Нормативно-правове забезпечення хімічної безпеки в Україні.

  • O. S. Dvurechenska Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: хімічна безпека, хімічна зброя, отруйні речовини, конвенція, роззброєння

Анотація

Вивчається вплив міжнародної діяльності України на формування національної правової бази у сфері хімічної безпеки. Досліджуються провідні міжнародні документи у сфері хімічної безпеки та участь у них України. Аналізується вплив приєднання України до міжнародних режимів експортного контролю на побудову відповідної системи на національному рівні. Розглядаються провідні українські документи у регулюванні дослідження, виробництва, використання та транспортування отруйних речовин, які можуть бути використані у якості хімічної зброї, або іншим чином нанести шкоду людині та навколишньому середовищу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Анализ европейского законодательства REACH и его применения в контексте практической внешнеторговой деятельности товаропроизводителей и трейдеров химической и нефтехимической продукции в Украине. Разработчик: Т.В.Ковеня. Черкаси, 2007. URL: www.niitehim.ck.ua/text_reach.doc (дата звернення: 04.09.2018).

Величко М.В., Ситник Є.Ю., Ковалюк О.С., Головін Д.І. Наслідки дерегуляції у сфері державного контролю за ввезенням, обігом, використанням та утилізацією на території України небезпечних хімічних речовин. Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки. 2017. № 1-2. С. 143 – 149.

Виступ делегації України на засіданні 70-ї сесії ГА ООН щодо Міжнародного кримінального суду. URL: http://ukraineun.org/press-center/106-vystup-delegatsiy-ukrayny-na-zasidanni-70-y-sesiy-ga-oon-shchodo-mizhnarodnogo-kryminalnogo-sudu/ (дата звернення: 04.09.2018).

Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів. URL: http://www.niss.gov.ua/public/File/2018_table/Krivulkin_IM.pdf (дата звернення: 04.09.2018).

Експортний контроль в системі міжнародної безпеки: навч. посіб. С.П. Галака та ін. К.: КВІЦ, 2013. 368 с. URL: http://www.ntc.kiev.ua/download/izdaniya/posibnik/Posibnik.pdf (дата звернення: 04.09.2018).

Закон України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання». URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/549-15 (дата звернення: 04.09.2018).

Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_054 (дата звернення: 04.09.2018).

Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_182 (дата звернення: 04.09.2018).

Концепція підвищення рівня хімічної безпеки. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1571-2008-%D1%80 (дата звернення: 04.09.2018).

Кучеренко С.М. Конвенція про заборону хімічної зброї і України: історичний досвід, сучасний стан і перспективи. Науковий вісник Дипломатичної академії України. 1999. Вип. 2. С. 193-201.

Левченко О.Є. Хімічна безпека як елемент національної безпеки. Наука і практика. 2014. № 1. С. 38-49. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nauipr_2014_1_8 (дата звернення: 04.09.2018).

Міжнародні режими експортного контролю: історія створення і участь у них України (інформаційно-аналітична записка). URL: http://www.db.niss.gov.ua/docs/dis/50.htm (дата звернення: 04.09.2018).

План заходів на 2012-2021 роки щодо забезпечення виконання Україною зобов’язань за Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/637/2012 (дата звернення: 04.09.2018).

Подскальна О.А. Приєднання України до механізму цивільного захисту Європейського Союзу — один із пріоритетів її європейського вибору. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 19. С. 130 – 134. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/19_2015/28.pdf (дата звернення: 04.09.2018).

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання» від 28 січня 2004 р. № 86. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/86-2004-%D0%BF/page (дата звернення: 04.09.2018).

Постановою Кабінету Міністрів України «Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення» від 20.11.03 № 1807. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1807-2003-%D0%BF (дата звернення: 04.09.2018).

Пунжин С.М. Химическое оружие и международное право. Монография. М.: Волтерс Клувер, 2009. 432 c.

Римський статут міжнародного кримінального суду. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588 (дата звернення: 04.09.2018).

Співробітництво України з ОЗХЗ. URL: https://netherlands.mfa.gov.ua/ua/ukraine-nl/opcw (дата звернення: 04.09.2018).

Створення і розвиток національної системи експортного контролю України (історична довідка) URL: http://www.dsecu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=35039&cat_id=35038 (дата звернення: 04.09.2018).

Хімічна і біологічна зброя та Австралійська група URL: http://www.dsecu.gov.ua/control/uk/publish/printable_article;jsessionid=02FE63FF4C993EBC734A6A921F261675?art_id=51529 (дата звернення: 04.09.2018).

OPCW Mission Statement. URL: https://www.opcw.org/about-opcw/mission/ (дата звернення: 04.09.2018).

Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare. URL: http://disarmament.un.org/treaties/t/1925/deposit/asc (дата звернення: 04.09.2018).

SAICM Overview. URL: http://www.saicm.org/About/SAICMOverview/tabid/5522/language/en-US/Default.aspx (дата звернення: 04.09.2018).

Опубліковано
2018-12-20