Економічна етика: епістемологічний статус і зміст

  • A. Razin
Ключові слова: Під економічною етикою розуміють сукупність правил, норм, принципів поведінки господарюючих суб’єктів, імперативи і вимоги, що пред’являються суспільством до характеру дій і відносин між ними. За ступенем значущості і діапазону проблем господарська етика

Анотація

Під економічною етикою розуміють сукупність правил, норм, принципів поведінки господарюючих суб’єктів, імперативи і вимоги, що пред’являються суспільством до характеру дій і відносин між ними.
За ступенем значущості і діапазону проблем господарська етика є однією з найважливішою і складною складовою економічної етики. Господарська етика насамперед ставить питання про справедливість і про доцільний устрій життя людини, що обумовлені економічними і соціальними чинниками.
Предметом дослідження господарської етики є поведінка людини, соціальних груп, різних об’єднань в рамках економічних структур і по відношенню до цих структур. Досліджуючи проблему організації економіки, господарська етика не займається пошуками абсолютно гуманного економічного порядку, заперечуючи всі існуючі і можливі форми організації економіки як не відповідні ідеалу. Головною, фундаментальною метою економіки є корисність для життя, служіння йому, оскільки господарська діяльність орієнтується на потреби людини. Економіка може бути засобом, але не метою, в іншому випадку, неминуча криза, викликана спотворенням сенсу економіки.
Одним з важливих завдань господарської етики є дослідження умов, що сприяють створенню більш гуманного, в порівнянні з існуючим, економічного порядку в суспільстві. Господарська етика проводить чітке розмежування між примусом, викликаним економічною необхідністю, і примусом, обумовленим структурами, створеними людиною. У відношенні цих «примусових обставин» вона приходить до висновку: те, що суперечить гуманному не може бути справді доцільним і конструктивним. Обліку підлягають як раціональне, так і моральне, гуманне начало, при цьому жодна з цих цінностей не повинна витісняти іншу. У міркуваннях про моральне можна випускати з поля зору раціональний аспект економіки і, з іншого боку, в економічній аргументації, не слід ігнорувати аспект гуманності.
Проблема співвідносного поєднання актуальна в додатку не тільки до раціонального та гуманного, але і до інших цінностей. Важливими з економічної точки зору є насамперед такі цінності, як особиста відповідальність та особисті інтереси, солідарність і колективізм. Можна оцінити як антигуманні ті економічні системи і порядки, які абсолютизують одну з цих цінностей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns / J. Habermas.- Frankfurt, 1981.- Bd. 2.- S. 304.

Habermas, J. Moral consciousness and communicative action / J. Habermas. – Cambridge, MA: MIT Press, 1990. – 225 р.

Shionoya Y. Schmoller and modern economic sociology / Y. Shionoya // Schmollers Jahrbuch.- В., 2006.- Jg. 126, H. 2.- Р. 177-196.

Steele G. Understanding economic man: Psychology, rationality and values / G. Steele // The Amer. J. of economics and sociology.- N. Y., 2005.-Vol. 63.- № 5.- P. 1021-1055.

Tawney P. H. Religion and the Rise of Capitalism / P. H. Tawney.- N. Y. : Penguin books, 1990.- P. 112.

Weber M. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism / M. Weber.- Taylor and Francis Group, 2005.- 314 p.

Бляхер Л. Моральная экономика и моральная политика, или Игра в перепрятушки доходов / Л. Бляхер // Политические исследования.- 2001.- № 1.- С. 64-72.

Бюшер М. Этика и методология экономической науки / М. Бюшер // Общественные науки и современность. – 1996.- №2.- С. 123-126.

Зомбарт В. Буржуа: этюды по истории духовного развития современного экономического человека / В. Зомбарт.- М. : Наука, 1994. – 442 с

Козловски П. Принципы этической экономии / П. Козловски ; пер. с нем. и ред. В. С. Автономова. – СПб: Экономическая школа, 1999.- 341 с.

Мандевиль Б. Исследование о происхождении моральной добродетели [электронный ресурс] / Б. Мандевиль. – Режим доступа: http://bernardmandevil. narod. ru/isled. htm

Омельченко Н. В. Онтологическое основание морали / Н. В. Омельченко // Рефлексии. Журнал по философской антропологии.- 2010.- № 2.- С. 73–84.

Разин А. С. Экономическая этика в структуре этического знания / А. С. Разин, Ж. В. Рослякова // Философия социальных коммуникаций. – 2011.-№4, – С. 78-87.

Разин А. С. Истоки хозяйства (ритуал, обряд, традиция) / А. С. Разин // Гуманитарные и социально-экономические науки. – 2006.- №12.- С. 105-110.

Рих А. Хозяйственная этика / Артур Рих. – М. : Посев, 1996. – 810 с.

Смит А. Теория нравственных чувств / Смит А.; Вступ. ст. Б. В. Мееровского ; Подгот. текста, коммент. А. Ф. Грязнова.- М. : Республика, 1997.- 351 с.

Сутор Б. Политическая этика / Б. Сутор // Полис. – 1993.- №1.- С. 61-71

Сутор Б. Политическая и экономическая этика / Б. Сутор, К. Хоман, Ф. Бломе-Дрез.- М. : Фаир-Пресс, 2001. – 368 с.

Аквинский Фома Сумма против Язычников / Фома Аквинский ; вступл. статья Т. Ю. Борадай. – М. : Вестком, 2000. – кн. 1. – 463 с.

Фредерик Р. Деловая этика и философский прагматизм / Р. Фредерик, Э. Петри // Вопросы философии.- 1996.- № 3.- С. 70 – 78.

Фритцше Д. Дж. Этика бизнеса: глобальная и управленческая перспектива / Д. Дж. Фритцше ; [пер. с англ. А. Калинин].- М. : Олимп-Бизнес : Тройка-Диалог, 2002.- 327 с.

Фукуяма Ф. Социальный капитал / Ф. Фукуяма // Культура имеет значение. Каким образом ценности способствуют общественному прогрессу / под ред. Л. Харрисона, С. Хантингтона.- М., 2002.- с. 129.

Шмоллер Г. Народное хозяйство, наука о народном хозяйстве и ее методы / Г. Шмоллер. – М. : Директмедиа Паблишинг, 2007 г.-115 с.

Опубліковано
2013-06-03