Визначення поняття політична еліта у сучасній політичній науці

  • V. Markitantov Кам’янець-Подільський національний університет імені івана Огієнка
Ключові слова: еліта, політична еліта, політичний клас

Анотація

У статті аналізуються існуючі в сучасній вітчизняній та зарубіжній політичній науці погляди на визначення поняття політичної еліти. Розглянуто аргументи щодо заперечення вжитку терміна відносно сучасної управлінської групи. Робиться спроба власного визначення поняття політичної еліти

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

V. Markitantov, Кам’янець-Подільський національний університет імені івана Огієнка
кандидат політичних наук, доцент кафедри політології і соціології

Посилання

Ashin, G., Ponedelkov, A., Ignat’ev, V., Starostin, A. (1999) Osnovy politicheskoj elitologii [Foundations of the study of Political elites], PRIOR, Moscow.

Ashin, G. (1993) ‘Pravjashhaja jelita i obshhestvo’ [The ruling elite and society] in Svobodnaya mysl, № 7, pp. 58-69.

Bebyk, V. (1993) ‘Elita, elitarnistj, liderstvo’ [Elite, elitism, leadership] in Viche, № 7, pp. 107-112.

Bevz, T. (2006) ‘Koncept politychnoji elity u dyskursi suchasnogho politychnogho procesu’ [The concept of the political elite in the discourse of modern of the political process] in Elity i cyvilizacijni procesy formuvannja nacij [Elites and civilization processes of formation of nations], Kyiv, T. 2, pp. 69-80.

Burimejko, Ju. (1999) ‘Aktualjni aspekty formuvannja reghionaljnoji politychnoji elity’ [Recent aspects of forming of regional political elites] in Aktualjni problemy derzhavnogho upravlinnja [Actual problems of public administration: Coll. science. works Ukr. Academy of State Administration under the President of Ukraine. Odessa Branch], Asproprynt, Odesa, Vyp. II, pp. 50-55.

Gaman-Golutvina, O. (2000) ‘Opredelenie osnovnyh ponjatij elitologii’ [The defiition of basic concepts elitologii] in Polis, № 3, pp. 97-103.

‘Elita ta socialjna zmina : materialy “krughlogho stola”’ [Elite and social change materials «round table»] (1996) in Filosofsjka i sociologhichna dumka [Philosophical and sociological

thought], № 5-6, pp. 201-251.

Karasev, V. Elita v Ukraine est’, no ona ne sushchestvuet [The elite in Ukraine is available, but it does not exist], available at: www.igls.com.ua/interview/93 (Accessed 15 Febrary 2015).

Kresteva, A. (1996) ‘Vlast’ i elita v obshchestve bez grazhdanskogo obshchestva’ [The power and the elite in a society without the civil society] in Sotsis, № 4, pp. 19-29.

Krjukov, O. (2006) Polityko-upravlinsjka elita Ukrajiny jak chynnyk derzhavotvorennja [The political and managerial elite of Ukraine as a factor in state creating: monograph], NADU, Kyiv.

Kukhta, B. (2011) Politychna elita (kratokratychnyj aspekt) [The political elite (….)],CPD – Vyd. 3, Lviv.

Lazorenko, O. (1995) ‘Bez politychnoji elity tak tjazhko zhyty...’ [Without political elite so hard to live] in Visti z Ukrajiny [Carry on with Ukraine]. – 2 ljutogho.

Muzychenko, Gh. (1999) ‘Proektnyj menedzhment jak naprjamok vdoskonalennja funkcionaljnykh zdibnostej predstavnykiv reghionaljnoji elity’ [Project management as a the direction of improving the functional abilities of representatives of regional elite] in Aktualjni

problemy derzhavnogho upravlinnja [Actual problems of public administration: Coll. science works Ukr. Academy of State Administration under the President of Ukraine. Odessa Branch],

Asproprynt, Odesa, Vyp. II, pp. 233-239.

Myasnikov, O. (1993) ‘Smena pravyashchikh elit : “konsolidatsiya” ili “vechnaya skhvatka”? ’ [The change of the ruling elites: «consolidation» or «eternal struggle»?] in Polis, № 1, pp. 52-60.

Pakharjev, A. (1997) ‘Politychna elita. Formaljna? Spravzhnja?’ [The political elite. Formal? Genuine?] in Viche, № 11, pp. 3-14.

Piren, M. (2001) ‘Politychna elita ta problemy politychnoji elitaryzaciji ukrajinsjkogho suspiljstva’ [The political elite and problems of political elitarization of the Ukrainian society], in Visnyk Ukrajinsjkoji Akademiji derzhavnogho upravlinnja pry Prezydentovi Ukrajiny [Bulletin of the Ukrainian Academy of State Administration under the President of Ukraine], № 1, pp. 242-250.

Piren, M. (2000) ‘Ukrajinsjka elita i problemy modernizaciji suspiljstva’ [Ukrainian elite and the problems of society modernization] in Universum, № 3-4, pp. 11-16, 41-44.

Politologhichnyj encyklopedychnyj slovnyk [Politological encyclopedic dictionary] (2004), Geneza, Kyiv.

Rolj elit u transformacijnomu suspiljstvi: materialy “krughlogho stolu” (2003) [The role of elites in transformational society: the materials of «round table], The National Institute of Strategic Studies, Kyiv.

Savkov, A. (1999) ‘Formuvannja ta rozvytok politychnoji elity v Ukrajini’ [The formation and development of the political elite in Ukraine] in Aktualjni problemy derzhavnogho upravlinnja [Actual problems of public administration: Coll. science works Ukr. Academy of

State Administration under the President of Ukraine. Odessa Branch], Asproprynt, Odesa, Vyp. II, pp. 124-128.

Tancher, V. (2006) ‘Elity Ukrajiny : chy mozhlyvyj konsensus?’ [The elites of Ukraine : can the consensus?] in Elity i cyvilizacijni procesy formuvannja nacij [Elites and civilization processes of formation of nations], Kyiv, T. 2, pp. 175-183.

Tancher, V. (1998) ‘Ideji elityzmu v konteksti demokratychnoji transformaciji suspiljstva’ [The ideas of elitism in the context of democratic transformation of society] in Sociologhija: teorija, metody, marketyngh [Sociology: theory, methods, marketing], № 3, pp. 5-16.

Chornovolenko, V. (1999) ‘Problemy statusnoji leghitymaciji politychnykh i ghospodarsjkykh elit suchasnogho ukrajinsjkogho suspiljstva’ [The problems of status legitimation of political and economic elites of modern Ukrainian society] in Sociologhija : teorija, metody, marketyngh [Sociology: theory, methods, marketing], № 4, pp. 5-28.

Shkurat, I. (1999) ‘Rolj vyboriv u formuvanni nacionaljnoji i reghionaljnykh elit’ [The role of elections in the formation of national and regional elites] in Aktualjni problemy derzhavnogho

upravlinnja [Actual problems of of public administration: Coll. Science. works Ukr. Academy of State Administration under the President of Ukraine. Odessa Branch], Asproprynt, Odesa, Vyp. II, pp. 111-118.

Shuljgha, M. (1997) ‘Pravljacha elita’ [The ruling elite] in Viche, № 8, pp. 46-57.

Shchekin, G. (1997 ) ‘Politicheskaya elita Ukrainy: popytka analiza i otsenki’ [The political elite in Ukraine: an attempt to analysis and assessment] in Personal, № 1, pp. 91-107.

Jakubovsjkyj, O. (1999) ‘Reghionaljna polityko-administratyvna elita: dosvid ta aktualjni problemy metodologhiji doslidzhenj’ [The regional political and administrative elite: experience and current problems of research methodology] in Aktualjni problemy derzhavnogho upravlinnja [Actual problems of public administration: Coll. science works Ukr. Academy of State Administration under the President of Ukraine. Odessa Branch], Asproprynt, Odesa, Vyp. II, pp. 15-23.

Опубліковано
2015-11-15