Політичні аспекти сучасної міжнародної міграції: усвідомлення реалій та завдання політичної науки

  • S. Biloshitskiy Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: міжнародна міграція населення, соціокультурні трансформації, політична адаптація, мультикультуралізм, політологія міграції.

Анотація

Розглядаються політичні наслідки та детермінанти сучасної міжнародної міграції. Зазначається, що міграційні процеси в сучасному глобалізованому світі перетворюються зі спонтанного процесу на сферу геополітичного, геоекономічного та геокультурного управління. Робиться висновок, що для дослідження цього феномену необхідно створити цілісну спеціальну політологічну теорію (політологію міграції), предметом якої можуть виступати політична свідомість і поведінка мігранта в конкретному історикокультурному та соціально-економічному середовищі, що сприяють становленню (трансформації) різних суспільно-політичних структур та інститутів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

S. Biloshitskiy, Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
доктор політичних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту та освітніх технологій

Посилання

Ионцев В. А. Международная миграция населения: теория и история изучения / В. А. Ионцев. – М.: Диалог-МГУ, 1999. – 370 с.

Бестужев-Лада И. В. Альтернативная цивилизация / И. В. Бестужев-Лада. – М. : Изд-во Алгоритм, 2003. – 448 с.

Kubánek M. Proč křesťané vítají imigraci z třetího světa? / M. Kubánek

// Neviditelny pes. – 2015. – 21 února.

Валлерстайн И. После либерализма / И. Валлерстайн ; пер. с англ. под ред. Б. Ю. Кагарлицкого. – М. : Едиториал УРСС, 2003. – 256 с.

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон ; пер. с англ. Т. Велимеева, Ю. Новикова. – М. : OОO Изд-во «ACT», 2003. – 603 с.

Бжезинский Зб. Выбор. Глобальное господство или глобальное лидерство / Зб. Бжезинский ; пер. с англ. – М. : Междунар. отношения, 2004. – 288 с.

Иноземцев В. Л. Социодинамика хозяйственных систем в XX столетии / В. Л. Иноземцев, Е. С. Кузнецова // Свободная мысль – XXI. – 2001. – № 1. – С. 14–36.

Бьюкенен П. Дж. На краю гибели / П. Дж. Бьюкенен ; пер. с англ. М. Башкатова. – М. : ACT ; ACT МОСКВА, 2008. – 349 с.

Hanson V. D. America is Not Post-Anything / V. D. Hanson // The Washington Times. – 2008. – 18 July.

Переслегин С. Б. Самоучитель игры на мировой шахматной доске /

С. Б. Переслегин. – М. : ACT; СПб. : Terra Fartastica, 2006. – 619 с.

Editorial. Xenophobia in hardcover // The International Herald Tribune. – 2006. – 4 September.

Штепа В. RUтопия / В. Штепа. – Екатеринбург : Ультра. Культура, 2004. – 384 с.

Кагарлицкий Б. Ю. Политология революции / Б. Ю. Кагарлицкий. – М. : Алгоритм, 2007. – 576 с.

Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада / П. Дж. Бьюкенен ; пер. с англ. А. Башкирова. – М. : ООО Изд-во «ACT», 2003. – С. 192.

Kiss Y. Xenophobes, not workers, are uniting across Europe / Y. Kiss // The Guardian. – 2007. – 30 January.

Зиновьев А. Идеологическая глобализация. Американцы претендуют на роль правителей человечества / А. Зиновьев // Независимая газ. – 2002. – 26 февр.

Зиновьев А. А. Русская трагедия. Гибель утопии / А. А. Зиновьев. – М. : Изд-во Эксмо, 2003. – 512 с.

Четверикова О. Демографическая революция в Европе: миграция как орудие [Електронний ресурс] / О. Четверикова // Институт высокого коммунитаризма. – Режим доступу : Сайт «Институт высокого коммунитаризма». – http://

communitarian.ru/publikacii/evropa/demograficheskaya_revolyuciya_v_evrope%3A_migraciya_kak_orudie_globalizacii. – (дата звернення 20.08.2016) – Назва з екрана.

Опубліковано
2016-06-03