ПРОЦЕС ДЕМОКРАТИЧНОГО ТРАНЗИТУ:

ОСОБЛИВОСТІ ІМІДЖУ ТРАНЗИТИВНИХ ДЕМОКРАТІЙ

  • Pavlo Grigorovich Petrov Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара https://orcid.org/0000-0001-9124-1763
Ключові слова: імідж, транзитивна демократія, чинники, держава, політична модернізація, демократичний транзит

Анотація

У статті здійснюється комплексне дослідження процесу демократичного транзиту в контексті його впливу на формування іміджу транзитивної демократії. Виокремлюються особливості процесу демократичного транзиту, його ефективності, підходів до його реалізації. Аналізується роль модернізації політичних інститутів в рамках процесу демократичного транзиту і формуванні іміджу держави. Виділяються групи чинник, що впливають на формування іміджу транзитивних демократій. Досліджуються інструменти, застосування яких дозволить сформувати позитивний внутрішньополітичний та зовнішньополітичний імідж транзитивної демократії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Bielska T. V. Demokratychnyi tranzyt: spetsyfichna rysa suchasnoho suspilno-politychnoho protsesu. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia. 2008. № 2. S. 78-83.
2. Bunetskyi L. L. Instytutsiini inovatsii periodu demokratychnoho tranzytu Ukrainy. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vknu/FP/2010 _97/p_042_047.pdf.
3. Vasylieva I. H. Chynnyky formuvannia politychnoho imidzhu derzhavy. Pereyaslavskaya rada: eyo istoricheskoe znachenie i perspektivyi razvitiya vostochnoslavyanskoy tsivilizatsii: sb. nauch. tr.: po mater. VI Mezhdunar. nauch.-praktich. konferentsii, 15-16 dekabrya 2011 g. red. A. G. Romanovskiy, Yu. I. Panfilov. Harkov: NTU «HPI», 2012. S. 419-423.
4. Denysiuk S. H. Imidzh suchasnoi Ukrainy: strukturni komponenty ta osnovni pokaznyky. Naukovyi ohliad: mizhnarodnyi naukovyi zhurnal. 2014.Vyp. 3 ( 2). S. 156-167.
5. Dunaieva A. Rol mizhnarodnoi informatsii u stvorenni pozytyvnoho imidzhu derzhavy. Ukrainskyi informatsiinyi prostir: naukovyi zhurnal Instytutu zhurnalistyky i mizhnarodnykh vidnosyn Kyivskoho natsionalnoho universytetu kultury i mystetstv. 2013. Ch. 2. S. 310-314.
6. Kolesnyk Yu. M. Suchasni teoretychni pidkhody do analizu politychnoho tranzytu. Aktualni problemy polityky. 2015. Vyp. 55. S. 233-239.
7. Kriukov O. I. Sutnist politychnoi modernizatsii yak suspilnoho yavyshcha. Derzhavne budivnytstvo. 2009. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/DeBu_2009_1_8.
8. Petrov P. H. Aktualnist doslidzhennia imidzhu dlia tranzytyvnykh demokratii. Osvita i nauka v umovakh hlobalnykh transformatsii. Materialy Vseukrainskoi naukovoi konferentsii. 24-25 lystopada 2017 r., m. Dnipro. Chastyna II. Nauk. red. O.Iu. Vysotskyi. Dnipro: SPD «Okhotnik», 2017. S. 40-41.
9. Peters B. G. Institutional Theory in Political Science. The New Institutionalism London and New York: Continuum, 1999. URL: https://crawfordphd.wikispaces. com/file/view/Peters+Ch1-5.pdf.
10. The Oxford Handbook of Political Institutions Oxford: Oxford University Press, 2006. URL: https://www.twirpx.com/ file/351971.
Опубліковано
2019-07-12