Специфіка діагностики показників ефективності іміджу політичного лідера

  • A. Hudyk Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
  • I. German Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: політичний імідж, індекс ефективності іміджу, політичний лідер, інформаційне суспільство.

Анотація

Проаналізовано концептуальний зміст феномену іміджу політичного лідера, специфіку його конструювання у епоху переходу до інформаційного суспільства та запропоновано методику визначення ефективності іміджу політичного лідера. Метою статті є визначення характеристик, які не потребують широкомасштабного опитування для визначення рівня довіри, симпатій, прихильності до лідера з метою з’ясування значення основних іміджевих показників. За допомогою комплексного методологічного інструментарію розроблено формулу розрахунку ефективності іміджу політичного лідера, на основі показників, що визначаються в залежності від діючої політичної системи та вподобань народу. Визначається, що показники іміджу політичного лідера можна виявити через вкорінені стереотипи та пріоритети суспільства, а також вимірювані актуалізовані суспільним запитом змінні. Доведено, що сучасна практична політологія потребує інструментарію, здатного забезпечити евристичність прикладних політологічних досліджень у тому числі і у політикоіміджевій сфері.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

A. Hudyk, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
аспірантка, кафедра політології
факультет суспільних наук і міжнародних відносин
I. German, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри політології,

Посилання

Школяр М. В. Психологічні аспекти формування іміджу політика /

М. В. Школяр // Політичний менеджмент. – 2004. – № 4 (7). – С. 69–76.

Бебик В. М. Як стати популярним, перемогти на виборах і утриматись на політичному Олімпі: (Соціопсихологія і технологія політ. боротьби) / В. М. Бебик.–К.: Абрис, 1993. – 128 с.

Горчакова В. Г. Компендиум конструирования имиджа личности

профессионала публично-коммуникативных профессий / В. Г. Горчакова // Прикладная имиджелогия. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 478 с.

Акайомова А. Політичний імідж та його основні характеристики /

А. Акайомова // Політичний менеджмент.– ., 2009.– №5. – C. 29–35.

Науменко М. В. Імідж як складова міфологізації образу суб’єкта політичного процесу / М. В. Науменко // Наукові записки Київської школи скенування. – К., 2007. – №2. – C. 60–67.

Кучковська М. В. Формування іміджу політичного лідера в українській політичній практиці [Електронний ресурс] / М. В. Кучковська, Ю. О. Халілова-Чуваєва. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/10_NPE_2011/Politologia/4_82414.doc.htm. (дата звернення 20.06.2016) – Назва з екрана.

Єремєєва І. А. Проблеми формування ефективного іміджу в сучасній

політології [Електронний ресурс] / І. А. Єремєєва. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Gumj/2009_3-4/Eremeeva.pdf. (дата звернення 20.06.2016) – Назва з екрана.

Скиперских А. В. Фактор жены в легитимации политического лідера

[Електронний ресурс] / А. В. Скиперских. – Режим доступу: http://www.rae.ru/snt/?section=content&op=show_article&article_id=3992. (дата звернення 20.06.2016) – Назва з екрана.

Деркач А.А. Политическая психология [Електронний ресурс] /

А. А. Деркач, В. И. Жуков, Л. Г. Лаптев. – Режим доступу: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001075/st000.shtml. (дата звернення 20.06.2016) – Назва з екрана.

Герасимчук В. Г. Освіченість, рішучість лідера як фактор успіху сталого розвитку / В. Г. Герасимчук // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – №2. – C. 227–239.

Логащук А. Політика чи громадська діяльність, або як називається те, чим я займаюсь [Електронний ресурс] / А. Логащук. – Режим доступу: http://vse.rv.ua/blogs/1392373383-politika-chi-gromadska-diyalnist-abo-yak-nazivaietsya-te-chim-yazaymayus.html. (дата звернення 20.06.2016) – Назва з екрана.

Макаренко Л. П. Ідеологія як складова іміджу політичного лідера

[Електронний ресурс]. /Л. П. Макаренко – Режим доступу: http://intkonf.org/kandpolit-nauk-makarenko-lp-ideologiya-yak-skladova-imidzhu-politichnogo-lidera/ (дата звернення 20.06.2016) – Назва з екрана.

Голев С. В. Политическая психология. Словарь-справочник [Електронний ресурс] / С. В. Голев – Режим доступу: http://politike.ru/dictionary/841/word/politicheskii-lider (дата звернення 20.06.2016) – Назва з екрана.

Опубліковано
2016-03-03