До питання ефективності політичних рішень в умовах демократичних трансформацій

  • T. Mironenko Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: політична рішення, політична ефективність, політична доцільність, політичний конфлікт, політичний актор.

Анотація

З’ясовуються особливості оцінки ефективності політичних рішень в умовах перехідної демократії, встановлюються критерії політичної доцільності та технологічної політичної ефективності. Надається увага ситуативним і кон’юнктурним чинниками розгляду ефективності політичних рішень. Розглядаються особливості визначення ефективності політичних рівнів на основних рівнях політичного процесу в період демократичного транзиту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

T. Mironenko, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
аспірант кафедри політології,
факультет суспільних наук і міжнародних відносин,

Посилання

Bialoblotskyi Z. Efektyvnist uriaduvannia u politychnykh systemakh krain Skhidnoi Yevropy [The effectiveness of governance in political systems of Eastern Europe] // Politolohichni zapysky, 2013, № 7. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2013_7_3 (Accessed 24.05.17)

Zubchyk O. A. Efektyvnist politychnoi systemy v konteksti teorii «zalezhnosti vid ranishe proidenoho shliakhu» [The effectiveness of the political system in the context of the theory of «depending on the previously traversed path»] // Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka, 2013, Vyp. 4, S. 13–18.

Mazur O. H. Efektyvnist politychnoho rezhymu yak determinanta yoho instytutsionalnoi lehitymnosti [Efficiency of the political regime as a determinant of its institutional legitimacy] // Politolohichni zapysky, 2013, № 7, – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2013_7_12 (Accessed 24.05.17)

Mishchenko I. Yu. Osoblyvist i efektyvnist Internet-reklamy u marketynhovii politytsi pidpryiemstv [Feature and the effectiveness of online advertising in the marketing policy of the enterprises] // Upravlinnia rozvytkom, 2013, № 15, S. 100–103.

Rudych F. Vlada v nezalezhnii Ukraini: metodolohichnyi kontekst [Power in independent Ukraine: the methodological context] // Naukovi zapysky IPIEND im. I.F. Kurasa NAN Ukrainy, 2016, Vyp. 3–4 (83–84), S. 212–229.

Sevostianova I. Ye. Efektyvnist realizatsii derzhavnoi polityky u suchasnii sudovoi systemi [The effectiveness of the implementation of the state policy in the modern judicial system] // Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, 2013, Vyp. 1, S. 91–98.

Suspilni interesy v Ukraini: hrupovyi vymir, zmist, shliakhy uzghodzhennia. Analitychna dopovid [Public interests in Ukraine: mass measurement, contents, ways of coordination. Analytical report] / za red. O. M. Maiborody. – K. : IPiEND im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy, 2016. – 192 s.

Transformatsiia politychnykh instytutiv Ukrainy: problemy teorii i praktyky [Transformation of political institutions in Ukraine: problems of theory and practice] / Avt. kolektyv: M.I. Mykhalchenko (kerivnyk) ta in. – K.: IPiEND im. I.F. Kurasa NAN Ukrainy, 2016. – 440 s.

Tucha V. V. Rezultatyvnist ta efektyvnist mekhanizmiv implementatsii politychnykh rishen u derzhavnomu upravlinni [The effectiveness and efficiency of the implementation mechanisms of the political process in public managemen] // Derzhava ta rehiony. Ser. : Derzhavne upravlinnia, 2013, # 2, S. 100–104.

Shaihorodskyi Yu. Zh. Proiavy politychnoi destruktsii v umovakh demokratii [Political destruction in the conditions of democracy] // Naukovi zapysky IPIEND im. I.F. Kurasa NAN Ukrainy, 2016, Vyp. 3–4 (83–84), S. 241 – 255

Yarema V. Prezydent Ukrainy ta Kabinet Ministriv Ukrainy v systemi formuvannia politychnykh rishen [President of Ukraine and the Cabinet of Ministers of Ukraine in system of formation of political decisions] // Instytutsiini zminy politychnoi systemy suchasnoi Ukrainy: otsinka stanu ta napriamy optymizatsii: Naukovo-analitychna dopovid. – K.: Instytut politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy, 2014. – C. 90–134.

Опубліковано
2017-05-03