сидорко Н. Л. Роль і значення сім’ї у формуванні людського капіталу / Н. Л. Сидорко // Економіка та підприємництво. – 2010. – №4. – С. 78-86.

Соколюк О. Б. Діти та гроші. Стаття з психології [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http:// osvita. ua/school/lessons_summary/psychology/22608/

Станкевич Ю. Ю. Домогосподарство в ринковій економічній системі та його відображення у світовій економічній думці ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук / Станкевич Юрій Юрійович. – К., 2010. – 19 с.

Стоян Т. А. Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки бізнесмена: Навчальний посібник / Т. А. Стоян. – К. : Наука, 2004. – 372 с.

Яремчук Н. І. Система ціннісних орієнтацій професійної підготовки майбутніх економістів / Н. І. Яремчук // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Вип. 24. – 2008. – С. 132-138

Опубліковано
2013-06-03