Концептуалізація понять «імідж» та «іміджування» у сучасному політичному дискурсі

  • T. Bobrovskyi Управління міжнародного співробітництва Адміністрації Державної прикордонної служби України (м. Київ)
Ключові слова: імідж, іміджування, технологія іміджування

Анотація

Досліджуються основні інтерпретації поняття «імідж» у політичному дискурсі, підходи до розуміння його природи, уточнюється співвідношення поняття «іміджу» із суміжними категоріями, а також з’ясовується специфіка іміджування

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Шепель В. М. Имиджелогия. Как нравиться людям : учебное пособие / Под ред. В. М. Шепеля. — М. : Народное образование, 2002. – 576 с.

Політологічний енциклопедичний словник / Упорядник В. П. Горбатенко; За ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка. – [2-е вид., доп. і перероб. ]. — К. : Генеза, 2004. – 736 с.

Соціологія політики : Енциклопедичний словник / Авт. -упоряд. : В. А. Полторак, О. В. Петров, А. В. Толстоухов. – К. : Вид-во Європ. Ун-ту, 2009. – 442 с.

Етнократологічний словник : Енцикл. -довід. слов. / за ред. О. В. Антонюка, М. Ф. Головатого та Г. В. Щокіна. – К. : МАУП, 2007. – 576 с.

Тітаренко Т. В. Особливості формування іміджу України в Російській федерації на початку XXI століття : Автореф. дис. к. п. н. : 23. 00. 04 – політичні проблеми міжнародних систем / Т. В. Тітаренко – К., 2011. – 21 с.

Митко А. До питання наукових розробок в галузі іміджу та ПР / А. Митко // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2009. – Вип. 21. – С. 136-140.

Почепцов Г. Г. Имиджелогия / Г. Г. Почепцов. — М. : Рефл-бук, К. : Ваклер, 2000. – 768с.

Колосок С. В. Зв’язки з громадськістю у формуванні іміджу органів державної влади : Автореф. к. н. з держ. упр. : 25. 00. 01 – теорія та історія державного управління / С. В. Колосок – О., 2003. – 22 с.

Панасюк А. Ю. Понятие «имидж» в сопоставлении с другими сходными понятиями / А. Ю. Панасюк // Известия академии имиджелогии / [под ред. Е. А. Петровой]. — М. : РИЦ АИМ, 2005. – Т. 1. – С. 31-50.

Федорів Т. В. Співідношення понять імідж і репутація у державному управлінні / Т. В. Федорів // Вісник НАДУ. – 2011. – № 2. – С. 25-29.

Панкрухин А. Имидж страны: смена парадигмы [Электронный ресурс] / А. Панкрухин, С. Игнатьев // Корпоративная имиджелогия. – 2008. – № 2. – Режим доступу к журн. : www. ci-journal. ru/article/112/200802image_country – Назва з екрану.

Падафет Ю. Теоретико-методологічний аспект формування іміджу державної установи [Електронний ресурс] / Ю. Падафет. // Теоретичні та прикладні питання державотворення : електрон. зб. наук. пр. ОРІДУ НАДУ при Президентові України. – 2007. – № 1. – Режим доступу до журн. : http://www. nbuv. gov. ua/e-journals/

tppd/2007-1/07pugids. htm/ 07pugids. htm. – Назва з екрану.

Формування позитивного іміджу органів влади через підвищення якості надання адміністративних та соціальних послуг : наук. розробка / авт. кол. : С. М. Серьогін, В. В. Лола, І. І. Хожило та ін.; за заг. ред. С. М. Серьогіна. – К. : НАДУ, 2009. – 32 с.

Политические коммуникации : учебное пособие для студентов вузов [Петрунин Ю. Ю. и др. ] ; Под ред. Соловьева А. И. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 332 с.

Тихомирова Є. Б. PR-формування відкритого суспільства : Монографія / Є. Б. Тихомирова. – К. : Наша культура і наука, 2003. – 197 с.


Переглядів анотації: 461
Завантажень PDF: 416 Завантажень PDF: 28
Опубліковано
2013-09-03
Як цитувати
Bobrovskyi, T. (2013). Концептуалізація понять «імідж» та «іміджування» у сучасному політичному дискурсі. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках, 3(23), 9-14. вилучено із https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/525