Симулякр як універсальний знак віртуальної реальності

  • A. Borisenko
Ключові слова: віртуальна реальність, людина virtus, симулякр, інфосфера, інтерактивне штучне середовище.

Анотація

Розглядають: віртуальність як інтерактивне, штучне середовище в різних культурних контекстах; проблеми віртуальної реальності як невід’ємної складової інфосфери та місця існування людини virtus; симулякр як універсальний знак антропологічної віртуальної реальності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики / М.М.Бахтин. – М.: Худ. лит., 1975. – С.7

Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости // Вальтер Беньямин. – М.: Медиум, 1996. – 240 с.

Блэк М. Метафора / М.Блэк // Теория метафоры. – М.: Прогресс, 1990. – С.153 – 172.

Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть / Ж.Бодрийяр. – М.: Добросвет, 2000. – 389 с.

Бодрийяр Ж. Симулякри і симуляція / Ж.Бодрийяр. – К.: Вид-во Соломії Павличко Основи, 2004. – 230с.

Бодрийяр Ж. Система вещей / Ж.Бодрийяр. – М.: Рудомино, 1999. – 68с.

Борчиков С.А. Метафизика виртуальности / С.А.Борчиков // Труды лаборатории виртуалистики. Вып. 8. – М.: Ин-т Человека РАН, 2000. – С.21–22.

Василюк Ф.Е. Философия переживания (анализ преодоления критических ситуаций) / Ф.Е.Василюк. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 200 с.

Великовский С. Умозрение и словесность: Очерки французской культуры / С.Великовский. – М.; СПб.: Университетская книга, 1998. – С.78.

Делез Ж. Кино / Ж.Делез. – М.:Изд-во «Ад Маргинем», 2004. – С.54 – 55.

Кассирер Э. Философия символических форм / Э.Кассирер. – М.; СПб.: Университетская книга, 2002. – 272 с.

Лугуценко Т.В. Культура віртуальної комунікації / Т.В.Лугуценко, А.В.Борисенко // Філософськи дослідження: Зб. наук. праць. – Луганськ: Изд-во СНУ ім.В.Даля, 2011. – Вип. 14. – С.52 – 59.

Лугуценко Т.В. Трансформація цінностей людини як фактор формування інформаційної цивілізації / Т.В.Лугуценко // Філософськи дослідження: збірник наукових праць СНУ ім. В.Даля /Гол.ред.В.К.Суханцева. – Луганск: Вид-во СНУ ім.В.Даля, 2012. – С.33 – 41.

Новейший философский словарь: 2-е изд., переработ. и дополн. – Мн: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2001. – С.900.

Носов Н.А. Виртуальная реальность / Н.А.Носов // Вопросы философии. – 1999. – №10. – С. 65.

Носов Н.А. Виртуальный человек: Очерки по виртуальной психологии детства / Н.А.Носов. – М.: Магистр, 1997. – 192 с.

Хайдеггер М. Бытие и время / М.Хайдеггер. – М.: Рудомино, 2000. – С.18.

Штанько В.І. Інформаційне суспільство в контексті філософії постмодерну / В.І. Штанько // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Теорія культури та філософія науки. – Х.: ХНУ, 2002. – №553. – С. 19.

Юрьев Г.П. Виртуальный человек в экстремальных условиях // Труды лаборатории виртуалистики. Вып. 9. – М.: , 2000. – С.

Skolimovsky H. Model of Reality as Mind, 769 –788 // A. van der Merwe(ed). Old and New Questions in Physics, Cosmology, Philosophy, and theoretical Biology. Essays in Honor of W. Sorgrau. New York: Plenum Press, 1983 – 920 p.

Опубліковано
2012-03-03