Категорія "природний стан" в історії політичної думки

  • A. Kluy ДНУ імені Олеся Гончара,
Ключові слова: природний стан, природне право, права людини, суспільний договір, політична думка

Анотація

Вивчається роль та місце наукової категорії «природний стан» в історії політичної думки. Увага приділяється комплексному дослідженню даної категорії шляхом виокремлення системи споріднених її категорій – «природне право», «природні права людини», «суспільний договір». Аналізуються особливості тлумачення природного стану такими мислителями, як Т. Гоббс, Дж. Локк та Ж.-Ж. Руссо.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

A. Kluy, ДНУ імені Олеся Гончара,

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри політології

Посилання

Byk T. Stanovlennia i rozvytok kontseptsii prav liudyny v pravovii dumtsi ta pravovykh aktakh derzhav Yevropy [Formation and development of the concept of human rights in the legal opinion and legal acts of the European states] / Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia Mizhnarodni vidnosyny [Bulletin of Lviv University. A series of International Relations]. – 2008. – Vyp. 25. – S. 147 – 155.

Hadzhyiev V. V. Evoliutsiia poniattia suspilnoho dohovoru (Hobbs, Lokk, Russo) [The evolution of the concept of the social contract [Hobbes, Locke, Rousseau] / Humanitarni studii [Humanitarian studio]. – 2013. – Vyp. 20. – S. 28 – 35.

Gobbs T. Leviafan [Leviathan]. – M.: Mysl’, 2001. – 478 s.

Karas A. Filosofia hromadianskoho suspilstva v klasychnykh teoriiakh i neklasychnykh interpretatsiiakh: monohrafia [Philosophy of civil society in the classical and non-classical theories of interpretation]. – Kyiv; Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU imeni Ivana Franka, 2003. – 520 c.

Kovalenko O. V. Svoboda liudyny: pryrodnyi i derzhavnyi aspekty (T. Hobbs, Dzh. Lokk) [Human freedom: natural and national aspects (Hobbes, John. Locke)] / Derzhava i parvo [State and Law]. – 2012. – Vyp. 56. – S. 101 – 103.

Kutashev I. Suspilno-politychni pohliady Stanislava Orikhovskoho [Socio-political views Stanislaus Orzechowski] / Politychnyi menedzhment [Political Management]. – 2005. – №3. – S. 169 – 179.

Lokk Dzh. Sochineniya: V 3 t. [Works: In 3 vols]. – M.: Mysl’, 1988. – 668[1] s.

Lutskyi R. P. Pozytyvne ta pryrodne pravo: opozytsiia katehorii [A positive and natural law: Opposition categories] / Chasopys Kyivskoho universytetu prava [Journal Kyiv University of Law]. – 2011. – № 4. – S. 38 – 41.

Novak-Kaliaieva L. Dzherela formuvannia kontseptsii prav liudyny v protsesakh yevropeiskoho derzhavotvorennia [Sources of the concept of human rights in European state]. – [Electronic resource] / Demokratychne vriaduvannia [Democratic governance]. – 2012. – Vyp. 9. – Access mode: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/DeVr_2012_9_5.pdf. (Accessed 20 June 2015)

Ocherki istorii zapadnoevropeyskogo liberalizma (XVII–XIX vv.) [Sketches of the history of Western liberalism (XVII-XIX centuries)]. – M.: YFRAN, 2004. – 226 s.

Patlaichuk O.V. Sutnist idei ta osnovni tsinnisni skladovi pryrodnoho prava [The essence of the ideas and basic values of the natural law] / Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Filosofia. Politolohiia [Bulletin of Kyiv National Taras Shevchenko University. Philosophy. Politology]. – 2006. – № 81-83. – S. 92 – 95.

Russo Zh.-Zh. Ob obshchestvennom dogovore: traktaty [The Social Contract: treatises]. – M.: KANON-press, Kuchkovo pole, 1998. – 416 s.

Khvoinytska Kh.M. Traktuvannia pryrodnoho prava u spadshchyni Stanislava Orikhovskoho [The interpretation of the natural law of inheritance Stanislaus Orzechowski] / Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu. Filosofski nauky [Bulletin Zhytomyr State University. Philosophy]. – 2011. – Vyp. 59. – S. 24 – 27.

Shevtsov S. Teoriya estestvennogo sostoyaniya: Gobbs, Lokk, Russo [Theory of natural state: Hobbes, Locke, Rousseau] / Sententiae: nauk. pr. Spilky doslidnykiv modernoi fiosofi (Paskalivskoho t-va) [Sententiae: Science. ave. Union of modern philosophy researchers (Pascal t-va)] – Vinnytsia: VNTU, 2011. –Vyp. XXV (№ 2 – 2011). – S. 70 – 83.

Опубліковано
2015-11-03