Специфіка впливу гравітації на процес формування інфраструктури

  • Yu. Harchenko Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Ключові слова: інфраструктура, гравітація, комунікація, простір, енергія, свідомість.

Анотація

Показано, що «онтос» як центральна філософська категорія безумовно представляє особливий інтерес для більшості сучасних дослідників у сфері філософського знання. Цей термін репрезентує різні значення, пов’язані з численними трактовками реальності. Остання є багатоаспектною й багатовимірною. Це – універсальна інфраструктура де розгортаються фізичні, хімічні, біологічні, геологічні, соціальні, психічні, духовні процеси.
Підтверджено, що сингулярність, яка вибухнула, стала початком для формування універсальної інфраструктури Всесвіту. Подібна інфраструктура – це фундамент для існування всього. Це – мегакомплексна робота, яка стала можливою через колосальні затрати енергії, яка вже здійснилася й продовжує здійснюватися з метою утворення все нових зв’язків та їх припинення, конструювання все нових психофізичних утворень та їх руйнації.
Зроблено висновок, що будь-яка форма прояву «буттєвості» постає психофізичним утворенням, адже при максимальному наближенні до його внутрішньої структури, найменші деталі його конструкції зникають. В свою чергу, кожне явище чи процес (включаємо сюди й процес мислення) є надскладними системами зв’язків та взаємозв’язків й, як показали емпіричні дослідження, духовне й матеріальне зводяться одне до одного й постають нерозривною єдністю.
Універсальними для сучасної фізики термінами, що приблизно характеризують особливості космічної інфраструктури є «простір», «гравітація», «поле», «сингулярність», «елементарна частинка», «енергія», «маса», «речовина», «безкінечність», «ентропія» тощо. Явища, які ними позначають, репрезентують цінну інформацію щодо деяких моментів творення світу та специфіки тієї часово-просторової версії реальності, яку людський інтелект здатен мислити й сприймати в якості комфортного для себе життєвого середовища.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Популярный энциклопедический словарь. – М. : Большая Российская энциклопедия, 2001. – 1583 с.

Яворський Б. М., Детлаф А. А., Лебедєв А. К. Довідник з фізики для інженерів та студентів вищих навчальних закладів ; [пер. з 8-го, переробл. і випр., рос. вид]. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2007. – 1040 с.

Краткий политический словарь / Абаренков В. П., Абова Т.е., Аверкин А. Г. и др.; Сост. и общ. ред. Л. А. Оникова, Н. В. Шишлина. – 6-е изд., доп. – М. : Политиздат., 1989. – 623 с.

Малий етнополітологічний словник / О. В. Антонюк, В. І. Волобуєв, М. Ф. Головатий та ін. – К. : МАУП, 2005. – 288 с.

Економічний словник-довідник : За ред. док. економ. наук, проф. С. В. Мочерного / Худож. оформ. В. М. Штогрина. – К. : Феміна, 1995. – 368 с. (Nota bene).

Сучасний словник із суспільних наук / За ред. О. Г. Данильяна, М. І. Панова. – Х. : Прапор, 2006. – 432 с.

Современная западная социология: Словарь. – М. : Политиздат, 1990. – 432 с.

Соціологія: короткий енциклопедичний словник. Уклад. : В. І. Волович, В. І. Тарасенко, М. В. Захарченко та ін. Під заг. ред. В. І. Воловича. – К. : Укр. Центр духовн. Культури, 1998. – 736 с.

Безродний П. П. Архітектурні терміни: короткий російсько-український словник: Довідниковий посібник / За ред. В. В. Савченка. – К. : Вища школа, 1993. – 272 с. : іл.

Дергачев В. А. Геополитический словарь-справочник. – К. : КНТ, 2009. – 592 с.

Мартен Д. Метаморфози світу : Соціологія глобалізації / Домінік Мартен, Жан-Люк Мецжер, Філіп П’єр; Пер. з фр. Є. Марічева. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2005. – 302 с.

Стігліц Дж. Глобалізація та її тягар : Пер. з англ. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2003. – 252 с.

Хабермас Ю. Политические работы / Сост. А. В. Денежкина ; пер. с нем. Б. М. Скуратова. – М. : Праксис, 2005. – 368 с.

Бауман З. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства / Пер. з англ. І. Андрущенка; за наук. ред. М. Винницького. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 109 с.

Фримен К. Як час спливає; Від епохи промислових революцій до інформаційної революції / Крис Фримен, Франсиско Лука ; пер. з англ. Руслана Ткачука. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 510 с.

Бланшо М. Неописуемое сообщество / пер. с фр. Ю. Стефанова. – М. : МФФ, 1998. – 80 с.

Опубліковано
2013-06-03