CУБ’ЄКТНИЙ СКЛАД ГЛОБАЛЬНОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: АНАЛІЗ ПІДХОДІВ

  • I. Nerubashchenko Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Ключові слова: глобальне громадянське суспільство, глобалізація, міжнародні неурядові організації

Анотація

Досліджуються підходи до визначення суб’єктів, які утворюють глобальне громадянське суспільство. Доводиться пріоритетна роль міжнародних неурядових організації за одночасного зростання значення інших акторів – колективних та індивідуальних

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

I. Nerubashchenko, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
аспірантка кафедри політичних наук

Посилання

Afonin, E. & Belska, T. (2013) ‘Globalne gromadianske suspilstvo yak fenomen suchasnogo globalnogo svitu’ [Global civil society as a phenomenon of modern global world], Visnyk Natsionalnoyi akademiyi derzhavnogo upravlinnia pry Prezydenti Ukrayiny [Bulletin of the

National Academy of Public Administration under the President of Ukraine], № 4, pp. 10‒16.

Belska, T. (2014) ‘Globalne gromadianske suspilstvo’ [Global civil society], in Politologiya: navchalnyy entsyklopedychnyy slovnyk dovidnyk dlia studentiv VNZ I‒IV rivniv akredytatsiyi

[Political science: learning encyclopedic dictionary reference for university students I-IV accreditation levels], ‘Novyy Svit-2000’, Lviv, pp. 101-102

Bunyk, M. (2004) ‘Modeliuvannia mizhnarodnogo gromadianskogo suspilstva na prykladi NGO’ [Modeling of international civil society on the example of NGOs], Visnyk Lvivskogo natsionalnogo universytetu [Bulletin of the Lviv National University], Ser. Filos. Nauky, Vyp. 6, pp. 212–219.

Tsyrazh, O. & [et al.] (2008) Zarodzhennia gromadjanskogo suspilstva – cheskyy pryklad [The birth of civil society - the Czech example], СDK, Brno.

Ilnytska, U. (2013) ‘Protses instytutsionalizatsiyi neuriadovykh mizhnarodnykh organizatsiy u svitoviy politytsi’ [The process of institutionalization of international non-governmental organization in world politics], Ukrayinska natsionalna ideia: realiyi ta perspektyvy rozvytku [Ukrainian national idea: realities and prospects of development], Vyp. 25, pp. 119‒123.

Kazarinova, D.B. (2010) ‘Rol mezhdunarodnykh organizatsiy v formirovanii globalnogo grazhdanskogo obshchestva’ [The role of international organizations in the formation of a global civil society], Vestnyk Rossiyskogo universiteta druzhby narodov [Bulletin of Russian Peoples’ Friendship University], Ser. Politologiya, № 4, pp. 116‒132.

Kuznietsova, E.V. (2007) Mezhdunarodnye nepravitelstvennye organizatsii (pravovye voprosy) [International non-governmental organizations (legal issues)’], BGU, Minsk.

Lantsov, S.A. & Achkasova V.A. [eds.] (2008) Myrovaya politika i mezhdunarodnye otnosheniya [World politics and international relations], Piter, Saint-Petersburg.

Mironenko, N.N., Globalnoe grazhdanskoe obshchestvo i politicheskie mekhanizmy regulirovaniya mirovoy ekonomiki [Global civil society and political mechanisms for regulating the world economy], available at: http://vestnik.mfa‒pmr.org/index.php?newsid=43 (Accessed 18

January 2015)

Nerubashchenko, I. (2015) ‘Globalne gromadianske suspilstvo’ [Global civil society], in Novitnia politychna leksyka (neologizmy, okazionalizmy ta inshi novotvory) [The latest political vocabulary (neologisms, occasionalisms and other neoplasms)], Novyy Svit-2000, Lviv.

Sydorenko, S.V. (2012) ‘Teoretyko‒metologichni zasady piznannia globalnogo gromadianskogo suspilstva’ [Theoretical and methodological basis of knowledge of global civil society], Gumanitarnyy visnyk ZDIA [Humanitarian Bulletin ZDIA], № 51, pp. 87‒100.

Spivak, V.M. (2011) Polityko‒pravovyy ta sotsiokulturnyy vymiry globalizatsiyi [Political and legal and socio-cultural dimensions of globalization], Logos, Kyiv.

Sulima, Je. (2004) ‘Globalne suspilstvo: derzhavy, transnatsionalni zvyazky ta nova rol liudyny’ [Global society: the state, transnational relations and the new role of man], Visnyk Lvivskogo natsionalnogo universytetu [Bulletin of the Lviv National University], Ser. Filos. Nauky, Vyp. 6, pp. 35‒40.

Anheier, H., Kaldor, M. & Glasius, M. (2001), ‘Introducing Global Civil Society’, in Global Civil Society 2001, Oxford University Press, Oxford.

Anheier, H. & Themudo, N. (2002) ‘Organizational Forms of Global Civil Society: Implications of Going Global’, in Global Civil Society 2002, Oxford, London, pp.191‒217.

Kaldor, M., Anheier, H. & Glasius, M. (2003) ‘Global Civil Society in an Era of Regressive Globalization’, in Global Civil Society 2003. Oxford University Press, Oxford.

‘Тop 100 Best NGOs’ (2012), in The Global Jornail.

Опубліковано
2015-02-27