Територіальна громада в україні: стан та перспективи розвитку

  • N. Abramchuk
Ключові слова: безпосередня демократія, місцеве самоврядування, територіальна громада, статут територіальної громади.

Анотація

Досліджено сутність феноменів місцевого самоврядування та територіальної громади.
Розглянуто основні проблеми використання потенціалу територіальної громади в умовах сучасного суспільства. Автор пропонує методичні принципи та механізми оптимізації відносин територіальних громад.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Баймуратов М. Правовий статус територіальної громади в Україні: теоретичні та практичні проблеми/ М.Баймуратов // Муніципальний рух: новий етап розвитку: Матеріали VII Всеукр. муніцим.слухань.- К.: Логос, 2002. – С.368-371.

Батанов О. Територіальна громада – первинний субєкт муніципальної влади в Україні: поняття та ознаки / О.Батанов // Вісн.Центр.виб.комісії.-2008. – №2(12).- С.51-57.

Выдрин И.В. Территориальный коллектив как субъект местного самоуправления (государственно-правовые аспекты) / И. В. Выдрин // Правоведение. – 1992. – № 4. – С. 86.

Доля І.М. Механізми участі громади в політичному управлінні на місцевому рівні / І.М. Доля // Вісник Донецького університету, Сер. в.: Економіка і право, Вип.2, 2007.- С.380-385.

Жовнірчик Я.Ф. Територіальна громада в системі місцевого самоврядування / Жовнірчик Я.Ф. // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2004. – № 4(12).- С. 353-355.

Інформаційна довідка. Основні проблеми місцевого самоврядування в Україні 20 серпня 2010 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.minregionbud.gov.ua/uk/publish/

article/44475

Каплан Ю. Розширення компетенції місцевого самоврядування базового рівня з метою ефективного забезпечення принципу субсидіарності [Електронний ресурс] / Ю.Каплан // Відділ стратегічних комунікацій / Режим доступу: www.niss.gov.ua/Monitor/Juni/14.htm

Кириченко Ю.М. Участь територіальних громад у здійсненні місцевого самоврядування / Ю.М. Кириченко // Наше право. – №4. – ч.2, 2009.- С. 18-21.

Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – с. 141.

Кравченко В.В. Констиутційні засади місцевого самоврядування в Україні / В.В. Кравченко, М.В. Пітцик.- К.,2001.- 176 с.

Мороз О. Ю. Територіальна громада: сутність, становлення та сучасні українські реалії [Електронний ресурс] / О.Ю. Мороз // Демократ.врядування:електрон.наук.фах. видання. –

- Вип.2.- Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeVr/2008_2/fail/Moroz.pdf

Онупрієнко А.М. До питання про соціальну природу місцевих органів влади / А.М. Онупрієнко // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Збірник наукових праць.- Вип.2.-Харків, 2002.- С.105-110.

Орхіз М.І. Концепція правового статусу самоврядних територій і органів місцевого самоврядування / М.І. Орхіз // Місцеве та регіональне самоврядування в Україні.- 1995.-№1.-С.67.

Повні списки кандидатів в депутати до Івано-Франківської міськради [Електронний ресурс] // Паралелі, 13 Жовтня 2010 / Режим доступу: http://paralleli.if.ua/news/7449.html

Про місцеве самоврядування в Україні. Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1997 р. – № 24, ст. 170

Рада та громада(або як залучити громадян до місцевого самоврядування) / Колектив авторів. Посібник для працівників органів місцевого самоврядування.-К.: Академпрес, 2003.- 132 с.

Статут територіальної громади міста Івано-Франківська [Електронний ресурс] / Наше місто // Режим доступу: Громадсько-інформаційний портал Івано-Франківська (http://www.portal.if.ua)

Фонд “Демократичні ініціативи”: Громадська думка населення України – червень 2007 року [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://maidan.org.ua/static/lvivmai/1184318542.html

Опубліковано
2012-07-03