СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ІДЕАЛ Г. С. СКОВОРОДИ

  • A. Klyuy Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: Г. Сковорода, ідеальний суспільно-політичний лад, «сродна праця», національний характер, екзистенціалізм, соціальний конструктивізм, толерантність, гуманізм

Анотація

Розглядається концепція ідеального суспільно-політичного порядку Г. С Ско-
вороди як філософсько-світоглядна система. Особлива увага приділяється поняттям гуманізму, толерантності як критеріям ідеального суспільства Г. Сковороди, а також цінності свободи як основоположної в соціально-політичній активності людини. Суспільно-політичні аспекти творчості Сковороди аналізуються крізь призму екзистенціалізму та соціального конструктивізму

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

A. Klyuy, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри політології

Посилання

Skovoroda, G.S. (1983) Virshi. Pisni. Bayky. Dialohy. Traktaty. Prytchi. Prozovi pereklady. Lysty [Poems. Songs. Bikes. Dialogues. Treatises. Proverbs. Prose translations. Letters], Naukova dumka, Kyiv.

Skovoroda G. (2003) Vybrani tvory v ukrayinsʹkych perekladach [Selected works in Ukrainian translation], Vesta: Vydavnyctvo «Ranok», Kharkiv.

Levchenko, V.V. (2000) ‘Estetyka filosofiyi H.S. Skovorody: interpretaciyi zvorotnoho šljachu v majbutnje postmodernu’ [Aesthetics philosophy of G.S. Skovoroda: interpretation of the way back to the postmodern future], VISNYK Zhytomyrskogo derzhavnogo universytetu imeni Ivana Franka [Bulletin of Ivan Franko Zhitomyr national university], №37, pp. 19-23.

Movchan, M.M. (2001) ‘Ekzystentsialy lyudskogo buttia u filosofiyi Grygoriya Skovorody: strakh, samotnist, lyubov, svoboda’ [Existentials of the human being in philosophy of G. Skovoroda: fear, loneliness, love, freedom], Hileja: naukovyj visnyk [Gilea: Research Bulletin], Vyp. 50, №8, pp.484 – 489.

Zachara, I.S. & [et al.] (1998) Problemy liudyny v ukrayinskiy filosofiyi XVI–XVIII st. [Problems of human in Ukrainian philosophy of XVI-XVIII centuries], Logos, Lviv.

Skovoroda G. (2005) Tvory: U 2 t. [Works: in 2 vol.], Vol. 1, Oberehy, Kyiv.

Pavlyshyn L.H. (20010 ‘Volodymyr Vynnychenko ta Gryhoriy Skovoroda pro garmoniyne zhyttia liudyny yak nevidyemnyy atrybut shchastia’ [Vladimir Vinnichenko and Gregoriy Skovoroda on a harmonious life as an essential attribute of happiness], Hileja: naukovyj visnyk [Gilea: Research Bulletin], Vyp. 50, №8, pp. 490 – 494.

Problemy ukrayinskoyi polityky: analitychni dopovidi Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I.F.Kurasa NAN Ukrayiny (2010) [Problems of Ukrainian politics: analytical report of the Institute of Political and Ethnic Studies named after I.F. Kuras NAS of Ukraine], IPiEND im. I. F. Kurasa NAN Ukrayiny, Kyiv.

Nagorna, L.P. (2005) Politychna mova i movna polityka: diapazon mozhlyvostey politychnoyi lingvistyky [Political language and language policy: the range of possibilities of political linguistics], Svitogljad, Kyiv.

Опубліковано
2015-02-27