ЗОВНІШНІ І ВНУТРІШНІ ЧИННИКИ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ МОВНОГО ФЕНОМЕНУ У КОНТЕКСТІ ЗАГОСТРЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ

  • S. Savoyska Міжрегональна акаемія управління персоналом
Ключові слова: конструктивний, зовнішні і внутрішні чинники, деструктивний, мовна політика, дестабілізація, політична криза, сучасна Україна.

Анотація

Розглядаються зовнішні і внутрішні чинники дестабілізації мовного феномену у контексті загострення політичної кризи у сучасній Україні. Стверджується, що внутрішні чинники дестабілізації українського суспільства, якими є проросійські політичні сили, багато у чому залежать від зовнішньополітичних орієнтацій українського суспільства і політикуму у цілому. Автор активізує увагу на тому, що зовнішні і внутрішні чинники упродовж усіх років незалежності створювали мовно-політичні проблеми, які переростали у конфлікти, чим і спричинили політичну кризу у сучасній Україні

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

S. Savoyska, Міжрегональна акаемія управління персоналом
доктор політичних наук, професор МКА

Посилання

Babkina, O. (2014) ‘Demokratychna polityka yak imperatyv suchasnogo globalnogo rozvytku’ [Democratic politics as an imperative of contemporary global development], in Polityka i dukhovnist v umovakh globalnykh vyklykiv. Politychni nauky ta metodyka vykladannia sotsialnopolitychnykh dystsyplin. Naukovyy chasopys Natsionalnogo pedagogichnogo universytetu imeni M. P. Drahomanova [Politics and spirituality in terms of global challenges. Political science and methods of teaching social and political subjects. Science journal of M.P. Dragomanov National Pedagogical University], Vydavnytstvo Natsionalnogo pedagogichnogo universytetu imeni M. P. Drahomanova, Kyiv, Seriya 22, pp. 8-15.

Bodnar, Ye. Movni konflikty ta konstruyuvannia etnichnoyi i natsionalnoyi identychnosti vid 13 travnja 2009 [Language conflicts and designing ethnic and national identity on May 13, 2009], available at: www.naub.org.ua/. (Accessed 23 January 2015).

Veselovskyy, S. (1998) ‘Peredvyborchi tekhnologiyi: zvorotnyy bik vykorystannia (dosvid rosiyskoyi prezydentskoyi kampaniyi 1996 roku)’ [Election technologies: the use of the reverse side (the experience of the Russian presidential campaign of 1996)], Nova polityka [New policy].

№ 3, pp. 44-47.

Voytenko, Ju. (2014) ‘Zitknennia tsyvilizatsiy i Ukrayina: geopolitychnyy vymir’ [Clash of Civilizations and Ukraine: a geopolitical dimension], Gileya: naukovy visnyk [Hilea: Research

Bulletin], Gileya Publ., Kyiv, Vyp. 85 (6), pp. 296-299.

Diyak, I. (2000) Ukrayinske vidrodzhennia chy nova rusyfikatsiya? [Ukrainian revival or a new Russification?], Granoslav, Kyiv.

Karavanskyy, S. (1999) ‘Politychnyy aspekt movnykh protsesiv v Ukrayini’ [The political aspect of language processes in Ukraine], Vyzvolnyy shliach [Path to Liberation], № 8, pp. 169-171.

. Korzh A. (2004) Movnyy chynnyk suspilnoyi transformatsiyi v Ukrayini: Avtoref. Dys [The language factor of social transformation in Ukraine: Dissertation abstract]. Chernivtsi.

Kotygorenko, V. (2004) Etnichni protyrichchia i konflikty v suchasniy Ukrayini: politologichnyy concept [Ethnic contradictions and conflicts in modern Ukraine: political science concept], Kyiv.

Mayboroda, O. & Rafalskiy, O. (2005) ‘Zagalnonatsionalni ta regionalni interesy u suchasniy Ukrayini’ [National and regional interests in modern Ukraine], in Regionalni versiyi ukrayinskoyi natsionalnoyi ideyi: spilne i vidminne [Regional versions of Ukrainian national idea], Svitogliad, Kyiv, pp. 76-116.

Kellet P.M. (2010) Konflyktnyy dyalog: rabota s plastami znacheniy dlia produktyvnykh vzaymootnosheniy [Conflict Dialogue: work with layers of values for productive relationships]. Izd-vo ‘Gumanitarnyy tsentr’, Kharkov.

Pasichnyk, V. (2004) Natsionalna ideya v konteksti ukrayinsko-rosiyskykh vidnosyn: Avtoref. Dys [The national idea in the context of Ukrainian-Russian relations: Dissertation abstract]. Lviv.

Savoyska, S. (2012) ‘Movno-politychna problema u konteksti peredvybornoyi politychnoyi kryzy: teoretychnyy analiz osnovnykh tendentsiy’ [Language and political issue in the context of pre-election political crisis: theoretical analysis of major trends], in Naukovi zapysky [Scientific notes], Instytut politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I. F. Kurasa NAN Ukrayiny, Kyiv, № 6 (62), pp. 340-349.

Serdyukova, E. (2013) Civilization identity of Russia in the context of the globalization processes in the contemporary world, in European Science and Technology, Vol. II., Publishing office Vela Verlag Waldkraiburg, Munich.

Skubashevska, T. (2005) Movni strategiyi u formuvanni mizhkulturnogo dialogu u yevropeyskomu prostori (sotsialno-filosofskiy analiz): avtoref. dys. [Language strategies in forming intercultural dialogue in the European space (social-philosophical analysis): Dissertation abstract], Instytut vyshchoyi osvity Akademiyi pedagogichnykh nauk Ukrayiny, Kyiv.

Rudych, F.M. [eds.] (2002) Ukrayina v suchasnomu geopolitychnomu prostori: teoretychnyy i praktychnyy aspekty: kolekt. Monografiya [Ukraine in a modern geopolitical space: theoretical and practical aspects: col. monograph], MAUP, Kyiv.

Tsuriupa, M. (2009) Osnovy konfliktologiyi ta teoriyi peregovoriv [Principles of Conflict and negotiation theory]. Kondor, Kyiv.

Shevel, I. & [et al.] (2000) ‘Bazovi sotsiologichni doslidzhennia vyborchykh kampaniy’ [Basic sociological studies of election campaigns], in Suchasna ukrayinska polityka: Polityky i politology pro neyi [Modern Ukrainian politics: politicians and political scientists about it], Kyiv, pp. 270-280

Опубліковано
2015-02-27
Як цитувати