Політико-правові механізми включення північної буковини до складу УРСР та формування інституційно-процедурної основи функціонування радянської політичної системи в Чернівецькій області (1940-1941 рр.)

  • O. Dokash Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Ключові слова: Північна Буковина, Чернівецька область УРСР, радянська політична система, сталінський тоталітарний режим, партійні комітети, органи НКВС-НКДБ

Анотація

На основі теоретико-методологічної бази дослідження сталінського тоталітаризму як фундаменту радянської політичної системи кінця 20-х початку 50-х років років розкрито міжнародо-політичну ситуацію та політико-правові механізми включення Північної Буковини до складу Радянської України та формування інстутуційно-процедурних засад функціонування Чернівецької області в процесі першої «радянізації» (червень 1940 - червень 1941 рр.). Основна увага звертається на політико-правовий аналіз процесу формування й комплектування партійних та репресивно-каральних органів в краї.
Вказано на негативні наслідки примусової політичної мобілізації та формування масового суспільства як важливих складових радянської політичної системи

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

O. Dokash, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних наук та права

Посилання

Badakh Yu. Pryiednannia Bessarabii ta Pivnichnoi Bukovyny do SRSR (do 70-richchia) [Аnnexation of Bessarabia and Northern Bukovina to the USSR (the 70th anniversary)] / Visnyk KNEU. – 2010. – Vyp. 3. – S. 92-99.

Borovskyi O. O. Politychnyi rezhym yak obiekt sotsiolohichnoho doslidzhennia [Рolitical regime as an object of sociological research], avtoref. dys…; Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka. – K., 2004. – 16 s.

Bukovyna v konteksti yevropeiskykh mizhnarodnykh vidnosyn (z davnikh chasiv do seredyny KhKh st.) [Bukovina in the context of European international relations (from ancient times to the mid-twentieth century)]). – Chernivtsi : Ruta, 2005. – 744 s.

Bukovyna: istorychnyi narys [Bukovina, a historical essay]. – Chernivtsi : Zelena Bukovyna, 1998. – 416 s.

Vilchynska I. Yu. Politychna motyvatsiia: osnovni naukovi pidkhody i teorii : monohr. [Рolitical motivation: the basic scientifi approaches and theories: monograms]. – K. : NAKKKiM, 2010. – 336 s.

Vonsovych S. H. Dyskurs totalitaryzmu (politolohichnyi aspekt) : monohrafia [Totalitarian discourse (political aspect): monograph]. – Kamianets-Podilskyi : PP Moshak M. I., 2008. – 200 s.

Halka K. O. Rol obrazu voroha v radianskii ideoloho-propahandystskii roboti (1933-1941 rr.) [An enemy in Soviet ideological and propaganda work (1933-1941 gg.)] / Istorychni ta politolohichni doslidzhennia [Historical and political research]. – Donetsk : Donetskyi natsionalnyi universytet, 2013. – № 2. – S. 177-188.

Hapii D. Sotsialistychni peretvorennia na Bukovyni: Stenohrama publichnoi lektsii [Socialist transformation in Bukovina: Transcript of a public lecture]. – K. : T-ov dlia poshyrennia politychnykh ta naukovykh znan Ukrainskoi RSR, 1951. – 33 s.

Dokash O. Viiskovo-politychni ta mizhnarodno-pravovi aspekty vyznannia Pivnichnoi Bukovyny yak skladovoi chastyny URSR [Military-political and international legal aspects of the recognition of Northern Bukovina as part of the USSR] / Naukovyi visnyk Chernivetskoho natsionalnoho universytetu : Zbirnyk naukovykh prats. Seriia : Istoriia. Politychni nauky. Mizhnarodni vidnosyny [Scientifi Bulletin of Chernivtsi National University: Collection of scientifi papers. Series: History. Political science. International Relations]. – Chernivtsi : Chernivetskyi natsionalnyi universytet, 2013. – Vyp. 676-677. – S. 31-37.

Dokash O. Problema Pivnichnoi Bukovyny ta Bessarabii v mizhnarodno-politychnomu vymiri lita 1940 r. [The problem of Northern Bukovina and Bessarabia in the international political dimension summer 1940] / Panorama politolohichnykh studii : Naukovyi visnyk Rivnenskoho derzhavnoho humanitarnoho universytetu [Political Studies: Scientifi Journal Rivne State Humanitarian University]. – 2014. – Vyp. 12. – S. 54-60.

Dokash O. Radianska stratehiia ta praktyka politychnoi mobilizatsii naselennia Zakhidnoi Ukrainy v umovakh viiskovo-politychnoho protystoiannia na zavershalnomu etapi Druhoi svitovoi viiny [Soviet strategy and practice of political mobilization of the population of Western Ukraine in terms of military and political confrontation in the closing stages of World War II] / Studia Politologica Ucraino-Polona. – 2014. – Vyp. 4. – Zhytomyr-Kyiv-Krakiv : FOP Yevenok O. O., 2014. – S. 224-233.

Dokash O. Reaktyvna politychna povedinka v umovakh utverdzhennia stalinskoho totalitarnoho politychnoho rezhymu (na prykladi aktyvnosti naselennia Zakhidnoi Ukrainy u vyborakh 1939 - 1940 rr.) [Reactive political behavior in terms of consolidation of the Stalinist totalitarian political regime (for example, the activity of the population of Western Ukraine elections 1939 - 1940)] / Derzhava i pravo : Zbirnyk naukovykh prats Instytutu derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy [State and Law: Proceedings of the Institute of State and Law. VM Koretsky NAS of Ukraine]. – 2013. – Vyp. 62. – S. 432-437.

Kytaiev V. O. Totalitaryzm yak suspilno-politychnyi fenomen: systemnyi analiz radianskoi modeli [Historical predestination reunifiation of Northern Bukovina Ukrainian SSR]: avtoref. dys... – K., 1994. – 20 s.

Kobylianska O. Pryvit z Zelenoi Bukovyny [Greetings from Bukovina Green] / Vilna Ukraina. Orhan Lvivskoho obkomu, miskkomu KP(b)U ta oblvykonkomu [Free Ukraine]. – 1940. – № 155 (5 lypnia). – S. 1.

Kurylo V. M. Istorychna zumovlenist vozziednannia Pivnichnoi Bukovyny z Ukrainskoiu RSR [Historical predestination reunifiation of Northern Bukovina Ukrainian SSR] / Ukrainskyi istorychnyi zhurnal [Ukrainian historical journal]. – 1983. – № 9 (veresen). – S. 55- 66.

Levina Yu. Strukturno-orhanizatsiine oformlennia orhaniv informatsiinoho vplyvu radianskoi vlady v Chernivetskii oblasti 1940-1941 rr. [The structural and organizational design of information inflence of Soviet power in the Chernivtsi region 1940-1941] / Pytannia istorii Ukrainy : Zbirnyk naukovykh prats [Questions of History of Ukraine: Collected Works]. – 2012. - T. 15.– Chernivtsi, 2012. – S. 170-175.

Musiienko I. V. Politychni represii komunistychnoho rezhymu na Pivnichnii Bukovyni y Khotynshchyni v 40-50-kh rr. KhKh st. [Political repression of the communist regime in North Bukovina and Khotyn district in the 40-50’s. XX century] : avtoref. dys... – Chernivtsi, 2005. – 20 s.

Novosolov O. V. Polityka Rumunii shchodo ukrainskykh zemel u period dyktatury I. Antonesku (1940-1944 rr.) [Romanian politics on Ukrainian lands during the dictatorship I. Antonescu (1940-1944.)] : avtoref. dys…. – Chernivtsi, 2008. – 19 s.

Odryna Ye. Spokonvichna nasha zemlia [Primordial our land] / Vilna Ukraina. Orhan Lvivskoho obkomu, miskkomu KP(b)U ta oblvykonkomu [Free Ukraine]. – 1940. – № 154 (4 lypnia). – S. 3.

Petrovskyi M. Bukovyna (istorychna dovidka) [Bukovina (historical information)]. – K.: Ukrainske derzhavne vydavnytstvo, 1945. – 12 s.

Politychnyi rezhym i narodovladdia v Ukraini: politolohichnyi analiz : monohrafia [The political regime and democracy in Ukraine: political analysis: monograph]. – K. : IPiEND im. I. F. Kurasa, 2011. – 456 s.

Problemy modernizatsii politychnykh system suchasnosti: monohrafia [Problems of modernization of our political system: monograph]. – Kh. : Pravo, 2008. – 320 s.

Radianska Bukovyna. 1940-1945. Dokumenty – materialy [Soviet Bukovina. 1940- 1945. Documents – materials]. – K. : Vyd-vo «Naukova dumka», 1967. 404 s.

Severyniuk V. M. Politychna povedinka: problemy teorii ta metodolohii : monohrafia [Political behavior: problems of theory and methodology: monograph]. – K. : Zaporizhzhia: Vyd-vo KPU, 2000. – 432 s.

Sotsialistychni peretvorennia v zakhidnykh oblastiakh Ukrainskoi RSR 1939-1979: zbirnyk dokumentiv i materialiv [The socialist transformation in the western regions of the Ukrainian SSR 1939-1979: a collection of documents and materials]. – K. : Naukova dumka, 1980. – 545 s.

Terletska I. V. Suchasnyi istoriohrafihnyi dyskurs totalitaryzmu yak formy totalitaryzmu: monohrafia [Modern historiographical discourse totalitarianism as a form of totalitarianism: monograph]. – K. : Kyivskyi natsionalnyi torhovelno-ekonomichnyi un-t, 2009. – 162 s.

Fostii I. P. Pivnichna Bukovyna i Khotynshchyna u Druhii svitovii viini 1939-1945 rr. [North Bukovina and Khotyn district in the Second World War 1939-1945]. – Chernivtsi: Chernivetske oblasne viddilennia Poshukovo-vydavnychoho ahenstva «Knyha Pamiati Ukrainy», 2004. – 368 s.

Khadzhyradieva V. Operatsiia Chervonoi armii v Bessarabii ta Pivnichnii Bukovyni (28 chervnia – 5 lypnia 1940 r.) [Operation Red Army in Bessarabia and Northern Bukovina (June 28 - July 5, 1940)] / Ukraina v Druhii svitovii viini: pohliad z KhKhI st. Istorychni narysy. Knyha persha [Ukraine in World War II: a view from the XXI century. Historical Essays. Volume One]. – K., 2010. – S. 196-207.

Kholodnytskyi V. Stanovlennia radianskykh orhaniv vlady na terytorii Pivnichnoi Bukovyny ta Pivnichnoi Bessarabii [The formation of the Soviet authorities in North Bukovina and Bessarabia North] / Suspilno-politychna istoriia krain Yevropy v XX stolitti [Socio-political history of Europe in the twentieth century]. – Chernivtsi : Chernivetskyi natsionalnyi universytet imeni Yuriia Fedkovycha, 2011. – S. 188-211.

Kholodnytskyi V. F. Stanovlennia radianskykh sudiv na terytorii Chernivetskoi oblasti v 1940 r. [Formation of Soviet ships in the Chernivtsi region in 1940] / Materialy III Mizhnarodnoi istoryko-kraieznavchoi naukovoi konferentsii, prysviachenoi 120-richchiu zasnuvannia Chernivetskoho universytetu [Proceedings of the Third International local historical scientifi conference devoted to 120- anniversary of Chernivtsi University]. – Chernivtsi : Ruta, 1995. – S. 70-74.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh obiednan Ukrainy (TsDAHO Ukrainy) [Central State Archive of Public Organizations of Ukraine]. – F. P-1 (Tsentralnyi Komitet Komunistychnoi partii (bilshovykiv) Ukrainy). – Op. 20. – Spr. 7510. – Rezoliutsyia Chernovytskoi oblasnoi partyinoi konferentsyy po otchetnomu dokladu obkoma KP(b)U (9-10 liutoho 1941 r.).

Chabanna M. V. Politychna kultura totalitarnoho suspilstva [Political culture totalitarian society]. – [Electronic resource]. – Access mode: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ naukma/Polit/2008_82/07_chabanna_mv.PDF. (Accessed 20 July 2015)

Chabanna M. V. Formuvannia masovoho suspilstva yak neobkhidna peredumova stanovlennia ta mekhanizm zabezpechennia funktsionuvannia totalitaryzmu [Formation of mass society as a prerequisite for the establishment and functioning mechanism of totalitarianism]: avtoref. dys. – K., 2006. – 19 s.

Yaremko O. H. Politychni partii Bukovyny (kinets XIX – 1940 r.) [Political Bukovina (late XIX – 1940)] / Chernivetskyi natsionalnyi universytet imeni Yuriia Fedkovycha. – Chernivtsi, 2011. – 20 s.

Опубліковано
2015-11-03
Як цитувати
Dokash, O. (2015). Політико-правові механізми включення північної буковини до складу УРСР та формування інституційно-процедурної основи функціонування радянської політичної системи в Чернівецькій області (1940-1941 рр.). Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках, (5), 76-86. Retrieved із https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/745