Сутність та особливості органів виконавчої влади

  • I. Tsurkanova
Ключові слова: влада, державна влада, виконавча влада, органи виконавчої влади.

Анотація

Здійснено порівняльний аналіз розвитку наукової думки щодо визначення термінів та сутності органів виконавчої влади, а також їх місця і ролі у державному управління України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Авер’янов В.Б. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / Авер’янов В.Б. – К.: Факт, 2003. – С. 131

Аристотель. Политика. Афинская политика / Аристотель. – М.: Мысль, 1997. – 459 с.

Бондаренко І.С. Теоретико-методологічний аналіз взаємодії управління і влади в суспільному житті / І. С. Бондаренко // Зб. наук. пр. НАДУ. – К. : Вид-но НАДУ, 2006. – Вип. 2. – С. 249–259.

Глущенко Я.Б. Сутність та особливості органів виконавчої влади як об’єкта адміністративно-правового регулювання / Я.Б. Глущенко // Форум права. – 2011. – №2. – С. 173-178.

Коваль Л.В. Адміністративне право: курс лекцій / Л.В. Коваль. – К.: Вентурі, 1998. – 208с.

Котюк В.О. Загальна теорія держави і права / В.О.Котюк – К., 2005.-592 с.

Кравчук В.М. Державна влада в умовах громадянського суспільства [Електронний ресурс] / В.М. Кравчук / Режим доступу: http:www.lib.ua-ru.net/diss/cont/355934.html.

Кульчій І. Понятття та особливості органів виконавчої влади україни в умовах їх реформування / І Кульчій // Ефективність державного управління: зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Вип. 18 / 19 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2009. – 560 с.

Локк Дж. Два трактата о правлении / Джон локк // Антология мировой философии: Сб. филос. текстов / Сост. М.А. Парнюк, В.И. Даниленко. – К.: УМКВО, 1991. – Т. 1. – Ч. 2. – 308 с.

Нижник Н.Р. Природа та зміст адміністративної реформи в Україні / Реформування державного управління в Україні / Н.Р. Нижник // Проблеми і перспективи; наук. кер. Цветков В.В. – К.: Оріяни, 1998. – 268 с.

Платон. Государство. Законы. Политика. / Платон. – М.: Мысль, 1998. – 798 с.

Політологія / За ред.. О.І. Семківа. – Львів: Світ, 1994. – 592 с. .

Полянский И.А. Правовая природа исполнительной власти и ее место в организации государствеенной власти / И.А. Полянский // Правоведение. – 1999. – №4. – с.18-27

Рябова О. Статус місцевих органів виконавчої влади у м. Києві / О. рябова // Юридична Україна. – 2010. – №11. – С.71-76

Соколов А.Н. Прововое государство. Идея, теорія, практика: монографія / А.Н. Соколов. – Курск: Курск. гос. техн. ун-т,1994. – С.33

Уткин Э.А. Государственное и муниципальное управление / Э.А. Уткин, А.Ф. Денисов. – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем»; Издательство ЭКМОС, 2001. – С.36

Указ Президента «Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні» від 22 липня 1998 року №810/98 (офіційний вісник України №21, від 11.06.1999. – С. 32.

Халипов В. Ф. Энциклопедия власти / В. Ф. Халипов – М.: Академический проект, 2005. – 1056 с.

Чехович Т.В. Державна влада як інститут конституційного права України / Т.В. Чехович: дис… канд. юрид. наук. – К, 2005

Фрицький Ю.О. Теоретичні засади державної влади в Україні. – Рукопис. – К, 2009 [Електронний ресурс] / Ю.О. Фрицький / Режим доступу: http:www.lib.ua-ru.net/diss/cont/355934.html

Шаповал В.М. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз / В.М. Шаповал. – К., 1995. – 136с.

Parsons T. Power and the social system / T. Parsons // Power / [ed. S. Lukes]. – Oxford: Blaswel, 1986. – P. 96 – 143.

Опубліковано
2012-07-03