Євроінеграційний дискурс Польщі: особливості та еволюція

  • A. Shcholokova Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: європейська інтеграція, політичний дискурс, євроінтеграційний дискурс Польщі.

Анотація

Вивчається сутність євроінтеграційного дискурсу шляхом аналізу досвіду
Польщі щодо вступу до Європейського Союзу та подальшого функціонування в його рамках.
Розглядаються ключові характеристики цього виду дискурсу з урахуванням особливостей процесу європейської інтеграції Польщі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

A. Shcholokova, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин

Посилання

Barovska, A.V. Polrivnialnyy analiz ukrayinskogo ta polskogo zakonodavstva z pytan informuvannia naselenniastosovno yevropeyskoyi integratsiyi [Comparative analysis of Ukrainian and Polish legislation on informing the public on European integration], available at: www.academy.gov.ua/ej/ej3/txts/POLITICHNI/08-BAROVSKA.pdf (Accessed 20 January 2015)

Iliuk, T.M. (2005) ‘Zasoby masovoyi informatsiyi yak partnery Uriadu v protsesi informatsiynykh kampaniy na temu yevropeyskoyi integratsiyi v polshchi’ [Media as partners of the government in the information campaigns on European integration in Poland], Derzhavne upravlinnia: teoriya ta praktyka: elektronne naukove fakhove vydannia [Public Administration: Theory and Practice: electronic scientific professional issue], № 2, available at: http://nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2005-2/ (Accessed 20 January 2015)

Iliuk, T.M. (2009) Uriadovi informatsiyni kampaniti z yevropeyskoyi inegratsiyi v Polshchi: teoretyko-metodologichnyy aspect: aftoref. dys. [Government information campaigns on European

integration in Poland: Theoretical aspects: dissertation abstract], Kyiv.

Kravchenko, V.L. (2009) ‘Politychnyy dyskurs: zagalni kharakterystyky poniattia’ [Political discourse: the general characteristics of the concept], Naukovyy visnyk Volynskogo natsionalnogo universytetu imeni Lesi Ukrayinku, Rozdil II Dyskursoznavstvo [Scientific Bulletin Lesya Ukrainka Volyn National University, Section II. Discourse], № 5, pp. 91 – 94.

Lazaruk, M.M. (2009) Osoblyvosti polityky Ukrayiny ta Polshchi v informatsiyniy sferi u konteksti yevropeyskogo vyboru (porivnialnyy analiz): aftoref. dys. [Features Policy of Ukraine and Poland in the information sector in the context of European choice (comparative analysis): dissertation abstract], Chernivtsi.

Lozhechkin, V.S. (2009) ‘Etapy yevropeyskoy intagratsiyi Respubliky Polshch (1989 – 2004 rr.)’ [Stages of European Integration of the Republic of Poland (1989 – 2004)], Nauka. Religiya. Suspilstvo, [Science. Religion. Society], № 2, pp. 49 – 53.

Makarova, A.V. Gendernyye reprezentatsii v natsionalnom diskurse Polshi nakanune vstupleniya v YeS [Gender representation in the national discourse on the eve of Poland’s accession to the EU], available at: www.isuct.ru/e-publ/vgf/sites/ru.e-publ.vgf/files/2009/vgf-2009-04-92.pdf (Accessed 20 January 2015)

Petrovych, I.V. Dyskurs v konteksti integratsiyi Polshchi do Yevropeyskogo Soyuzu [Eurosceptics discourse in the context of the integration of Poland into the European Union], available at: www.rusnauka.com/5_SVMN_2013/Politologia/7_129208.doc.htm (Accessed 20 January 2015)

Stavytska, O.V. and Golovko, V.M. Fornuvannia geoistorychnogo prostoru Yevropeyskogo Soyuzu v kontaksti teoriyi mentalnykh kart [Formation of the geo-historical space of the European Union in the context of the theory of mental maps], available at: www.uk.xlibx.

com/4istoriya/186490-1-udk-061-1-s-stavicka-kandidat-filosofskih-nauk-docent-golovkomagistr-politichnih-nauk-formuvannya-geoisto.php (Accessed 20 January 2015)

Stoyetskyy, S.V. (2007) Ukrayina v zovnishniy politytsi Respubliky Polshcha: yevroatlantychnyy ta yevropeyskyy integratsiynyy vymir: aftoref. dys. [Ukraine in the foreign policy of Poland, Euro-Atlantic and European integration dimension: dissertation abstract], Kyiv.

Troyan, S.S. Politychni dyskursy v Polshchi dovkola polityky derzhavy v Yevropeyskomy Soyuzi (2004-2008 rr.) [Political debate in Poland about policy in the European Union (2004-2008)], available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/60976/26- Trojan.pdf?sequence=1 (Accessed 20 January 2015)

5 years of Poland in the European Union, eds. by The Department of Analyses and Strategies of the Office of the Committee for European Integration (UKIE), available at: www.msz.gov.pl/ resource/25af1269-1587-432e-8662-bf744fa31ad1:JCR (Accessed 20 January 2015)

Опубліковано
2015-02-27