Етнокультурні цивілізації в контексті розгортання глобалізаційних процесів

  • S. Harchenko Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Ключові слова: Показано, що ідея взаємодії й рівноправ’я етнокультурних цивілізацій набуває різних форм у процесі історичного поступу людства. На сучасному етапі розвитку ця проблема має особливе наукове значення, а на практиці реалізується в міжнародних рухах і організ

Анотація

Показано, що ідея взаємодії й рівноправ’я етнокультурних цивілізацій набуває різних форм у процесі історичного поступу людства. На сучасному етапі розвитку ця проблема має особливе наукове значення, а на практиці реалізується в міжнародних рухах і організаціях. Їх діяльність тісно пов’язана із глобалізаційними перетвореннями. Останні сприяють появі не лише позитивних, але й протилежних деструктивних тенденцій у геополітичному просторі. Нації, етноси, культури відстоюють свою ідентичність будь-якою ціною й не завжди мирним способом. Внаслідок цього фактично порушуються норми та принципи рівноправ’я націй, народів. Відтак виникає необхідність теоретичного переосмислення підходів до проблем функціонування, розвитку соціокультурних, етноцивілізаційних утворень в єдиному світовому просторі.
Доведено, що нерівномірність світового економічного розвитку в майбутньому лише посилюватиметься і, як наслідок, поставить під загрозу досить нестійку єдність світової спільноти.
Погляд на глобалізацію, як на інтегральну суму процесів найбільш адекватно відображає вплив цього явища (як творчий, так і руйнівний) на діяльність людей. Все більш чітко розглядається дійсне її обличчя – прагнення західного світу, включаючи США, контролювати цей процес. Безумовно, саме Захід виступає головним провідником глобалізації, але він не визначає її напрямки і результати, глобалізація – це нерівномірний і суперечливий процес.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бердяев Н. А. Философия свободы / Н. А. Бердяев; [сост., вступ. ст. и комм. В. В. Шкоды; Худ.-оформ. Б. Ф. Бублик]. – Харьков : Фолио; М. : ООО «Изд-во АСТ», 2002. – 736 с. – (Серия «Вершины

человеческой мысли»).

Висоцька Н. Виклики розмаїття : яким бути багатокультурному сценарію для України» / Н. Висоцька // Агора. Подолання розбіжностей. – розвиток особливостей. Вип. 4. – К. : Стилос, 2006. – С. 5-11.

Горбачов М. С. Грани глобализации : Трудные вопросы современного развития / М. С. Горбачов [и др]. – М. : Альпина Паблишер, 2003. – 592 с.

Блинов А. С. Национальное государство в условиях глобализации: контуры построения политико-правовой модели формирующегося глобального порядка / А. С. Блинов. – М. : МАКС Пресс, 2003. – 149 с.

Гіденс Е. Нестримний світ: як глобалізація перетворює наше життя / Е. Гіденс. – К. : Альтерпрес, 2004. – 100 с. – (Серія «Сучасна гуманітарна бібліотека»).

Стігліц Дж. Глобалізація та її тягар / Дж. Стігліц; [пер. з англ. А. І. Іщенка]. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2003. – 252 с.

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс; [пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана]. – М. : ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.

Наталуха В. В. Трудный диалог внутри общечеловеческой цивилизации / В. В. Наталуха // Діалог цивілізацій: нові принципи організації світу : Матеріали Всесв. конференції. Київ, 24. 05. 2002 р. – К. : МАУП, 2002. – С. 73-84.

Колесников А. С. Философская компаративистика и диалог культур: материалы симпозиума [«Россия и Грузия : диалог и родство культур»], (Санкт-Петербург, 2003) / А. С. Колесников // Сб. Вып. 1 / под ред. Парцвания. – СПб : Санкт-Петербургское философское общество, 2003. – С. 185-205.

Цивилизационная структура современного мира. Кн. 1. Мусульманско-афразийская и индийско-южноазиатская цивилизации / [под ред. Ю. Н. Пахомова, Ю. В. Павленко]. – К. : Наукова думка, 2008. – 544 с.

Рікьор П. Історія та істина / П. Рікьор; [пер. із фр. В. Шовкуна]. – К. : Видавничий дім «КМ Academia», Університетське вид-во «Пульсари», 2001. – 396 с. – (Серія «Християнські філософи»).

Дельоз Ж. Логика смысла. Theatrum philosophicum / Ж. Дельоз, М. Фуко; [пер. с фр]. – М. : «Раритет»; Екатеринбург : «Деловая книга», 1998. – 480 с.

Після філософії: кінець чи трансформація? / [упоряд. : К. Байнес та інші]. – [пер. з англ] – К. : Четверта хвиля, 2000. – 432 с.

Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек / Ф. Фукуяма. – М. : ООО «Изд-во АСТ : ЗАО НПП «Ермак», 2004. – 588, [4] с.

Уебстер Ф. Теории информационного общества / Фрэнк Уэбстер; [пер. с англ. М. В. Арапова, Н. В. Малыхиной]; под. ред. Е. Л. Вартановой. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 400 с.

Яковец Ю. В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций / Ю. В. Яковец. – М. : ЗАО «Изд-во

«Экономика», 2003. – 441 с.

Кісь Р. Глобальне, національне, локальне / Роман Кісь. – Л. : Літопис, 2005. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:www. litopys. lviv. ua/catalog/kyltorologija_5html.

Розин В. М. Типы и дискурсы научного мышления / В. М. Розин. – М. : Эдиториал УРСС, 2000. – 248 с.

Глобальный дискурс : [сборник статей / науч. ред. Л. Савина]. – Сумы : ИТД «Универсальная книга», 2003. – 142 с.

Бжезинский Зб. Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство / Зб. Бжезинский; [пер. с англ]. – М. : Международные отношения, 2006. – 288 с.

Сорос Дж. О глобализации / Дж Сорос; [пер. с англ. А. Башкирова]. – М. : Изд-во Эксмо, 2004. – 224 с.

Саїд Е. Культура й імперіалізм / Е. Саїд. – К. : Критика, 2007. – 608 с.

Мартен Д. Метаморфози світу: Соціологія глобалізації / Домінік Мартен, Жан-Люк Мецжер, Філіп П’єр; [пер. з фр. Є. Марічева]. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2005. – 302 с.

Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности / Дж. Сорос; [пер. с англ] – М. : ИНФРА-М, 1999. – XXVI. – 262 с.

Арендт Х. Джерела тоталітаризму / Х. Арендт; [пер. з англ. В. Верлока, Д. Горчаков]. – К. : Дух і Літера, 2002. – 539 с.

Наука в культуре / [под ред. В. Н. Поруса]. – М. : Эдиториал УРСС, 1998. – 384 с.

Арон Р. Опій інтелектуалів / Р. Арон; [пер. з фр. Г. Філіпчук]. – К. : МП Юніверс, 2006. – 272 с.

Бердяев Н. Русская идея / Н. Бердяев. – М. : Эксмо; СПб. : Мидгард, 2005. – 832 с.

Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція / Ж. Бодріяр; [пер. з фр. В. Ховхун]. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. – 230 с.

Юнг К. Г. Матрица безумия / Карл Густав Юнг, Мишель Фуко. – М. : Алгоритм, Эксмо, 2006. – 38 с.

Кругман П. Великая ложь / П. Кругман. – М. : ООО «Изд-во АСТ», 2004. – 474, [6] с.

Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів / У. Еко; [пер. з англ. Мар’яни Гірняк]. – Львів: Літопис, 2004. – 384 с.

Опубліковано
2013-06-03