Погляди митрополита Андрея Шептицького на геополітичне становище України

  • L. Fedyk івано-Франківський університет права імені короля Данила Галицького
Ключові слова: митрополит, Андрей Шептицький, геополітичне становище, релігійні суперечності, українські землі

Анотація

На основі аналізу творчої спадщини митрополита А.Шептицького показано його бачення передумов та перспектив розвитку українських земель у сучасному йому геополітичному просторі. Встановлено, що геополітичні погляди митрополита А. Шептицького були реакцією на зовнішньополітичні реалії і були орієнтовані на виявленні походження та подолання факторів, що перешкоджали державно-національній самореалізації українських земель та ідентифікації як європейської держави.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

L. Fedyk, івано-Франківський університет права імені короля Данила Галицького
кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права,

Посилання

Haikovskyi M. Maibutnie Ukrainy u vizii mytropolyta Andreia Sheptytskoho [Ukraine’s future vision of Metropolitan Andrey Sheptytsky] // Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist : zb. nauk, prats. Vyp. 7: Zbirnyk na poshanu profesora Yuriia Slyvky [Ukraine: cultural heritage, national identity, statehood: Coll. sciences jobs. Vol. 7]. Lviv, 2000. – 2000. – № 7. – S. 250-256.

Heopolityka: Ukraina v mizhnarodnykh vidnosynakh [Geopolitics: Ukraine in international relations]. – [Electronic resource]. – Access mode: http://ukrkniga.org.ua/ukrknigatext/759/13/ (Accessed 20 July 2015)

Hladka H. Derzhavotvorcha kontseptsiia mytropolyta Andreia Sheptytskoho v period Pershoi svitovoi viiny [Concept-State Metropolitan Andrey Sheptytsky during the First World War] // Nova polityka. – 1999. – № 2. – S. 56-59.

Huzar L. Ekumenichna misiia skhidnykh katolytskykh tserkov u bachenni mytropolyta Andreia (Sheptytskoho) [Ecumenical Mission of the Eastern Catholic Churches in the vision of Metropolitan Andrey (Sheptytsky)] / Kovcheh : naukovyi zbirnyk z tserkovnoi istorii [Ark: scientifi collection of church history]. – Lviv, 2002. – Chyslo 2. – S. 189 211.

Dnistrianskyi M. S. Heopolityka: navchalnyi posibnyk [Geopolitics: Tutorial] – Lviv : LNU imeni Ivana Franka, 2011. – 436 s.

Etnopolitychni protsesy v Ukraini: rehionalni osoblyvosti: (monohrafia) [Ethnopolitical processes in Ukraine: regional features (monograph)] – K., Instytut politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy, 2011. – 396 s.

Krasivskyi O. Za Ukrainsku derzhavu i Tserkvu : hromadska ta suspilno-politychna diialnist Mytropolyta Andreia Sheptytskoho v 1918-1923 rr. [For Ukrainian state and church, civic, social and political activities of Metropolitan Andrey Sheptytsky in 1918-1923.]. – Lviv : Instytut ukrainoznavstva imeni I. Krypiakevycha, 1995. – 86 s.

Krasivskyi O., Pylypiv I. Mytrpolyt Andrei Sheptytskyi i polska derzhava (1918-1923 rr.) [Mytrpolyt A. Sheptytsky and Polish state (1918-1923)] / Ukrainsko-polski vidnosyny v Halychyni : materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (21-22 lystopada 1996 r., Ivano-Frankivsk) [Ukrainian-Polish relations in Galicia: Proceedings of the International Scientifi Conference (21-22 November 1996, Ivano-Frankivsk)]. – Ivano-Frankivsk : Plai, 1997. – S. 152- 155.

Kuhutiak M. Andrei Sheptytskyi u natsionalno-vyzvolnykh zmahanniakh ukrainskoho narodu [Sheptytsky in the national liberation struggle of the Ukrainian people] / Spadshchyna mytropolyta Andreia Sheptytskoho v natsionalnomu y dukhovnomu vidrodzhenni Ukrainy [Legacy Metropolitan Andrey Sheptytsky in national and spiritual revival of Ukraine]. – Ivano-Frankivsk: Plai, 2000. – S. 66-75.

Mytropolyt Andei Shetytskyi. Vybrane: 365 dniv z Velykym Mytropolytom. Rozdumy na shchoden, vyd. Druhe [Metropolitan Ande Shetytskyy. Favorites: 365 days from the Grand Metropolitan. Reflctions on Everyday]. – Zhovkva: Misioner, 2014. – 568 s.

Mytropolyt Andrei Sheptytskyi : zhyttia i diialnist : dokumenty i materialy (1899–1944 rr.) : u 2 t., 2 kn. [Metropolitan Andriy, life and work: documents and materials (1899-1944 gg.): In 2 vols., 2 books.]. – Lviv : Svichado, 1995. – T. 1: Tserkva i tserkovna yednist [The Church and Church unity]. – 1995. – 522 s.

Mytropolyt Andrei Sheptytskyi : zhyttia i diialnist : dokumenty i materialy (1899–1944 rr.) : u 2 t., 2 kn. [Metropolitan Andriy, life and work: documents and materials (1899-1944 gg.): In 2 vols., 2 books]. – Lviv : Misioner, 1998. – T. 2 : Tserkva i suspilne pytannia [The church and social issues]. – Kn. 1: Pastyrske vchennia ta diialnist. – 1998. – 572 s.

Mytropolyt Andrei Sheptytskyi: zhyttia i diialnist.: dokumenty i materialy (1899–1944 rr.) : u 2 t., 2 kn. [Metropolitan Andriy, life and work: documents and materials (1899-1944 gg.): In 2 vols., 2 books.]. – Lviv : Misioner, 1998. – T. 2 : Tserkva i suspilne pytannia [The church and social issues]. – Kn. 2: Lystuvannia. – 1998. – XXV, 1096 s.

Mytropolyt Andrei Sheptytskyi: Zhyttia i diialnist. Dokumenty i materialy (1899–1944 rr.) [Metropolitan Andriy, life and work: documents and materials (1899-1944 gg.)], T. III: Tserkva i dushpastyrstvo. Pastyrski lysty i poslannia 1901-1914 [The Church and pastoral care. Pastoral letters and messages]. – Ivano-Frankivsk: Nova Zoria, 2000. – 446 s.

Mytropolit Andrei Sheptytskyi [Metropolitan Sheptytsky]. – Lviv: Firma «Olir», 1995. – 176 s.

Pans K. Mytropolyt Andrei Sheptytskyi [Metropolitan Sheptytsky] / Litopys Holhoty Ukrainy : T.2.: Represovana tserkva [Annals of Golgotha Ukraine: Vol.2 .: Repressed church.] – Drohobych : Vidrodzhennia, 1994. –S. 37-42.

Serhiichuk V. Postat mytropolyta Andreia Sheptytskoho v ukrainskomu natsionalnomu zhytti [Figure of Metropolitan Andrey Sheptytsky Ukrainian national life] / Derzhavnyk, myslytel, bohoslov : materialy mizhnarodnoi konferentsii, prysviachenoi 60-richchiu vid dnia smerti Mytropolyta Andreia Sheptytskoho, 2 lystopada 2004 r [Statesman, philosopher, theologian materials of the international conference dedicated to the 60th anniversary of the death of Metropolitan Andrey Sheptytsky, November 2, 2004]. – K.: Ukrainska vydavnycha spilka, 2005. – C. 5-21.

Tozhetskyi R. Mytropolyt Andrei Sheptytskyi [Metropolitan Andriy Sheptytsky] / Litopys Holhoty Ukrainy : T.2.: Represovana tserkva [Annals of Golgotha Ukraine: Vol.2 .: Repressed church]. – Drohobych: Vidrodzhennia, 1994. – S. 29-37.

Tozhetskyi R. Mytropolyt Andrei Sheptytskyi i natsionalni problemy [Metropolitan Andriy and national issues] / Khronika 2000. – 2012. – Vyp. 3[93]. – S. 255-275.

Tomyn Yu. Mytropolyt A. Sheptytskyi i Velehradski konhresy [Metropolitan A. Sheptytsky and Velehrad Congresses] / Spadshchyna mytropolyta Andreia Sheptytskoho v natsionalnomu y dukhovnomu vidrodzhenni Ukrainy [Legacy Metropolitan Andrey Sheptytsky in national and spiritual revival of Ukraine]. – Ivano-Frankivsk : Plai, 2000. – S. 90-95.

U borotbi za tserkvu, natsiiu y derzhavu [In the struggle for the church, nation and state] / Halychyna [Galicia]. – 1998. – № 1[2]. – S. 67-72.

Ukraina v heopolitychnykh kontseptsiiakh pershoi tretyny XX stolittia [Ukraine in geopolitical concepts fist third of the XX century]. – [Electronic resource]. – Access mode: http://litopys.org.ua/ukrxx/r07.htm [Accessed 20 July 2015]

Tsvenhosh H. Mytropolyt na storozhi derzhavy [Metropolitan State guard] / Litopys Chervonoi kalyny [Annals Red viburnum]. – 1994. – Ch. 1-3[32-33]. – S. 2-5.

Sheptytskyi A. Za yednist sviatoi viry, tserkvy i natsii [For the unity of the holy faith, church and nation]. – Ivano-Frankivsk: Misto NV, 2008. – 64 s.

Sheptytskyi A. Tvory – Opera (moralno-pastoralni) [Opera (moral and pastoral)]. – Rym: Ukrainskyi Katolytskyi Universytet, 1983. – 548 s.

Опубліковано
2015-11-03