Процеси внутрішньої та зовнішньої політичної комунікації в сучасних партіях: основні концептуальні позиції

  • M. Тimchenko ДНУ імені Олеся Гончара
Ключові слова: політична партія, партійна комунікація, внутрішньопартійна комунікація, неформальна комунікація, міжпартійна комунікація, групи впливу, коаліція

Анотація

Досліджено основні теоретико-методологічні підходи зарубіжних та вітчизняних вчених до розуміння сутності внутрішнього та зовнішнього аспекту політичної комунікації в сучасних політичних партіях. Проаналізовано роль партійної комунікації в процесах сучасного партієтворення. Проаналізовані види партійної комунікації як невід’ємної складової політичної комунікації

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

M. Тimchenko, ДНУ імені Олеся Гончара
аспірант кафедри політології

Посилання

Lasswell H. Propaganda Technique in the World War / H. Lasswell. – London, 1927. – 259 р.

Solov’ev A. I. Politicheskie kommunikatsii. – M.: Aspekt Press, 2004. - 332 с.

Morarj M. V. Partijna komunikacija jak riznovyd politychnoji komunikaciji. – 2011 // Visnyk Kyjivsjkogho nac.universytetu im.T.Shevchenka: Ser.: Filosofia.Politologhija. – 03/2011. – Vyp.102 . – С. 37-41 .

Bebyk V. M. Informacijno–komunikacijnyj menedzhment u global’nomu suspil’stvi: psyhologija, tehnologii’, tehnika pablik rilejshnz / V. M. Bebyk. – K. : MAUP, 2005. – 440 s.

Shymanova O. V. Vyborchi spysky yak indykator vnutrishnopartiinoi komunikatsii (na prykladi vyborchoi kampanii 2006 roku) // Ukrainska natsionalna ideia: realii ta perspektyvy rozvytku. – 2009. – Vyp. 21. – С.180-184.

Obushnyj M. I. Do pytannja sutnosti ponjattja “partijna komunikacija” // Dni nauky fiosofs’kogo fakul’tetu – 2010: Mizhnarodna naukova konferencija (21–22 kvitnja 2010 roku): Materialy dopovidej ta vystupiv. – K.: Vydavnycho–poligrafihnyj centr “Kyi’vs’kyj universytet”, 2010. – Ch. IХ. – S. 81–83.

Mekson Maykl Kh., Al’bert Maykl, Khedouri Franklin. Osnovy menedzhmenta. – M.: Delo, 2000. - С 267.

Shymanova O. V. Koalicija jak riznovyd mizhpartijnoi’ komunikacii’ u mizhvyborchyj period // Naukovyj Visnyk Uzhgorods’kogo universytetu. Serija: Politologija, Sociologija, Filosofia. – 2008. – Vyp. 9. – S. 170–174.

Shymanova O. V. Politychna komunikatsiia v systemi mizhpartiinykh ta vnutrishnopartiinykh vidnosyn v Ukraini: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. polit. nauk: spets. 23.00.02 «Politychni instytuty ta protsesy». – Lviv, 2009. – 21 s.

Meytus V. Yu., MeytusV. V. Politicheskaya partiya: strategiya i upravlenie. – K. : El’ga, Nika–Tsentr, 2004. – 404 s.

Grachev M. N., Madatov A. S. Demokratiya: metodologiya issledovaniya, analiz perspektiv. – M. : Izd-vo «Alkigamma», 2004. – 128 s.

Ahafonova H. S. Dotsilnist vykorystannia SMM u optymizatsii funktsionuvannia politychnykh partii v Ukraini [Electronic resource] // Politolohichni zapysky. – 2013. – Access mode: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Polzap_2013_7_10.pdf. (Accessed 20 July 2015)

Опубліковано
2016-11-03