Особливості трансформації політичних цінностей українського суспільства у постреволюційний період

  • O. Vinnichuk Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Ключові слова: цінність, політична цінність, традиційні цінності українського суспільства, європейські цінності, трансформація цінностей.

Анотація

Розкрито сутність політичних цінностей як складової політичної
системи суспільства. Охарактеризовано цінності, що сформувалися в процесі розвитку українського суспільства часів незалежності. Проаналізовано реальні можливості трансформації політичних цінностей українського суспільства у постреволюційний період.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

O. Vinnichuk, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

кандидат політичних наук,
доцент кафедри політології і соціології

Посилання

Golovakha, Y. & Pukhliak, V. (1994) ‘Politicheskaya sotsializatsiya v

postkommunisticheskoy Ukraine’ [Political socialization in post-communist Ukraine], Politicheskaya mysl [Political thought], № 2, pp. 26–32.

Datsiuk, S. Narysy ukrayinskoyi identychnosti: sakralizatsiya [Sketches of Ukrainian identity: sacralization], avaliable at: http://blogs.pravda.com.ua/authors/datsuk/53edbe47df148/

(Accessed 30 January 2015)

Zhabinets, N.V. (2000) ‘Politychni tsinnosti i perspektyvy garmonizatsiyi suspilnykh vidnosyn’ [Political values and perspectives of harmonization of the social relations], Aktualni problemy polityky [Recent policy issues], Yurydychna literatyra, Odesa, №. 9, pp. 222-225.

Zhabinets, N.V. (2004) ‘Sotsializatsiya osobystosti yak osnova formuvannia i vtilennia systemy politychnikh tsinnostey na natsionalniy osnovi’ [Socialization as a basis for the formation and implementation of the system of political values on a national basis], Nova paradygma: Almanakh naukovykh prats [The new paradigm: scientific publications Almanac], NPU named after M.P. Dragomanov Publ., Kyiv, №. 40, pp. 183-190.

Kapitonenko, M.H. (2005) ‘Syla v teoriyi mizhnarodnykh vidnosyn: kontseptualni paradoksy’[The power in international relations theory: conceptual paradoxes], Visnyk Kyyivskogo natsionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Mizhnarodni vidnosyny [Bulletin of Taras

Shevchenko Kyiv National University. International relations], VPTs «Kyyivskyy universytet», Kyiv, Vyp. 31–32.

Klymonchuk, V.S. (2004) Politychni ta gromadianski tsinnosti: osoblyvosti stanovlennia ta funktsionuvannia (istoryko-metodolohichnyy analiz): Avtoref. kand. polit, nauk: 23.00.01 [Political and civic values peculiarities of formation and operation (historical and methodological analysis): Thesis PhD candidate in pol. sciences: 23.00.01], Lviv.

Lapyn, N. (1996) ‘Modernizatsiya bazovykh tsennostey rossiyan’ [Modernization of the basic values of Russians], Sotsiol. issled. [Soc. research], № 5, pp. 5-12.

Medvedchuk, V.V. (2000) Dukh i pryntsypy social-demokratiyi: ukrayinska perspektyva [The spirit and the principles of social democracy: Ukrainian perspective], Osnovni tsinnosti, Kyiv.

Parsons, T. (1998) Sistema sovremennykh obshchestv [The system of modern societies], Aspekt-Press, Moscow.

Pysarenko, A. Chy zdatni yevropeyski tsinnosti obyednaty Ukrayinu? [Will the European values unite Ukraine?], available at: www.eu.prostir.ua/library/262181.html (Accessed 30 January 2015)

Gorbatenko, V.P. & [et al] (2004) Politolohichnyy entsyklopedychnyy slovnyk [Political Science Encyclopedic Dictionary], Geneza, Kyiv.

Slipets, P.P. (2009) Politychni tsinnosti: teoriya i metodolohiya piznannia ta realizatsiyi: monohrafiya [Political Values: Theory and methodology of knowledge and realization: Monograph], Znannja Ukrayiny, Kyiv.

Khramova, V. (1992) Ukrayinska dusha: zbirnyk statey [Ukrainian soul: a collection of articles], «Fenyks», Kyiv.

Chudinova, I.M. (2003) ‘Sotsialno-politicheskie tsennosti sovremennogo rossiyskogo obshchestva: problemy ikh obnovleniya i usvoeniya’ [The social and political values of modern Russian society: problems of updating and assimilation], Sotsialno-gumanitarnoe znanie [Sociohumanitarian knowledge]. № 5, pp. 3-19.

Опубліковано
2015-02-27