Дослідження суспільно-політичного транзиту України вітчизняними вченими

  • T. Lyashenko Інститут політичних та етнонаціональних відносини ім. І. Ф. Кураса НАН України
Ключові слова: транзит, трансформація, українське суспільство, політична криза, економіка, бюрократія

Анотація

Аналізуються дослідження українських науковців, присвячених трансформаційним та модернізаційним процесам в Україні. Зауважується, що, в тому разі якщо політичні реформи не будуть супроводжуватися синхронними змінами в економіці, науці, освіті, духовній сфері, то новостворюваний соціальний організм може набути диспропорційних форм. Українські вчені наголошують на впливі економічного чинника на розвиток політичних інститутів і процесів.
Також на підставі вивчення вітчизняних і зарубіжних теоретичних праць висвітлюється поняття політичної ідеології, особливо в суспільствах перехідного типу, де ідеологія відіграє найбільш вагому роль.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

T. Lyashenko, Інститут політичних та етнонаціональних відносини ім. І. Ф. Кураса НАН України
доктор політичних наук, провідний науковий співробітник відділу
теоретичних та прикладних проблем політології

Посилання

Український експеримент на терезах гуманізму [Текст] / Г. П. Дашутін, М. І. Михальченко. – К. : Парламентське вид-во, 2001. – 335 с.

Пояркова Т. К. Кризовий синдром модернізації незалежної України: причини виникнення та засоби подолання [Текст] : монографія / Т. К. Пояркова. – Суми : Університетська книга, 2015. – 351 с.

Максимова О. М. Чинники нестабільності перехідних політичних систем: Монографія / О. М. Максимова. – Севастополь: СсвНТУ, 2013. – 300 с.

Черній А. Л. Чинник кризовості у трансформуванні суспільно-політичних систем перехідного періоду [Текст] : дис. канд. політ. наук: 23.00.04 / А. Л. Черній – Нац. акад. наук України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. – К., 2004. – 197 арк.

Крап А. П. Нормативно-процедурні умови формування політичної

стабільності в транзитних суспільствах (на прикладі України) [Текст] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / А. П. Крап – Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2009. – 200 арк.

Михальченко Н. И. Украинское общество: трансформация, модернизация или лимитроф Европы? / Н. И. Михальченко. – К. : Институт социологии НАНУ, 2001. – 440 с.

Хоанг Хай Банг. Взаимодействие политики и экономики в условиях ускоренной трансформации обществ (сравнительный анализ опыта Украины и Вьетнама) [Текст] : дис. канд. филос. наук: 09.00.03 / Киевский ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1999. – 178 л.

Барановський Ф. В Економічна політика держави: політологічний аспект [Текст] : дис. канд. політ. Наук: 23.00.02 / Ф. В. Барановський – Східноукраїнський держ. ун-т. – Луганськ, 1999. – 182 арк.

Стулова И. М. Политические институты и экономика: взаимодействие и взаимозависимость [Текст] : дис. канд. полит. Наук: 23.00.02 / И. М. Стулова – Одесский национальный ун-т им. И. И. Мечникова. – О., 2002. – 185 л.

Сириця Т. Ф. Особливості взаємозв’язку політики та економіки в умовах постсоціалістичних трансформацій [Текст] : дис. канд. політ. наук: 23.00.02 / Т. Ф. Сириця – Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 208 арк.

Черепченко О. О. Соціально-економічний вимір трансформації політичної системи України [Текст] : автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / О. О. Черепченко – Маріуп. держ. ун-т. – Маріуполь, 2012. – 16 с.

Суспільні цінності населення України в теоретичних і практичних вимірах / Авт. колектив : М. І. Михальченко (керівник) та ін. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013. – 336 с.

Корж С. А. Фрагментарна політична культура як вияв перехідного періоду розвитку українського суспільства [Текст]: дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / С. А. Корж – Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2009. – 211 арк.

Ясинська В. С. Особливості трансформації політичної культури в умовах становлення демократичного політичного режиму [Текст] : дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / В. С. Ясинська – Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – 186 арк.

Нагорняк Т. Л. Соціокультурний чинник політичної трансформації в Україні [Текст] : дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Т. Л. Нагорняк – Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2000. – 214 арк.

Руденко Ю. Ю. Політична свідомість українського суспільства в

трансформаційний період: чинники формування (політологічний аналіз) [Текст] : дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Ю. Ю. Руденко – АПН України, Ін-т вищ. освіти. – К., 2003. – 181 арк.

Дем’яненко В. М. Політична свідомість українського суспільства в умовах демократичної трансформації [Текст]: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / В. М. Дем’яненко – Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. – К., 2003. – 17 с.

Кавалеров А. А. Особливості політичного процесу в умовах перехідного періоду в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / А. А. Кавалеров – Держ. установа «Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського». – О., 2013. – 16 с.

Роль та місце політичних ідеологій в суспільствах перехідного типу. Політологічний аналіз: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / О. М Волков – НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. – К., 1999. – 19 c.

Ротар Н. Ю. Політична участь громадян України у системних трансформаціях перехідного періоду [Текст] / Н. Ю. Ротар – Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2007. – 472 c.

Бортніков В. І. Політична участь громадян України в умовах демократичного транзиту [Текст] : дис. д-ра політ. наук: 23.00.02 / В. І. Бортніков – Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – 451 арк.

Березинський В. П. Транзитивні особливості формування електорального простору сучасної України [Текст] : дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / В. П. Березинський – Дніпропетровський національний ун-т. – Д., 2005. – 178 арк.

Пугач В. Г. Феномен бюрократії в трансформаційному суспільстві [Текст] : дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / В. Г. Пугач – Київський національний торговельноекономічний ун-т. – К., 2006. – 173 арк.

Сафоненко А. О. Антикорупційна політика в умовах трансформації

українського суспільства [Текст] : дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / А. О. Сафоненко – Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – 187 арк.

Опубліковано
2016-12-03