ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПОЛЬШИ

  • A. Savka Donetsk state university of management
Ключові слова: Польша, региональная политика, внутренняя политика, NUTS, административно-территориальная реформа, евроинтеграция.

Анотація

Рассматривается процесс реформирования административно-террито-
риального деления Республики Польша, который начался в 1990 году и получил свое развитие в 1998 году во время руководства правительства Ежи Бузека. Фактически реформа предусматривала коренные изменения в системе управления и регионального развития страны в целом, а также децентрализацию власти. Основной целью была полная передача властных полномочий на места. Реформой было закреплено трехуровневую систему в стране по схеме гмина повят воеводство. В свою очередь проведение территориальной реформы было еще обусловлено и евроинтеграционным процессом в Польской Республике.
Изменения территориального деления страны ускорили переход страны на «европейские рельсы» и фактически отвечали европейской системе NUTS

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

A. Savka, Donetsk state university of management

аспирант кафедры международных отношений и внешней политики, Мариупольский государственный университет
преподаватель кафедры социологии управления,
Донецкий государственный университет управления

Посилання

Bachtler, J. and McMaster, I. (2008) ‘EU Cohesion Policy and the Role of the Regions: Іnvestigating the Influence of Structural Funds in the New Member States’, Environment and Planning, №2, P. 405.

Bardziński, S.L. and Kołodziejski, J. (1997) ‘Reforma administracji publicznej a integracja z Unią Europejską’, in Reforma administracji publicznej «Państwo sprawne, przyjazne, bezpieczne», Wybór opinii i ekspertyz, Tom II. - Wyd. Elipsa, Warszawa, s. 80-85.

Cohesion Policy 2007-13. Poland, available at: http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/fiche/pl_en.pdf (Accessed: 21 January 2015)

Grosse, T. (2006) ‘An Evaluation of the Regional Policy System in Poland: Challenges and Threats Emerging from Participation in the EU’s Cohesion Policy’, in European Urban and

Regional Studies, №2, pp. 153-155.

Grosse, T. and Mackiewicz, M. (2003) Zmierzch decentralizacji w Polsce? Polityka rozwoju w województwach w kontekście integracji europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Izdebski, H. (2008) Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa.

Izdebski, H. and Kulesza, M. (2004) Administracja publiczna, Liber, Warszawa.

Izdebski, H. (2008) Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Wydawnictwo Prawnicze Lewis Nexis, Warsawa.

Jabłoński, Z. and Potoczek, A. (1998) Polska ojczyzn czy regionów, Toruń.

Jackiewicz, I. (2004) Budowanie instytucji państwa 1989-2001. W poszukiwaniu modelu, Wyd. Sejmowe, Warsawa.

Kaczmarek, T. (2005) ‘Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach

europejskich’, UAM, Seria Geografia, № 70, pp.45-43.

Kiezun, W. & Kubin, J. (2004) Dobre państwo, WSPiZ, Warszawa.

Kulesza, M. (2008) Budowanie samorządu, Municipium, Warszawa.

Kulesza, M. (1983) Model władzy lokalnej w systemie reformy gospodarczej, T.2, Warszawa.

Kulesza, M. (1993) ‘Options for administrative reform in Poland’, Public Administration, Vol. 71.

Kulesza, M. (1997) Reforma podziału administracyjnego Polski, Municipium, Warszawa.

Kulesza, M. Współczesne dylematy zarządzania publicznego w Polsce, available at: http://bip.nik.gov.pl/pl/bip/rzecznik/posiedzenia_seminaryjne/sem_2005_04_20/px_ref_kulesza.

pdf (Accessed 21 January 2015)

Milewicz, J. and Wołek A. (2000) Reformatorzy i politycy. Gra o reformę ustrojową 1998

roku widziana oczami jej aktorów, Warszawa.

Niziołek, M. (2008) Problemy ustroju aglomeracji miejskich ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy, Warszawa.

Nowacka, E. (2002) Reformy samorządu terytorialnego w Polsce, Wielkiej Brytanii i USA, Wrocław.

Operational Program «Infrastructure and Environment», available at: http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?gv_PAY=PL&gv_reg=ALL&gv_PGM=1212&LAN=7&gv_per=2&gv_defL=7 (Accessed 21 January 2015)

Operational Program «Lesser Poland», available at: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-08-121_en.htm (Accessed 21 January 2015)

Pawelska-Skrzypek, G. (1996) Małopolska regionalna wspólnota interesów, Nowy Sącz.

Piekara, A. (2003) Cele i skuteczność reformy administracji publicznej w RP w latach 1999-2001, Warszawa.

Piekara, A. (2002) Samorząd terytorialny a jakość administracji publicznej : księga jubileuszowa w dziesięciolecie istnienia Centrum Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego.

Płoskonka, J. (2001) Reforma administracji publicznej 1998-2001, MSWiA, Warszawa.

Reforma administracji publicznej «Państwo sprawne, przyjazne, bezpieczne», Wybór opinii i ekspertyz (1997), Tom II, Elipsa, Warszawa.

Regulski, J. (1998) Regionalizacja w Polsce. Problemy, kierunki i koncepcje, FRDL, Warszawa.

Rydlewski, G. (2007) Systemy administracji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa.

Sochacka, E. and Kraśko, T. (1996) Rzeczpospolita demokracji lokalnej, Warszawa.

Ujazdowski, K. (1997) Dobry i sprawny rząd, Warszawa.

Zloch, St. (2000) ‘Polens neue Regionen auf dem Weg in die Europäischen Union. Die Beitrittsvorbereitungen auf dem Gebiet der Regional - und Strukturpolitik’, Osteuropa, Heft 4, pp. 367-381.

Vardomskyi, L. (2002) ‘Rehionalny aspekty rynkovoi transformatsii v Rosii i strnakh Tsentralnoi Yevrop’ [Regional aspects of market transformation in Russia and Central Europe], Kazanskyi federalist [Kazan federalist], № 4, p.14.

Опубліковано
2015-02-27