ПОСТСТРУКТУРАЛІЗМ І ПОСТМОДЕРНІЗМ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО АКЦІОНІЗМУ

  • O. Hruieva ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Ключові слова: методологія, політичний акціонізм, постмодернізм, постструктуралізм.

Анотація

Основна увага приділяється визначенню методологічного інструментарію для дослідження новітніх практик політичного акціонізму. Такими методологіями визначено постструктуралізм і постмодернізм, потенціал яких розкривається на прикладі їх застосування для вивчення перформансів, гепенінгів, інсталяцій тощо.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

O. Hruieva, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
аспірант кафедри політичних наук і права

Посилання

Bodriyyar Zh. Prozrachnost’ zla [The transparency of evil]. ‒ M. : Dobrosvet, 2000. ‒ 387 s.

Bodriiar Zh. Symvolichnyi obmin i smert [Symbolic exchange and death]. – Lviv : Kalvariia, 2004. – 376 s.

Bodriiar Zh. Symuliakry i symuliatsiia [Simulacra and simulation]. – K. : Osnovy, 2003. – 232 s.

Bronzino L. Yu. Postmodernizm: sushchnostnye idei i ikh predstaviteli [Postmodernism: the essential ideas and their representatives] // Vestnik MGIMO, 2010, № 3, C. 97‒105.

Harbadyn A. Spetsyfika metodolohichnoho zastosuvannia postmodernizmu u mezhakh politychnoi nauky [Specific methodological applications of postmodernism in the political science] // Visnyk Sevastopolskoho NTU. Ser. «Politolohiia», 2011, Vyp. 123, S. 45‒49.

Hasla revoliutsii 1968 roku u Paryzhi [The slogans of the revolution of 1968 in Paris] // Kulturolohichnyi zhurnal «Yi», 2007, # 47. ‒ URL: http://www.ji.lviv.ua/n46texts/hasla.htm

Hassan I. Chym ye postmodernizm i chym vin stane? Literaturnyi i kulturnyi aspekty [What is postmodernism and what does it become? Literary and cultural aspects] // Materialy

mizhn. nauk.-prakt. konf. (25–27 travnia 1999 r., m. Kyiv) [«Amerykanska literatura pislia seredyny KhKh stolittia»]. – K., 2000. – S. 19–28.

Debor Gi. Obshchestvo spektaklya [The society of the spectacle]. ‒ M. : Logos, 1999. – 224 s.

Zhukovskiy A. G. Modeli vzaimodeystviya postmodernizma s drugimi metodologiyami v issledovanii politicheskikh protsessov [Models of the interaction of postmodernism with other methodologies in the study of political processes] // Gosudarstvennoe i munitsipal’noe upravlenie. Uchenye zapiski SKAGS, 2011, № 4, S. 163‒170.

Zhukovskiy A. G. Postmodernizm v politologii: metodologicheskie vozmozhnosti v issledovanii politicheskikh protsessov [Postmodernism in political science: methodological possibilities in the study of political processes] // Covremennye issledovaniya sotsial’nykh problem, 2011, T. 8, № 4 ‒ URL: http://cyberleninka.ru/article/n/postmodernizm-v-politologiimetodologicheskie-vozmozhnosti-v-issledovanii-politicheskih-protsessov (Accessed 01.11.2016).

Zhukovskiy A. G. Sovremennye paradigmy politologicheskogo issledovaniya: modeli vzaimodeysviya : avtoref. dis. … d. polit. n. : 23.00.01 [Modern paradigm of political science research: a model of interacting]. – Rostov-na-Donu: Severo-Kavkazskaya akademiya gosudarstvennoy sluzhby. ‒ 50 s.

Il’in I. P. Postmodernizm: clovar’ terminov [Postmodernism: a Glossary of terms]. ‒ M.: Intrada, 2001. ‒ 384 s.

Il’in I. P. Postmodernizm ot istokov do kontsa stoletiya : evolyutsiya nauchnogo mifa [Postmodernism from the beginning to the end of the century : the evolution of scientific myth]. ‒ M. : Intrada, 1998. ‒ 255 s.

Kravchenko S. A. Sotsiologicheskiy postmodernizm: teoreticheskie istochniki, kontseptsii, slovar’ terminov [Sociological postmodernism: theoretical sources, concepts, vocabulary terms]. ‒ M. : MGIMO-Universitet. ‒ 2010. ‒ 400 s.

Kutsepal S. V. Sotsium spektakliu: mozaika modelei [Society of the spectacle: mosaic patterns] / U kn.: Transformatsiini protsesy suchasnoho suspilstva : kolekt. monohr. / za red.: S. Terepyshchyi, O. Yaremchuk, R. Kordonskyi, K. Sihidus. ‒ K. : Vyd-vo NPU im. M. P. Drahomanova, 2015. ‒ 268 s. ‒ S. 141‒147.

Kutsepal S. V. Strukturalistskyi i poststrukturalistskyi pidkhody do analizu polityky [Poststructuralist and structuralist approaches to policy analysis] // Politychna dumka XX – pochatku XXI stolit: metodolohichnyi i doktrynalnyi pidkhody : pidruchnyk : u 2-kh t. / za zah. red. N. M. Khomy ; [T. V. Andrushchenko, O. V. Babkina, V. P. Horbatenko ta in.]. – Lviv : Novyi Svit-2000, 2016. ‒ T. 1. ‒ 516 s. ‒ S. 130‒150.

Lianskaya E. Otechestvennaya muzyka v rakurse postmoderna [Patriotic music from the perspective of postmodernism] // Muzyka v postsovetskom prostranstve : materialy nauch. konf. N. Novgorod : NNGK im. M. Glinki, 2001. ‒ S. 64–69.

Liotar Zh.-F. Sostoyanie postmoderna [The postmodern Condition]. ‒ M. : In-t eksperimental’noy sotsiologii; SPb. : Aleteyya, 1998. ‒ 160 s.

Man’kovskaya N. Parizh so zmeyami (Vvedenie v estetiku postmodernizma) [Paris with snakes (Introduction to the aesthetics of postmodernism)]. ‒ M. : In-t filosofii RAN, 1995. ‒ 272 s.

Mezhuev V. Ideya kul’tury : ocherki po filosofii kul’tury [The Idea of culture : essays on the philosophy of culture]. ‒ M. : Progress-Traditsiya, 2006. ‒ 408 s.

Ratnikov V. Postmodernistskie situatsii i ikh epistemologicheskie osobennosti [Postmodern situation and their epistemological features] // Vіsn. Khark. un-tu іmenі V. N. Karazіna. Ser. : «Teorіya kul’turi і fіlosofіya nauki», 2000, № 464.

Savchuk V. Topologicheskaya refleksiya [Topological reflection] ‒ M. : Kanon+, 2012, 416 s.

Sarychev O. V. Sredstva politicheskoy igry v kontekste kul’turologicheskogo deyatel’nostnogo podkhodov [Tools of the political game in the context of cultural activity approaches] // Izvestiya Tul’skogo gos. un-ta. ‒ Ser. : «Gumanitarnye nauki», 2009, № 1, S. 51‒59.

Sidneva T. Estetika postmodernizma : ucheb. Posob [Aesthetics of postmodernism]. ‒ N. Novgorod : NNGK im. M. Glinki, 2012. ‒ 80 s.

Stanislavska K. I. Mystetsko-vydovyshchni formy suchasnoi kultury : monohrafiia [Artistic and spectacular forms of contemporary culture]; vyd. 2-e, pererob. i dop. ‒ K. : NAKKKiM, 2016. ‒ 352 s.

Khoma N. M. Sotsializuiuchyi vplyv aktsionizmu: mystetsko-politychnyi syntez v proektsii modeliuvannia politychnoi povedinky [Socalguy the influence of actionism: artpolitical synthesis in the projection modelling political behaviour] // Aktualni problemy polityky. ‒ 2014. ‒ Vyp. 53. ‒ S. 40‒47.

Hassan I. Postmoderne heute // Wege aus der Moderne: Schlusseltexte der Postmoderne Diskussion / hrsg. von Wollfgang Welsch. Berlin, 1994. ‒ P. 47–56.

Опубліковано
2016-12-25