ПОЛІТИКО-КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: НАПРЯМКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ

  • O. A. Boyarska Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: політична комунікація, стратегія, інформаційне поле, інформаційний менеджмент, політико-комунікаційний процес, національні інтереси

Анотація

У статті розглядаються особливості формування політико- комунікаційної стратегії сучасної України. Особлива увага приділена аспектами реалізації інформаційної війни. Встановлена специфіка децентралізованої системи реагування на політико-комунікаційні виклики. Надано увагу принципам співпраці та діалогу в рамках вироблення стратегії. Відзначена значна роль та місце політико-комунікаційної стратегії в рамках політичних трансформацій сучасної України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Halushchak A. V. Politychna komunikatsiia yak chynnyk formuvannia ta spryiniattia politychnoi realnosti [Communication as a Factor for Formation and Perception of Political Reality] [Elektronnyi resurs]. Upravlinnia rozvytkom. 2013. № 14. S.143–144.

Hranchak T. Mistse i rol informatsiino-analitychnykh struktur u systemi politychnoi komunikatsii [The Place and the Role of Information-Analytical Structures in the System of Political Communication]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho. 2010. Vyp. 26. S. 29–44.

Zhadko P. Politychna komunikatsiia v protsesakh stanovlennia ukrainskoi politychnoi elity [Political Communication in the Processes of the Formation of the Ukrainian Political Elite] [Elektronnyi resurs]. Ukrainoznavchyi almanakh. 2013. Vyp. 14. S. 225–228.

Ilnytska U. V. Performansna komunikatsiia yak politychna tekhnolohiia ta skladova imidzhevoi PR-stratehii zbroinykh syl [Effective communication as a political technology and component of the image PR-strategy of the armed forces]Viiskovo-naukovyi visnyk. 2009. Vyp. 12. S. 189–200.

Karchevska O. V. Rol politychnoi komunikatsii v elektoralnomu protsesi: teoretyko-metodolohichnyi analiz [The role of political communication in the electoral process: theoretical and methodological analysis]. Politolohichni zapysky. 2012. № 6. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2012_6_19.

Kedyk V. Internet yak instrument politychnoi komunikatsii v Ukraini [Internet as an Instrument of Political Communication in Ukraine]. Rezhym dostupu: https://www.pravda.com.ua/columns/2011/02/12/5901058

Oliinyk M. O. Politychne rishennia yak skladova vzaiemodii vlady ta suspilstva: komunikatyvnyi aspekt [Political decision as an element of the interaction of power and society: the communicative aspect]. Politolohichni zapysky. 2013. № 7. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2013_7_31.

Ryzhkov M. M. Politychna komunikatsiia ta yii spetsyfika v mizhnarodnykh vidnosynakh [Political Communication and its Specificity in International Relations] [Elektronnyi resurs]. Problemy mizhnarodnykh vidnosyn. 2014. Vyp. 8. S. 302–313.

Stepanov V. Yu. Derzhava yak osnovnyi subiekt systemy masovykh politychnykh komunikatsii [State as the main subject of the system of mass political communications]. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii kultury. 2011. Vyp. 32. S. 94–101.

Iakniunas Yu. Politychna komunikatsiia yak chynnyk masovoi komunikatsii [Political Communication as a Factor in Mass Communication] [Elektronnyi resurs]. Dialoh. 2013. Vyp. 16. S. 317–325.

Опубліковано
2018-12-20